งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ปค. ๑ อาคารกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ปค. ๑ อาคารกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ปค. ๑ อาคารกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2 กรมที่เข้าร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ในกลุ่มที่ ๖ ๑. สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ๒. กรมการปกครอง ๓. กรมการพัฒนาชุมชน ๔. กรมที่ดิน ๕. กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง ๗. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

3 เปิดการสัมมนา โดยประธาน กรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำ กระทรวงมหาดไทย นายโกเมศ แดงทองดี

4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงมหาดไทย ๑. นายโกเมศ แดงทองดี ประธานกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล ประจำ กระทรวงมหาดไทย ๒. นายสุชาติ สหัสโชติ กรรมการ ๓. นายวรเกียรติ สมสร้อย กรรมการ ๔นายนิคม เกิดขันหมาก กรรมการ ๕. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการ ๖. นางนภา ศกุนตนาค กรรมการและ เลขานุการ

5

6

7

8 หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ หน่วยตรวสอบภายในระดับกรมสรุปผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 และนำเสนอผลการตรวจสอบและ ประเด็น ข้อตรวจพบ - ด้าน Finance & Compliance - ด้าน Performance - ด้าน IT โดยหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในระดับ กรม

9 หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ นำเสนอข้อมูลประเด็นข้อตรวจพบ - จากการสอบทานเอกสารของหน่วย ตรวจสอบภายในสังกัด กระทรวงมหาดไทย - รายงานการสอบทานของ คณะกรรมการประเมินผลภาคราชการ ( คตป.) ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ โดย ผู้ตรวจสอบภายในของส่วน ตรวจสอบภายใน มท.

10 หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ ระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ ตรวจสอบภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค - ระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดย ผู้ตรวจสอบภายในของส่วน ตรวจสอบภายใน มท./ กรม

11 หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ ระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน - ประเด็นในการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ประเด็นในการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๓ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ โดย ผู้ตรวจสอบภายในของส่วน ตรวจสอบภายใน มท./ กรม

12 แบบฟอร์มประกอบการสัมมนาแบบฟอร์มประกอบการสัมมนา แบบประเมินความคิดเห็นโครงการ แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แบบสอบถามการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบภายในฯ แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึง พอใจในการปฏิบัติงานของส่วน ตรวจสอบภายใน มท. แบบสอบถามช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร แบบสอบถามระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน ข้อมูลระดับบุคคล


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ปค. ๑ อาคารกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google