งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ศบกต. ตามระบบ ส่งเสริม การเกษตร โดย “ กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ศบกต. ตามระบบ ส่งเสริม การเกษตร โดย “ กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ศบกต. ตามระบบ ส่งเสริม การเกษตร โดย “ กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”

2  รายชื่อสมาชิก ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด สนง. กษอ. สนง. กษจ. ๑. นายสานิต ศิริวัฒน์ ( ประธานกลุ่ม ) เกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณสกลนคร ๒. นางพิมพา ดวงประชา เกษตรอำเภอคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา ๓. นายกมล ฤทธิเหมาะนวส. ชำนาญการ บางพลีสมุทรปราการ ๔. นายปราโมทย์ วัฒนะนวส. ชำนาญการ - มหาสารคาม ๕. นายจิตกรวัฒน์ สาแก้วนวส. ชำนาญการ สำโรงทามสุรินทร์ ๖. นายสมพงษ์ ณ ไธสง เกษตรอำเภอซำสูงขอนแก่น

3 ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด สนง. กษอ. สนง. กษจ. ๗. นายจรูญ แก้วประโคน เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี ๘. นายพัฒนะ มีพรหม นวส. ชำนาญการ - สกลนคร ๙. นายทองพูน แซงภูเขียว นวส. ชำนาญการ เมืองชัยภูมิ ๑๐. นายเมธี เศรษฐบุบผา นวส. ชำนาญการ จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด ๑๑. นายณรงค์ รัตนโกศล เกษตรอำเภอเมืองสตูล ๑๒. น. ส. กำไลทิพย์ เศรษฐ์วิชัย ( เลขานุการ ) นวส. ชำนาญการ ย่านตาขาวตรัง ๑๓. นางปริชาติ นาคประกอบ ( เลขานุการ ) นวส. ชำนาญการ พิมายนครราชสีมา

4 “ วิธีการใช้ ศบกต. เป็นกลไก ขับเคลื่อนงาน ตามระบบ ส่งเสริม การเกษตร ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ ”

5 ประเด็นย่อย ข้อเสนอ / แนวคิด / ข้อปฏิบัติ เหตุผลประกอบ ๑. การจัดทำ ข้อมูล การเกษตร - รวบรวมข้อมูล - ช่วยให้การทำงาน รวดเร็วขึ้น - วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเวที เครือข่าย - คณะกรรมการ ศบกต. มีส่วนร่วมในการรับทราบ ข้อมูล - จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม - - สรุป ตรวจสอบข้อมูล รายหมู่บ้าน - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ ศบกต. - รวบรวมข้อมูลระดับตำบล - ได้ข้อมูลระดับตำบล ที่ทันสมัยและถูกต้อง

6 ประเด็นย่อย ข้อเสนอ / แนวคิด / ข้อปฏิบัติ เหตุผลประกอบ ๒. การจัดแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล - ประชุมคณะกรรมการ ศบกต./ ท้องถิ่น / ภาคี วางแผนจัดเวทีระดับ หมู่บ้าน ( เดือน ก. พ.) - เพื่อบูรณาการกับ หน่วยงานภาคี - ศบกต./ ภาคี นำแผนระดับหมู่บ้าน มา วิเคราะห์จัดทำแผนระดับตำบล - กำหนดทิศทาง การ ทำงานร่วมกัน - จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับ ตำบลเป็นรูปเล่ม ( เดือน มี. ค.) - - ส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / อบต. - ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานต่างๆ

7 ประเด็นย่อย ข้อเสนอ / แนวคิด / ข้อปฏิบัติ เหตุผลประกอบ ๓. การจัดการ เรียนรู้ และถ่ายทอด เทคโนโลยี - กำหนด หลักสูตร การเรียนรู้ - หลักสูตรการเรียนรู้ ตรงกับประเด็นปัญหา - จัดกลุ่มตาม ปัญหา ของ เกษตรกร - การเรียนรู้เกิด ประโยชน์ สูงสุดกับเกษตรกร - สนับสนุนปัจจัย การผลิต - ต่อยอดพัฒนาการ ผลิตของเกษตรกร

8 ประเด็นย่อย ข้อเสนอ / แนวคิด / ข้อปฏิบัติ เหตุผลประกอบ ๔. การ ให้บริการ ด้าน การเกษต ร - เผยแพร่ข้อมูลด้าน การเกษตร - เพื่อความสะดวกและ รวดเร็วในการให้บริการ - ให้บริการเครื่องมือและ อุปกรณ์ - - จัดทำเอกสารแนะนำ - เตรียมความพร้อม ในด้านองค์ความรู้ - ให้บริการผ่านช่องทาง ต่างๆ - เป็นช่องทาง ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง เกษตรกรได้รวดเร็ว

9


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ศบกต. ตามระบบ ส่งเสริม การเกษตร โดย “ กลุ่มที่ ๒... ฉลองชัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google