งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

2 หมวด 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 14 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในขั้นพื้นฐาน กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเขียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างมีคุณภาพ

4 หลักการ แนวคิดความสำคัญ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศจากการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องนำผลการติดตามไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานต่อไป

5 ๑. เอกสารสำคัญในการบริหารงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประโยชน์ของรายงาน ๑. เอกสารสำคัญในการบริหารงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๒. เป็นการสรุปบันทึกข้อมูลสารสนเทศจากการติดตามตรวจสอบฯ อย่างเป็นระบบ ๓. ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินงานและสามารถนำผลไปพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งต่อไป

6 องค์ประกอบของรายงานผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ ข้อเสนอแนะ ส่วนที่ ๔ (เพิ่มเติม)

7 องค์ประกอบของรายงานฯ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน (p ) ๑. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง โทรศัพท์ เปิดสอนระดับชั้น ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔. ข้อมูลนักเรียน

8 ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา (๘ องค์ประกอบ)
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา (๘ องค์ประกอบ) (p ) ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

9 ส่วนที่ ๒ (ต่อ) ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ (ต่อ) ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา ๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมิน คุณภาพภายใน ๘. จัดให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

10 ส่วนที่ ๓ สรุปผลและข้อเสนอแนะ (p.156-157)
สรุปผลการติดตาม ... เป็นการสรุปผลการประเมินตาม 8 องค์ประกอบ จุดเด่น.....ควรเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี เป็นแบบอย่าง ผู้อื่นสามารถนำไปปรับใช้ได้ จุดที่ควรพัฒนา.....เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง อาจส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ ควรเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการ เติมเต็ม ต่อยอดพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

11 ส่วนที่ ๔ เพิ่มเติมได้ (ผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา)

12 ภาคผนวก 1.กำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.แผนภูมิแสดงผลการติดตามตรวจสอบ

13 องค์ประกอบที่ 1 กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา องค์ประกอบ/ประเด็นการ ตรวจสอบ ระดับ คุณภ าพ คะแน น ที่ได้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัว บ่งชี้...... 3 1.2 พิจารณาสาระสำคัญที่จะ กำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ 1 1.3 กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ของแต่ละ มาตรฐาน 1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละ มาตรฐานและตัวบ่งชี้

14 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพโดยภาพรวม
1. วิธีดำเนินการของสถานศึกษา (โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับการ กำหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา) 2. ผลงานที่ปรากฏจากการ ดำเนินงาน 3. จุดเด่น 4. จุดที่ควรพัฒนา 5. ข้อเสนอแนะ

15 สรุป Mind Map สะท้อนคิด
ใบงานที่ ๔.๒ สรุป Mind Map สะท้อนคิด สรุปองค์ความรู้การเขียนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม – เดี่ยว - นำเสนอผลงาน - ประเมินตนเอง

16 ใบงานที่ ๔.๓ สื่อสารผ่านการเขียน
ใบงานที่ ๔.๓ สื่อสารผ่านการเขียน การตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม – เดี่ยว - นำเสนอผลงาน - ประเมินตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google