งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา

2 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา 6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน 8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนรายงาน ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาทั้งเชิง ปริมาณและคุณภาพได้อย่างมี คุณภาพ

4 หลักการ แนวคิด ความสำคัญ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ จากการติดตามตรวจสอบระบบ ประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาของคณะกรรมการ ติดตามฯ เพื่อให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำผลการ ติดตามไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ ส่งผลต่อคุณภาพการจัด การศึกษาตามมาตรฐานต่อไป

5 ประโยชน์ของรายงาน ๑. เอกสารสำคัญในการ บริหารงานคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ๒. เป็นการสรุปบันทึก ข้อมูลสารสนเทศจากการ ติดตามตรวจสอบฯ อย่างเป็น ระบบ ๓. ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการ ดำเนินงานและสามารถนำผลไป พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาให้ เข้มแข็งต่อไป

6 องค์ประกอบของรายงานผล การติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ การศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ ข้อเสนอแนะ ส่วนที่ ๔........( เพิ่มเติม )..........

7 องค์ประกอบของ รายงานฯ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน (p.145-146) ๑. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง e-mail โทรศัพท์ เปิดสอนระดับชั้น ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ๔. ข้อมูลนักเรียน

8 ส่วนที่ ๒ ผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ( ๘ องค์ประกอบ ) (p.147-155) ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

9 ส่วนที่ ๒ ( ต่อ ) ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาของ สถานศึกษา ๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็น รายงานประเมิน คุณภาพภายใน ๘. จัดให้การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

10 ส่วนที่ ๓ สรุปผลและ ข้อเสนอแนะ (p.156-157) สรุปผลการติดตาม... เป็นการ สรุปผลการประเมินตาม 8 องค์ประกอบ จุดเด่น..... ควรเป็นวิธีการปฏิบัติ ที่ดี เป็นแบบอย่าง ผู้อื่นสามารถ นำไปปรับใช้ได้ จุดที่ควรพัฒนา..... เป็นประเด็น ที่น่าเป็นห่วง อาจส่งผลต่อ การพัฒนาด้านอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ........ ควรเป็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ เติมเต็ม ต่อยอด พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

11 ส่วนที่ ๔...... เพิ่มเติมได้ ( ผลการประเมิน ภายในตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัยและ มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐานของ สถานศึกษา )

12 ภาคผนวก 1. กำหนดการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 2. แผนภูมิแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ

13 องค์ประกอบ / ประเด็นการ ตรวจสอบ ระดั บ คุณ ภาพ คะแ นน ที่ได้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้...... 33 1.2 พิจารณาสาระสำคัญที่จะ กำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ 11 1.3 กำหนดค่าเป้าหมาย ความสำเร็จของแต่ละ มาตรฐาน 11 1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 11

14 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพโดยภาพรวม 1. วิธีดำเนินการของ สถานศึกษา ( โรงเรียนได้ดำเนินการ อย่างไรเกี่ยวกับการ กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ) 2. ผลงานที่ปรากฏจากการ ดำเนินงาน 3. จุดเด่น 4. จุดที่ควรพัฒนา 5. ข้อเสนอแนะ

15 ใบงานที่ ๔. ๒ สรุป Mind Map สะท้อนคิด สรุปองค์ความรู้การเขียน รายงานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม – เดี่ยว - นำเสนอผลงาน - ประเมินตนเอง ส

16 ใบงานที่ ๔. ๓ สื่อสารผ่านการเขียน การตรวจสอบคุณภาพการเขียน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม – เดี่ยว - นำเสนอผลงาน - ประเมินตนเอง ส


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google