งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates การจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Management) ทบทวนการสรรหาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates การจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Management) ทบทวนการสรรหาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates การจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Management) ทบทวนการสรรหาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “ ทบทวนการสรรหาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ”

2 Free Powerpoint Templates Page 2 กระบวนการ / วิธีการ ดำเนินการในอดีต ๑. ก่อนการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงาน มหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง จะมีการ กำหนดแผนงาน โดยมีการ กำหนดกระบวนการทำงาน ระยะเวลา รวมถึงผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจนโดยจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรพนักงาน มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการ ดำเนินงานหลักๆ ดังนี้

3 Free Powerpoint Templates Page 3 ๑. ๑ รวบรวมข้อมูล ๑. ๒ ประกาศรับสมัคร จะดำเนินการ รับสมัครแยกตามอัตราของหน่วยงาน ๑. ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๑. ๔ รับสมัคร จะรับสมัครแยกตาม อัตราของหน่วยงาน ๑. ๕ คณะกรรมการออกข้อสอบ มี ตัวแทนหน่วยงานที่มีชื่อตำแหน่งร่วมกัน ดำเนินการออกข้อสอบ ๑. ๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑. ๗ ดำเนินการสอบ ผู้สมัครที่มีชื่อ ตำแหน่งเดียวกัน ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ๑. ๘ ตรวจข้อสอบ ๑. ๙ ประกาศผลสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ๑๐ สอบภาคความเหมาะสมสำหรับ ตำแหน่ง ๑. ๑๑ ประกาศผลสอบ ๑. ๑๒ การรายงานตัว

4 Free Powerpoint Templates Page 4 ๒. ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ / กระบวนการ ลงมือปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่กำหนด ๓. มีการตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม แผนงาน โดยมีหัวหน้างาน อัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบ ติดตามการ ดำเนินงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่วาง ไว้หรือไม่

5 Free Powerpoint Templates Page 5 ๔. เมื่อกระบวนการสรรหา ฯ สิ้นสุดลง จะมีการสรุปผลการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และนำเข้าที่ ประชุมการสรรหาและเลือกสรร พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้ง ต่อไป เพื่อให้การดำเนินการ ครั้งต่อไปเกิดปัญหาหรือ ข้อบกพร่องลดน้อยลง

6 Free Powerpoint Templates Page 6 ดำเนินการตาม หลัก PDCA แนวปฏิบัติที่ดี ( วิธีการ / กระบวนการ / แนวทางการ ดำเนินงานที่ได้ ดำเนินการตาม หลัก PDCA ก่อนการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ละครั้ง จะมีการกำหนด แผนงาน โดยมีการกำหนด กระบวนการทำงาน ระยะเวลา รวมถึงผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงาน มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการ ดำเนินงานหลักๆ ดังนี้

7 Free Powerpoint Templates Page 7 ๑. ๑ รวบรวมข้อมูล ๑. ๒ ประกาศรับสมัคร จะดำเนินการรับ สมัครแยกตามชื่อตำแหน่ง ๑. ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๑. ๔ รับสมัคร จะรับสมัครแยกตามชื่อ ตำแหน่ง ๑. ๕ คณะกรรมการออกข้อสอบ มีตัวแทน หน่วยงานที่มีชื่อตำแหน่งร่วมกัน ดำเนินการออกข้อสอบ ๑. ๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑. ๗ ดำเนินการสอบ ผู้สมัครที่มีชื่อ ตำแหน่งเดียวกัน ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ๑. ๘ ตรวจข้อสอบ ๑. ๙ ประกาศผลสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ๑๐ สอบภาคความเหมาะสมสำหรับ ตำแหน่ง ๑. ๑๑ ประกาศผลสอบ ๑. ๑๒ การรายงานตัว ในแต่ละชื่อ ตำแหน่ง ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด จะมีสิทธิ์ใน การเลือกหน่วยงานต้นสังกัดก่อน

8 Free Powerpoint Templates Page 8 ๒. ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ / กระบวนการ ลงมือปฏิบัติงานตาม แผนงานที่กำหนด ๓. มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามแผนงาน โดยมี หัวหน้างานอัตรากำลังและบรรจุ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตามการ ดำเนินงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ระหว่างการปฏิบัติงานว่าได้ ดำเนินไปในทิศทางที่วางไว้หรือไม่ ๔. เมื่อกระบวนการสรรหา ฯ สิ้นสุด ลง จะมีการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และนำเข้าที่ประชุมการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เพื่อให้การดำเนินการ ครั้งต่อไปเกิดปัญหาหรือ ข้อบกพร่องลดน้อยลง

9 Free Powerpoint Templates Page 9 ปัญหาและอุปสรรค ๑. หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในมติที่ประชุม เช่น ไม่ส่งข้อสอบตามกำหนด, ส่ง ข้อสอบไม่ครบถ้วน, ข้อสอบ และเฉลยไม่ถูกต้อง ๒. แต่ละวิชาที่มีการออก ข้อสอบจากหลายหน่วยงาน อาจ เกิดปัญหาการซ้ำกันของ ข้อสอบ ส่งผลให้จำนวนข้อสอบ ไม่ครบถ้วน จึงต้องทำการออก ข้อสอบเพิ่มเติม

10 Free Powerpoint Templates Page 10 แนวทางการแก้ไข ๑. แนบแผนการดำเนินงานไป พร้อมกับคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ และมีการติดตาม ทวงถามกรรมการออกข้อสอบ ในรูปแบบของการโทรศัพท์, E- mail และหนังสือแจ้งเตือน เป็น รายบุคคล ๒. คัดข้อสอบที่ซ้ำออกจากคลัง ข้อสอบ ( คลังข้อสอบจะมีจำนวน ข้อสอบเป็น ๒ เท่าของข้อสอบที่ ใช้ในการสอบ )

11 Free Powerpoint Templates Page 11 ความท้าทายต่อไป การจัดทำคู่มือและแนวทางการ ดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน สำหรับการ สรรหาบุคลากรใน ทุกประเภท

12 Free Powerpoint Templates Page 12


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates การจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Management) ทบทวนการสรรหาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google