งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ปี ๒๕๕ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ปี ๒๕๕ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ปี ๒๕๕ 6

2 กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 2,5 ๐๐ บาท ให้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนระดับอำเภอ รวม 9 แห่ง ประกอบด้วย ๑. ศรช. บ้านหม้อ หมู่ ๑๓ ต. บางคู้ อ. ท่าวุ้ง ๒. ศรช. บ้านหัววัง หมู่ ๔ ต. โก่งธนู อ. เมืองลพบุรี ๓. ศรช. บ้านหน่วยประคอง หมู่ ๑๐ ต. ดงดินแดง อ. หนองม่วง ๔. ศรช. บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ ๔ ต. ห้วย ขุนราม อ. พัฒนานิคม ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ปี ๒๕๕๖

3 ๕. ศรช. บ้านพูนทรัพย์ หมู่ ๗ ต. ซับ สมบูรณ์ อ. ลำสนธิ ๖. ศรช. บ้านชอนอุดม หมู่ ๑๐ ต. เกาะแก้ว อ. โคกสำโรง ๗. ศรช. บ้านห้วยเขว้า หมู่ ๙ ต. นิยม ชัย อ. สระโบสถ์ ๘. ศรช. บ้านเนินหิน หมู่ ๘. ต. หนอง ผักแว่น อ. ท่าหลวง ๙ ศรช. บ้านหินปักใหญ่ หมู่ ๖ ต. หิน ปัก อ. บ้านหมี่ ขั้นตอนการดำเนินงาน คณะกรรมการ ศรช. ร่วมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเวทีประชาคมเพื่อ ทบทวนการดำเนินงาน ศรช. และ วางแผนปฏิบัติการในปี 2556

4 - จัดเวทีประชาคมโดยมีเจ้าหน้าที่ อำเภอเป็นที่ปรึกษา โดยมี เนื้อหา ดังนี้ วิธีการ ทบทวนการดำเนินงาน ศรช. ที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดอ่อน / จุดแข็ง / โอกาสและอุปสรรค กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน ปี 2556 วางแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศรช. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ ดำเนินงาน ศรช. อย่างต่อเนื่อง

5 ๒. ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในศูนย์ เรียนรู้ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน - คณะกรรมการ ศรช. ร่วมกับ ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ - ปรับปรุงข้อมูลใน ศรช. ให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการ สนับสนุนสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในชุมชน - บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ใน ชุมชนโดยใช้ ศรช. เป็นศูนย์กลาง การดำเนินงาน

6 3. จังหวัดติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผล การ ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน - อำเภอกรอกข้อมูล รายละเอียดตามแบบ ศรช.2 ส่งจังหวัดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt ปทิตตา มีชิตสม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ปี ๒๕๕ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google