งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย “กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย “กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย “กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ศบกต. ตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดย “กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”

2 ๑. นายสานิต ศิริวัฒน์ (ประธานกลุ่ม)
 รายชื่อสมาชิก ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด สนง.กษอ. สนง.กษจ. ๑. นายสานิต ศิริวัฒน์ (ประธานกลุ่ม) เกษตรอำเภอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ๒. นางพิมพา ดวงประชา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา ๓. นายกมล ฤทธิเหมาะ นวส.ชำนาญการ บางพลี สมุทรปราการ ๔. นายปราโมทย์ วัฒนะ - มหาสารคาม ๕. นายจิตกรวัฒน์ สาแก้ว สำโรงทาม สุรินทร์ ๖. นายสมพงษ์ ณ ไธสง ซำสูง ขอนแก่น

3 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด สนง.กษอ. สนง.กษจ.
๗. นายจรูญ แก้วประโคน เกษตรอำเภอ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ๘. นายพัฒนะ มีพรหม นวส.ชำนาญการ - สกลนคร ๙. นายทองพูน แซงภูเขียว เมือง ชัยภูมิ ๑๐. นายเมธี เศรษฐบุบผา จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ๑๑. นายณรงค์ รัตนโกศล สตูล ๑๒. น.ส.กำไลทิพย์ เศรษฐ์วิชัย (เลขานุการ) ย่านตาขาว ตรัง ๑๓. นางปริชาติ นาคประกอบ พิมาย นครราชสีมา

4 “วิธีการใช้ ศบกต. เป็นกลไกขับเคลื่อนงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”

5 ประเด็นย่อย ข้อเสนอ/ แนวคิด/ ข้อปฏิบัติ เหตุผลประกอบ
๑. การจัดทำข้อมูล การเกษตร รวบรวมข้อมูล ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเวทีเครือข่าย คณะกรรมการ ศบกต มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม สรุป ตรวจสอบข้อมูล รายหมู่บ้าน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ศบกต. รวบรวมข้อมูลระดับตำบล ได้ข้อมูลระดับตำบล ที่ทันสมัยและถูกต้อง

6 ข้อเสนอ/ แนวคิด/ ข้อปฏิบัติ
ประเด็นย่อย ข้อเสนอ/ แนวคิด/ ข้อปฏิบัติ เหตุผลประกอบ ๒. การจัดแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล ประชุมคณะกรรมการ ศบกต./ ท้องถิ่น/ ภาคี วางแผนจัดเวทีระดับหมู่บ้าน (เดือน ก.พ.) เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานภาคี ศบกต./ ภาคี นำแผนระดับหมู่บ้าน มาวิเคราะห์จัดทำแผนระดับตำบล กำหนดทิศทาง การทำงานร่วมกัน จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลเป็นรูปเล่ม (เดือน มี.ค.) ส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ อบต. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานต่างๆ

7 ประเด็นย่อย ข้อเสนอ/ แนวคิด/ ข้อปฏิบัติ เหตุผลประกอบ
๓. การจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดหลักสูตร การเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ ตรงกับประเด็นปัญหา จัดกลุ่มตามปัญหา ของเกษตรกร การเรียนรู้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับเกษตรกร สนับสนุนปัจจัย การผลิต ต่อยอดพัฒนาการผลิตของเกษตรกร

8 ประเด็นย่อย ข้อเสนอ/ แนวคิด/ ข้อปฏิบัติ เหตุผลประกอบ
๔. การให้บริการ ด้านการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ จัดทำเอกสารแนะนำ เตรียมความพร้อม ในด้านองค์ความรู้ ให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงเกษตรกรได้รวดเร็ว

9 ขอได้รับความขอบคุณ จากกลุ่ม ๒ ฉลองชัย ...สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt โดย “กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google