งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินกิจการ “ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินกิจการ ” ยุพา อินทราเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินกิจการ “ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินกิจการ ” ยุพา อินทราเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินกิจการ “ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินกิจการ ” ยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 081-805-7815 e-mail : yupaintrawech@gmail.comyupaintrawech@gmail.com ใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 26 พฤษภาคม 2557

2 การทำงาน “ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องรู้อะไร? รู้จัก วิสาหกิจ ชุมชน รู้จัก เครื่องมือ ในการ ทำงาน รู้จัก บทบาท ตนเอง และ ระบบงาน รู้เขารู้เรา รู้จักภาคี พัฒนา รู้จักกลุ่ม เป้าหมาย รู้จัก สถานการณ์ โลก

3 รู้จัก “วิสาหกิจชุมชน”

4 ความเป็นมา..  คำว่า “วิสาหกิจชุมชน” เริ่มมีการพูดถึงหลัง เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในปี ๒๕๔๐  มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยคนในชุมชน จะต้องสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้ ด้วย กระบวนการ “วิสาหกิจชุมชน” ที่ตั้งอยู่บนฐานคิด ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

5 ความหมาย..  “วิสาหกิจชุมชน” หมายถึงกิจการของชุมชน เกี่ยวกับการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ที่คนใน ชุมชนเป็นเจ้าของและร่วมกันดำเนินการ เพื่อสร้าง รายได้และเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยคณะ บุคคลที่ดำเนินการอาจเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็น นิติบุคคลก็ได้ รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

6  วิสาหกิจชุมชน เป็นธุรกิจชุมชนที่มีมิติทาง สังคมรองรับ  มีความคล้ายกับสหกรณ์ แต่ต่างกันที่ขนาด และกฎ ระเบียบ  มีความเชื่อมโยงกับ OTOP รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

7 ความสำคัญ..  เป็นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็น เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน  เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีชุมชน  ฯลฯ รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

8  วิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยว  แต่เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่มีความ หลากหลาย เชื่อมโยง และเกื้อกูลกัน --- risk management รู้จัก วิสาหกิจชุมชน กิจกรรม

9 ข้าว กล้อง งอก บรรจุถุง ข้าว กล้อง งอก บรรจุถุง รำ / ปลาย ข้าว ไก่ห ยอง ข้าว แต๋น โรงสีโรงสี ข้าวข้าว น้ำผลไม้ / น้ำ สมุนไพร อาหาร สัตว์ ผัก / ผลไม้ แปรรูป ยา สมุนไ พร ไ ก่ ห มู ผัก ไม้ผล สมุนไพร ผัก ไม้ผล สมุนไพร ทำนาทำนา แปลง พันธุ์ ปุ๋ย ชีวภาพ เขียง หมู พันธุ์ ไม้ เครื่องแกงเครื่องแกง ตัวอย่างกิจกรรมใน ชุมชน น้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่

10 กลุ่มกิจการวิสาหกิจชุมชน การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนของแต่ละชุมชน หรือแต่ละท้องถิ่นจะต่างกันไป ขึ้นกับอาชีพหลัก สภาพแวดล้อม หรือความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิสังคม และภูมิปัญญาที่สั่งสมมา รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

11 กิจการวิสาหกิจชุมชน 1. การแปรรูป หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของ ชุมชนต่อเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น อาชีพหลัก เช่น การแปรรูปข้าว การทำผลไม้แช่อิ่ม ปลารมควัน เครื่องดื่มต่างๆ 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร และภูมิปัญญาของชุมชน เช่น การทำยาสมุนไพร การทำเครื่องจักสาน ทอผ้าไหม รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

12 กิจการวิสาหกิจชุมชน 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการ พึ่งตนเองของชุมชนและทดแทนการซื้อจาก ภายนอก เช่น การทำน้ำดื่ม ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำยาล้างจาน 4. การพัฒนาระบบตลาด/ การบริการ/ สวัสดิการชุมชน เช่น ออมทรัพย์ ร้านค้าชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

13 การทำกิจการ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จ รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

14 จะทำ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? ๑. ศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่จะทำ โดย ให้สมาชิกช่วยกันหาคำตอบ ในเรื่อง..... - ทำเพื่ออะไร ใครใช้ ใครซื้อ ตลาด อยู่ที่ไหน ระดับใด - มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะทำหรือไม่ - มีความรู้ความสามารถในสิ่งที่จะทำแค่ไหน - มีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม่ รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

15 จะทำ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? - มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมหรือไม่ - ต้องลงทุนเท่าไรตลอดกระบวนการผลิต - มีทุนหรือไม่ ถ้ามีไม่พอจะทำอย่างไร - บริหารจัดการแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างไร - ลงทุน ลงแรงร่วมกันแล้ว จะ “คุ้มไหม ? ” รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

16 จะทำ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? ๒. เรียนรู้เทคนิค วิธีการในการทำ ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดทักษะและ ความชำนาญ รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

17 จะทำ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? ๓. เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ : การวางแผน การจัดการวัตถุดิบ การเงินการบัญชี การแบ่งปันผลกำไร การบริหารบุคลากร รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

18 จะทำ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? ๓.เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ : ( ต่อ ) การวางแผนขยายการผลิต การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนการผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการเรื่องการขาย รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

19 จะทำ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? ๔. ลงมือทำในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว และทำจากเล็กไปใหญ่ จากน้อยไปมาก อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

20 จะทำ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? ๕. ดำเนินการด้วยจริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม / ส่วนรวม รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

21 จะทำ “วิสาหกิจชุมชน” ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? ๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชนอื่นหรือคนนอก ชุมชน รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

22 ประเภทของวิสาหกิจชุมชน  ๑. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน  ตลาดท้องถิ่น  ผลิตปัจจัยพื้นฐานไว้กินไว้ใช้  ๒. วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า  ตลาดทั่วไป  ใช้สูตรเด็ด เคล็ดลับ  เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  สำหรับตลาดกลางและบน  พัฒนาคุณภาพทุกขั้นตอน รู้จัก วิสาหกิจชุมชน

23 รู้จัก “กลุ่มเป้าหมาย”

24 รู้จักกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนที่ดำเนินการ กิจการที่ดำเนินการ บริบทของชุมชน

25 กลุ่มคนที่ทำกิจการวิสาหกิจ ชุมชน เป็นใคร อยู่ที่ไหน ฯลฯ กิจการที่กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการมีอะไรบ้าง อะไร เป็นกิจกรรมหลัก อะไรเป็น กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง บริบทของชุมชนเป็น อย่างไร  ดูจากระบบ สารสนเทศ วิสาหกิจ ชุมชน  สภาพ ความเป็น จริง/ข้อมูล ในพื้นที่

26 ตัวอย่างกิจการวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ฯ  ประเภทสินค้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา อ้อย มะม่วง สุกร โคเนื้อ กระบือ แพะ อาหารแปรรูป สิ่งทอ จักสาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ  ประเภทบริการ เช่น ออมทรัพย์ชุมชน ร้านค้าชุมชน สุขภาพ ท่องเที่ยว ฯลฯ รู้จัก กลุ่มเป้าหมาย  ประเภทสถาบันเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

27 รู้จักกลุ่มเป้าหมาย บริบทของชุมชน สภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ

28 รู้จัก “เครื่องมือในการทำงาน”

29 พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

30 เจตนารมณ์... ส่งเสริมความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสามารถในการจัดการและการพัฒนา รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความ เข้มแข็ง พร้อมแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสู่กิจการใน ระดับที่สูงขึ้น

31 สาระสำคัญ... ให้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน มีคณะกรรมการทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดเป็น กลไกหลัก โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตาม กฎหมาย และกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการระดับประเทศ และสำนักงาน เกษตรจังหวัดเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทั้งระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

32 เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยการ... ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี ความรู้ ในด้าน - การจัดตั้งกลุ่ม / กระบวนการกลุ่ม - สร้างเครือข่าย การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน

33 - การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับ กิจการวิสาหกิจชุมชนและ สภาพท้องถิ่น - การให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตและการ บริหารธุรกิจทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน หรือการตลาด การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน(ต่อ)

34 เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น โดยการ.... - สนับสนุนการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง - ให้ความรู้และสนับสนุนการประกอบกิจการใน ระดับที่สูงขึ้นตามความพร้อมและความต้องการของ วิสาหกิจชุมชน เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขั้นก้าวหน้า

35 - การส่งเสริม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน - การออกแบบที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาด - การร่วมมือซึ่งกันและกัน - การให้ความช่วยเหลือในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ การผลิต การ จัดการ และการตลาด - การให้ความช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขั้นก้าวหน้า (ต่อ)

36 การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  สนับสนุนการจัดตั้ง การประกอบการ การตลาด  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกัน ระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมอื่น เพื่อขยายและสร้างความ มั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน

37 กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 - ระเบียบ นร.ว่าด้วย กอ.นตผ. พ.ศ. 2544 และปรับปรุง 2545 - ฯลฯ

38 รู้จัก “ภาคีพัฒนา”

39 องค์กรชุมชน NGOs หน่วยงานราชการ อื่นๆ

40 รู้จัก “ สถานการณ์โลกและ ความเป็นไปใน อาเซียน”

41 - Green production, Blue economy, CSR, Social Enterprise, Global warming - AC/AEC

42 รู้จัก “บทบาทของตนเองและ กระบวนการทำงาน”

43 รู้จักบทบาทของตัวเอง  เราเป็นใคร บทบาทของเรา คืออะไร

44  ในฐานะนักส่งเสริมการเกษตร เราเป็น.... ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ facilitator, catalyst, networker ผู้ถ่ายทอดความรู้

45  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน เรามีหน้าที่.... * เป็นผู้ประสาน และเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงาน * เป็นหลักในการสร้างรูปแบบ เครื่องมือ การเรียนรู้ * บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ

46 รู้จักกระบวนการทำงาน   ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?  ปัจจุบันเป็นอย่างไร? - ใช้ input ที่มีอยู่เต็มที่หรือยัง? - output, outcome สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์หรือไม่?  อนาคตต้องทำอย่างไร?  จะบูรณาการการทำงานส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนให้เข้ากับนโยบาย MRCF และภารกิจหลัก ของกรมฯได้อย่างไร

47 “ กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ”

48

49 วิสาหกิจชุมชน เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชื่อมโยงกัน สมุนไ พร เลี้ยงปลา อาหารสัตว์ ผักปลอด สาร แปรรูปข้าว ทอผ้ากี่มือ ไก่พื้นบ้าน แปรรูป เนื้อหมู ทำอิฐ เพาะเห็ด ออมทรัพย์ กลุ่ม ทำนา หมู โรงสี ปุ๋ย ชีวภาพ แชมพู สบู่ น้ำยาล้าง จาน พันธุ์ ไม้ หัตถกรรม ร้านค้า

50 จด ทะเบียน ตาม พ. ร. บ. ฯ ดี ปรับปรุ ง ปาน กลาง คัดเลือกสินค้า / บริการพัฒนา เพื่อตลาดชุมชน คัดเลือกสินค้า / บริการ ที่มีศักยภาพ สู่ตลาดแข่งได้ พัฒนาสู่ ระดับที่ สูงขึ้น จัด ระดับ

51  ด้านยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และการแข่งขัน  ด้านสถานะ ปัจจัยการ ผลิต  ด้าน อุตสาหกรรม เกี่ยวเนื่อง สนับสนุน  ด้านสถานะ ของอุปสงค์ วิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันตาม ระบบเพชร ( วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อ ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 4 ด้าน )

52 กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ ( ทำโดยการมี ส่วนร่วมของทุก ฝ่าย ) แผนพัฒนา กิจการวิสาหกิจ ชุมชน

53 53


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินกิจการ “ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินกิจการ ” ยุพา อินทราเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google