งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2 นโยบายรัฐบาล พัฒนาขีดความสามารถ อสม.ให้เป็นนักจัดการสุขภาพ พัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัว การสาธารณสุขมูลฐานที่ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วม จัดการสุขภาพ

3 นโยบายรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาขีดความสามารถของ อสม. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการ จัดบริการสุขภาพ

4 ยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวง สาธารณสุข ● ผลผลิต สป. ข้อ ๘ : ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดอุดรธานี ● ข้อ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน และพหุภาคี

5 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ อสม.สู่ การเป็นแกนนำในการจัดการสุขภาพ และ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ อสม. พัฒนาความเข้มแข็งชมรม อสม.ตำบล/อำเภอ/จังหวัด คัดเลือก อสม.ดีเด่น/เชิดชูเกียรติ อสม./งานวัน อสม. แห่งชาติ

6 กลยุทธ์ที่ ๑ (ต่อ) พัฒนาสมรรถนะ อสม. (อสม.เชี่ยวชาญ), นักสื่อสาร สาธารณะ, เรียนต่อ กศน., จิตอาสา, อสม.เชิงรุก (ค่าป่วย การ อสม.) พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม. ในการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน และสภาวะวิกฤติ

7 กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนภาคีเครือข่ายใน กระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน สนับสนุน อปท.ในการขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบล ตำบลจัดการสุขภาพ SRM ใน รพ.สต. มิตรภาพบำบัด โรงเรียน อสม./โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลซ้อมแผนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

8 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ ฐานข้อมูล อสม. (อสม., กสค., อสมช., คณะกรรมการ บริหารชมรม, อสม.รับค่าป่วยการ) ฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ, อปท., องค์กรพัฒนา เอกชน) ฐานข้อมูล หมู่บ้าน/ ตำบลจัดการสุขภาพ, แผนสุขภาพ ตำบล, โรงเรียนนวัตกรรมชุมชน

9 ภารกิจที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายอื่น ๑. กองทุนตำบลเข้มแข็ง ประกันสุขภาพ ๒. ประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ประกันสุขภาพ ๓. ตำบลซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก สวช.๑ ๔. SRM ใน รพ.สต. สวช.๔ ๕. ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบไอโอดีน สวช. ๒ และนมแม่สายใยรัก

10 งานเน้นหนักในไตรมาสแรก ต.ค. ๕๔ – ม.ค. ๕๕ ทะเบียนฐานข้อมูล อสม. อสม.รับค่าป่วยการ คัดเลือก อสม.ดีเด่น/ เชิดชูเกียรติ อสม./ จัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ตำบลต้นแบบจัดการสุขภาพ โรงเรียน อสม. จิตอาสา / มิตรภาพบำบัด

11 งานเน้นหนักในไตรมาส ที่ ๒ ก.พ. - พ.ค. ๕๕ อบรม อสม.เชี่ยวชาญ ตำบลซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก แผนสุขภาพตำบล และ SRM ใน รพ.สต. ตำบลจัดการสุขภาพ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

12 งานเน้นหนักในไตรมาส ที่ ๓ มิ.ย. - ก.ย. ๕๕ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประเมินผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล สำรวจสถานการณ์การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ และ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

13 ตัวชี้วัด ประเมิน คปสอ. ตัวชี้วัดหลัก ; ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชน ๒ ตัวชี้วัดย่อย ๑. ร้อยละของหน่วยบริการที่พหุภาคีมีส่วนร่วม จัดการสุขภาพ (วัดเชิงกระบวนการ) ค่าน้ำหนัก = ๔ ๒. ร้อยละตำบลจัดการสุขภาพ (วัดเชิงปริมาณ) ค่าน้ำหนัก = ๒

14 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑ : ร้อยละของหน่วย บริการที่พหุภาคีมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพ  ขั้นที่ ๑ ระดับพื้นฐาน : การสร้างและพัฒนาพหุภาคี  ขั้นที่ ๒ ระดับพัฒนา : การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  ขั้นที่ ๓ ระดับดี : การขับเคลื่อนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  ขั้นที่ ๔ ระดับดีมาก : การประเมินผลและการจัดการอย่างต่อเนื่อง  ขั้นที่ ๕ ระดับดีเยี่ยม : มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

15 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ : ร้อยละตำบล จัดการสุขภาพ  ระดับ ๑ ระดับพื้นฐาน : มีตำบลจัดการสุขภาพร้อยละ ๑ - ๕๐  ระดับที่ ๒ ระดับพัฒนา : มีตำบลจัดการสุขภาพร้อยละ ๕๑ - ๖๐  ระดับที่ ๓ ระดับดี :  มีตำบลจัดการสุขภาพร้อยละ ๖๑ - ๗๐  ระดับที่ ๔ ระดับดีมาก : มีตำบลจัดการสุขภาพร้อยละ ๗๑ - ๘๐  ระดับที่ ๕ ระดับดีเยี่ยม : มีตำบลจัดการสุขภาพมากกว่าร้อยละ ๘๐

16 ข้อมูล / เอกสารที่อำเภอต้อง จัดเตรียม  ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รพ.สต./ กองทุน และ บันทึกการประชุม  ๒. ข้อมูลจำนวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำ SRM  ๓. โครงการอย่างน้อย ๓ โครงการ, ภาพ กิจกรรม และ สรุปผลการดำเนินงาน  ๔. รูปเล่ม พร้อมภาพถ่าย  ๕. สรุปประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ๖. ทำเนียบ อสม.และเครือข่ายอื่น ๆ  ๗. แผนการสอน และดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อสม.  ๘. เอกสาร และรูปภาพจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ นวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google