งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนทัศน์การทำงานสู่จุดเปลี่ยนการบริหารจัดการลำไย ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF M R C FM R C F LONGAN (PILOT PROJECT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนทัศน์การทำงานสู่จุดเปลี่ยนการบริหารจัดการลำไย ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF M R C FM R C F LONGAN (PILOT PROJECT)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนทัศน์การทำงานสู่จุดเปลี่ยนการบริหารจัดการลำไย ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF M R C FM R C F LONGAN (PILOT PROJECT)

2 ปี 2556 มากกว่า 1,064,762 ไร่ ปี 2557 : 854,916 ไร่ (1)1

3 โครงสร้างพื้นฐานที่มีจริงในปัจจุบัน เขตประกาศความเหมาะสมลำไย ตามประกาศกระทรวง เขตส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดู พื้นที่ชลประทาน UP DATE 21 FEB 14 By LDD and RID เมือง บ้านธิ แม่ทา ป่าซาง เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง

4 M - ข้อมูล (DATA) แบบจำเพาะเจาะจง R - การสื่อสารแบบ real time C - บุคคลแวดล้อมเรื่องลำไย F - พื้นที่ดำเนินการแบบไม่ปูพรม / โรยผักชี ปัญหาลำไย ทั้งระบบ

5 สถานการณ์พืช Mapping แนวทางการส่งเสริม / พัฒนา Goal แผนที่ลำไยฉบับมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร 57 - 59 ข้อมูลแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร การขับเคลื่อนนโยบาย MRCF สู่การปฏิบัติจริง ( กรณีศึกษาลำไย ) ( กรณีศึกษาลำไย ) วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ดิน น้ำ crop requirement ศักยภาพ ของเกษตรกร และอื่นๆ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ใช้ทำความเข้าใจกับ 8 จังหวัด วันที่ 18 มีนาคม 2557 Data Internal factors (1)1 - Physical - Potential External factor (2)2 - Economic 1. กลยุทธ์ 2. มาตรการ ดำเนินการ 3. แผนปฏิบัติ งาน 1 2 3 4

6 กรอบการทำงาน เพื่อให้ถึงจุดเปลี่ยนการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือให้มี ประสิทธิภาพ ( ลำไย ) ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลำดับผลงานแล้วเสร็จ 1. เตรียมการ 1.1 วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในงานกุมภาพันธ์ 1.2 pretest และ warm up 1 ครั้ง 14 มีนาคม 2557 1.3 เสนอกรณีศึกษาเพื่อกระตุ้นเตือน 18 มีนาคม 2557 2. ขณะดำเนินการ 2.1 ทุกจังหวัดดำเนินการตามเหตุ แห่งปัจจัยการได้มาซึ่ง M มีนาคม – เมษายน 2557 2.2 เสวนาใหญ่เสนอผลงาน MRCF25 พฤษภาคม 2557 3. สรุปผลภาพรวมที่จังหวัดเชียงใหม่ 4. ขยายผลทั่วประเทศ 30 พฤษภาคม 2557 เนื้องานขณะทำ Mapping 1. เชื่อมโยงทำความเข้าใจด้าน กายภาพ ศักยภาพ เศรษฐกิจ ของลำไย ตามกรอบของกรม ส่งเสริมการเกษตร 2.. เปรียบเทียบความแตกต่าง และวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัด ตนเองได้ 3. ทำตามระบบงานเป็นเอกภาพ รายละเอียดแตกต่างกันได้ 4. กรมส่งเสริมการเกษตร ประสานงานภาพรวม ศึกษาและวิเคราะห์แบบฟอร์มเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจก่อนลงมือทำ OUTPUT = แผนบริหารจัดการลำไยฉบับมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 - 2559

7 ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ตาก M R C FM R C F


ดาวน์โหลด ppt กระบวนทัศน์การทำงานสู่จุดเปลี่ยนการบริหารจัดการลำไย ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF M R C FM R C F LONGAN (PILOT PROJECT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google