งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา

2 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา 6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน 8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนรายงาน ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาทั้งเชิง ปริมาณและคุณภาพได้อย่างมี คุณภาพ

4 หลักการ แนวคิด ความสำคัญ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ จากการติดตามตรวจสอบระบบ ประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาของคณะกรรมการ ติดตามฯ เพื่อให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำผลการ ติดตามไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ ส่งผลต่อคุณภาพการจัด การศึกษาตามมาตรฐานต่อไป

5 ประโยชน์ของรายงาน ๑. เอกสารสำคัญในการ บริหารงานคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ๒. เป็นการสรุปบันทึก ข้อมูลสารสนเทศจากการ ติดตามตรวจสอบฯ อย่างเป็น ระบบ ๓. ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการ ดำเนินงานและสามารถนำผลไป พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาให้ เข้มแข็งต่อไป

6 องค์ประกอบของรายงานผล การติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ การศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ ข้อเสนอแนะ ส่วนที่ ๔ ( เพิ่มเติม )

7 องค์ประกอบของ รายงานฯ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน (p ) ๑. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง โทรศัพท์ เปิดสอนระดับชั้น ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ๔. ข้อมูลนักเรียน

8 ส่วนที่ ๒ ผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ( ๘ องค์ประกอบ ) (p ) ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

9 ส่วนที่ ๒ ( ต่อ ) ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาของ สถานศึกษา ๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็น รายงานประเมิน คุณภาพภายใน ๘. จัดให้การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

10 ส่วนที่ ๓ สรุปผลและ ข้อเสนอแนะ (p ) สรุปผลการติดตาม... เป็นการ สรุปผลการประเมินตาม 8 องค์ประกอบ จุดเด่น..... ควรเป็นวิธีการปฏิบัติ ที่ดี เป็นแบบอย่าง ผู้อื่นสามารถ นำไปปรับใช้ได้ จุดที่ควรพัฒนา..... เป็นประเด็น ที่น่าเป็นห่วง อาจส่งผลต่อ การพัฒนาด้านอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ ควรเป็น ข้อเสนอแนะเพื่อการ เติมเต็ม ต่อยอด พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

11 ส่วนที่ ๔ เพิ่มเติมได้ ( ผลการประเมิน ภายในตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัยและ มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐานของ สถานศึกษา )

12 ภาคผนวก 1. กำหนดการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 2. แผนภูมิแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ

13 องค์ประกอบ / ประเด็นการ ตรวจสอบ ระดั บ คุณ ภาพ คะแ นน ที่ได้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ พิจารณาสาระสำคัญที่จะ กำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ กำหนดค่าเป้าหมาย ความสำเร็จของแต่ละ มาตรฐาน ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 11

14 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพโดยภาพรวม 1. วิธีดำเนินการของ สถานศึกษา ( โรงเรียนได้ดำเนินการ อย่างไรเกี่ยวกับการ กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ) 2. ผลงานที่ปรากฏจากการ ดำเนินงาน 3. จุดเด่น 4. จุดที่ควรพัฒนา 5. ข้อเสนอแนะ

15 ใบงานที่ ๔. ๒ สรุป Mind Map สะท้อนคิด สรุปองค์ความรู้การเขียน รายงานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม – เดี่ยว - นำเสนอผลงาน - ประเมินตนเอง ส

16 ใบงานที่ ๔. ๓ สื่อสารผ่านการเขียน การตรวจสอบคุณภาพการเขียน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม – เดี่ยว - นำเสนอผลงาน - ประเมินตนเอง ส


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google