งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M R C F LONGAN (PILOT PROJECT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M R C F LONGAN (PILOT PROJECT)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M R C F LONGAN (PILOT PROJECT)
กระบวนทัศน์การทำงานสู่จุดเปลี่ยนการบริหารจัดการลำไย ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF M R C F LONGAN (PILOT PROJECT)

2 ปี 2557 : 854,916 ไร่ (1) ปี 2556 มากกว่า 1,064,762 ไร่

3 เขตประกาศความเหมาะสมลำไย
เมือง บ้านธิ แม่ทา ป่าซาง เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง โครงสร้างพื้นฐานที่มีจริงในปัจจุบัน เขตประกาศความเหมาะสมลำไย ตามประกาศกระทรวง เขตส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดู พื้นที่ชลประทาน UP DATE 21 FEB 14 By LDD and RID

4 ปัญหาลำไยทั้งระบบ M - ข้อมูล (DATA) แบบจำเพาะเจาะจง
R - การสื่อสารแบบ real time C - บุคคลแวดล้อมเรื่องลำไย F - พื้นที่ดำเนินการแบบไม่ปูพรม/โรยผักชี ปัญหาลำไยทั้งระบบ

5 การขับเคลื่อนนโยบาย MRCF สู่การปฏิบัติจริง (กรณีศึกษาลำไย)
แผนที่ลำไยฉบับมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร 4 Goal Data Internal factors (1) - Physical - Potential External factor (2) - Economic แนวทางการส่งเสริม/พัฒนา 1. กลยุทธ์ 2. มาตรการดำเนินการ 3. แผนปฏิบัติงาน 3 Mapping ข้อมูลแวดล้อม 2 สถานการณ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร เช่น ดิน น้ำ crop requirement ศักยภาพของเกษตรกร และอื่นๆ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 1 วัตถุประสงค์ การขับเคลื่อนนโยบาย MRCF สู่การปฏิบัติจริง (กรณีศึกษาลำไย) ใช้ทำความเข้าใจกับ 8 จังหวัด วันที่ 18 มีนาคม 2557

6 เนื้องานขณะทำ Mapping
กรอบการทำงาน เพื่อให้ถึงจุดเปลี่ยนการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพ (ลำไย) ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลำดับ ผลงานแล้วเสร็จ 1. เตรียมการ 1.1 วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในงาน กุมภาพันธ์ 1.2 pretest และ warm up 1 ครั้ง 14 มีนาคม 2557 1.3 เสนอกรณีศึกษาเพื่อกระตุ้นเตือน 18 มีนาคม 2557 2. ขณะดำเนินการ 2.1 ทุกจังหวัดดำเนินการตามเหตุแห่งปัจจัยการได้มาซึ่ง M มีนาคม – เมษายน 2557 2.2 เสวนาใหญ่เสนอผลงาน MRCF 25 พฤษภาคม 2557 3. สรุปผลภาพรวมที่จังหวัดเชียงใหม่ 4. ขยายผลทั่วประเทศ 30 พฤษภาคม 2557 ศึกษาและวิเคราะห์แบบฟอร์มเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจก่อนลงมือทำ เนื้องานขณะทำ Mapping 1. เชื่อมโยงทำความเข้าใจด้านกายภาพ ศักยภาพ เศรษฐกิจของลำไย ตามกรอบของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. . เปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดตนเองได้ 3. ทำตามระบบงานเป็นเอกภาพ รายละเอียดแตกต่างกันได้ 4. กรมส่งเสริมการเกษตรประสานงานภาพรวม OUTPUT = แผนบริหารจัดการลำไยฉบับมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี

7 ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ตาก
M R C F


ดาวน์โหลด ppt M R C F LONGAN (PILOT PROJECT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google