งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ๓ ชื่อ กลุ่ม.... สามซ่าๆๆ. ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง 1 นายดำรงค์ ทับสุขเกษตรอำเภอ 2 นายไพบูลย์ ทองสุขเกษตรอำเภอ 3 นายเจือ สิริพรเกษตรอำเภอ 4 นางสาวรัชนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ๓ ชื่อ กลุ่ม.... สามซ่าๆๆ. ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง 1 นายดำรงค์ ทับสุขเกษตรอำเภอ 2 นายไพบูลย์ ทองสุขเกษตรอำเภอ 3 นายเจือ สิริพรเกษตรอำเภอ 4 นางสาวรัชนี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ๓ ชื่อ กลุ่ม.... สามซ่าๆๆ

2 ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง 1 นายดำรงค์ ทับสุขเกษตรอำเภอ 2 นายไพบูลย์ ทองสุขเกษตรอำเภอ 3 นายเจือ สิริพรเกษตรอำเภอ 4 นางสาวรัชนี นิลละออนวส. ปฏิบัติการ 5 นายการุณย์ มะโนใจนวส. ชำนาญการ 6 นายสมยศ มโนวงศ์นวส. ชำนาญการ 7 นางสาวรัตนา จันทร์แก้วนวส. ปฏิบัติการ 8 นายสุจิตร์ แสงจันทร์นวส. ชำนาญการ 9 นายธนาธร ใหม่คำเกษตรอำเภอ 10 นายธงชัย ทองสุขเกษตรอำเภอ 11 นางอำไพ อินทำนวส. ชำนาญการ 12 นายวิเชียร เหลืองชมพูนวส. ชำนาญการ 13 น. ส. เตือนจิต วิสุทธิสรรพนวส. ชำนาญการ 14 นายภูวิชญ์ ยิ่งเจริญนวส. ปฏิบัติการ

3 ๑. ประเด็น : ระบบส่งเสริมการเกษตร ( ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่ ) ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัจจัยสนับสนุน ๑. เจ้าหน้าที่อัตรากำลังไม่ เพียงพอ - สำรวจและกำหนด อัตรากำลัง ความต้องการของอำเภอ - เสนอให้จังหวัดประสาน อปท. เพื่อสนับสนุนบุคลากรของ อปท. มาช่วยงานส่งเสริมการเกษตร - เสนอ อปท. ให้วาง กรอบอัตรากำลังโดยได้ งานของ อปท. ๒. ที่ทำการศูนย์ฯ บางแห่ง ไม่เหมาะสม สร้าง ศบกต. ให้เข้มแข็ง - สร้าง ศบกต. ให้เข้มแข็ง - สร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง - มีระบบข้อมูลปัจจุบัน - มีการประชุมประจำเดือน แก้ไขปัญหาตามแผน แก้ไขปัญหาตามแผน ประสาน อบต. สนับสนุน อัตรากำลังประจำศูนย์ฯ

4 ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัจจัยสนับสนุน ๑. อปท. ไม่ดำเนินการ สานต่อ - ให้เจ้าหน้าที่ระดับ จังหวัดและระดับอำเภอ ประสาน MOU ขอ ความร่วมมือตาม ภารกิจถ่ายโอนกับ ท้องถิ่น ให้จังหวัดแจ้งเหตุผล ว่า อปท. ติดขัดมี ปัญหาอย่างไรถึงไม่ ดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศูนย์ไม่ ประสานกับ อปท. ไม่มี ความต่อเนื่อง มอบหมาย เจ้าหน้าที่เกษตร อำเภอและตำบลให้ ชัดเจน สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับภาระกิจการ ถ่ายโอนให้เจ้าหน้าที่ และ อปท. ทราบ ร่วมกันได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ ๒. ประเด็น : การดำเนินงานร่วมกับ อปท. ภายหลังการถ่ายโอน

5 ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัจจัย สนับสนุน โครงการประกันรายได้พืช เศรษฐกิจ - คณะกรรมการไม่ได้รับ การแต่งตั้ง - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้เป็น คณะกรรมการการตรวจสอบประชาคม- โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ๑. ปัญหาการแต่งตั้ง คณะกรรมการไม่ชัดเจน - แต่งตั้งให้ครอบคลุมและชัดเจน - ๒. มีความขัดแย้งของผู้นำ ชุมชน - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบของกรรมการแต่งตั้ง หน้าที่ที่รับผิดชอบของกรรมการแต่งตั้ง - ๓. ประเด็น : การดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐ

6 ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัจจัย สนับสนุน - งบประมาณสนับสนุน อปท. - จัดทำประชาคมวิเคราะห์ปัญหา - จัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดลำดับ ความสำคัญส่ง อปท. ตามเงื่อนไขเวลา ที่กำหนด - สร้างความคุ้นเคยกับ อปท. สร้างทีมงาน อยู่ใน อปท. ๔. ประเด็น : การส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาการเกษตรในพื้นที่

7


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ๓ ชื่อ กลุ่ม.... สามซ่าๆๆ. ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง 1 นายดำรงค์ ทับสุขเกษตรอำเภอ 2 นายไพบูลย์ ทองสุขเกษตรอำเภอ 3 นายเจือ สิริพรเกษตรอำเภอ 4 นางสาวรัชนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google