งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม กำหนดการดำเนินงาน ต. ค. ๒๕ ๕๒ พ. ย. ๒๕ ๕๒ ธ. ค. ๒๕ ๕๒ ม. ค. ๒๕ ๕๓ ก. พ. ๒๕ ๕๓ มี. ค. ๒๕ ๕๓ เม. ย. ๒๕ ๕๓ พ. ค. ๒๕ ๕๓ มิ. ย. ๒๕ ๕๓ ก. ค. ๒๕ ๕๓ ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม กำหนดการดำเนินงาน ต. ค. ๒๕ ๕๒ พ. ย. ๒๕ ๕๒ ธ. ค. ๒๕ ๕๒ ม. ค. ๒๕ ๕๓ ก. พ. ๒๕ ๕๓ มี. ค. ๒๕ ๕๓ เม. ย. ๒๕ ๕๓ พ. ค. ๒๕ ๕๓ มิ. ย. ๒๕ ๕๓ ก. ค. ๒๕ ๕๓ ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม กำหนดการดำเนินงาน ต. ค. ๒๕ ๕๒ พ. ย. ๒๕ ๕๒ ธ. ค. ๒๕ ๕๒ ม. ค. ๒๕ ๕๓ ก. พ. ๒๕ ๕๓ มี. ค. ๒๕ ๕๓ เม. ย. ๒๕ ๕๓ พ. ค. ๒๕ ๕๓ มิ. ย. ๒๕ ๕๓ ก. ค. ๒๕ ๕๓ ส. ค. ๒๕ ๕๓ ก. ย. ๒๕ ๕๓ ๑. SEAL สกัดกั้น ๒. ประชาคมครั้งแรก ๓. ประชาสัมพันธ์ KIKC OFF ปฏิบัติการ ปิดล้อมตรวจค้น (CLEAN UP) (3 ธ. ค. ๒๕๕ ๒ ) ๔. แจกจ่ายเครื่องตรวจสาร เสพติด ๕. ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินการตามแผน ๖. ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาทำ การเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ปิดล้อม ๗. การรายงานผล ๘. ประชาคม / หาข่าว ทุก ๓ เดือน ๙. ปิดล้อมตรวจค้น ตาม วงรอบการ ประชาคม / หาข่าว ๑๐. ตรวจนิเทศติดตามผลการ ดำเนินงาน ๑๑. ประชุมทบทวนผลการ ปฏิบัติงาน / ปรับแผน ๑๒. ดำเนินการตามแผนและ ตรวจนิเทศ ติดตามระยะที่ ๒ / สรุปผลการ ดำเนินงาน แผนการดำเนินงานตามปฏิบัติการ “ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อ แผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ” ผนวก ค. หน้าที่.... ๙... ของ... ๑๑... หน้า

2 ๑. จังหวัดเชียงใหม่ ๒. จังหวัดเชียงราย ๓. จังหวัดตาก ๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕. จังหวัดอุบลราชธานี ๖. จังหวัดนครพนม ๗. จังหวัดหนองคาย ๘. จังหวัดมุกดาหาร ๙. จังหวัดสระแก้ว ๑๐. จังหวัดสมุทรปราการ ๑๑. จังหวัดนนทบุรี ๑๒. จังหวัดนครปฐม ๑๓. จังหวัดปทุมธานี ๑๔. จังหวัดสมุทรสาคร ๑๕. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ๑๖. จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๗. จังหวัดกาญจนบุรี ๑๘. จังหวัดราชบุรี ๑๙. จังหวัดชลบุรี ๒๐. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๓. จังหวัดสงขลา ๒๔. จังหวัดนราธิวาส ๒๕. จังหวัดยะลา ๒๖. จังหวัดปัตตานี ประกอบแผนปฏิบัติการ “ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำ ความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ” พื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด รุนแรง ๒๖ จังหวัด ผนวก ง. หน้าที่.... ๑๐... ของ... ๑๑... หน้า

3 ๑. จังหวัดขอนแก่น ๒. จังหวัดชลบุรี ๓. จังหวัดชัยภูมิ ๔. จังหวัดเชียงราย ๕. จังหวัดเชียงใหม่ ๖. จังหวัดนครราชสีมา ๗. จังหวัด นครศรีธรรมราช ๘. จังหวัดนครสวรรค์ ๙. จังหวัดนนทบุรี ๑๐.จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑.จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๒.จังหวัดศรีสะเกษ ๑๓.จังหวัดสกลนคร ๑๔.จังหวัดสงขลา ๑๕.จังหวัด สมุทรปราการ ๑๖.จังหวัดสุรินทร์ ๑๗.จังหวัดอุดรธานี ๑๘. จังหวัด อุบลราชธานี ประกอบแผนปฏิบัติการ “ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ” รายชื่อจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ คน ผนวก จ. หน้าที่.... ๑๑... ของ... ๑๑... หน้า


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม กำหนดการดำเนินงาน ต. ค. ๒๕ ๕๒ พ. ย. ๒๕ ๕๒ ธ. ค. ๒๕ ๕๒ ม. ค. ๒๕ ๕๓ ก. พ. ๒๕ ๕๓ มี. ค. ๒๕ ๕๓ เม. ย. ๒๕ ๕๓ พ. ค. ๒๕ ๕๓ มิ. ย. ๒๕ ๕๓ ก. ค. ๒๕ ๕๓ ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google