งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 โครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการตามแผนการตรวจราชการปี ของผู้ตรวจราชการกระทรวง โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

2 โครงการตามนโยบายรัฐบาล
1. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยฯ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของครม.) (สบท.) มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (สบท.) ระบบติดตามงาน ผตร. 2

3 ( อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้า ครม. )
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าภาพ กบส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 1 2 ( อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้า ครม. ) 3 4 5 6 เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % เป้าหมาย (ราย) 100 งบดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 3

4 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553
เจ้าภาพ กบส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับอุทกภัยปี 53 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 733 ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 ติดตามและรายงานผล 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1. สมาชิกได้รับความช่วยเหลือ (ราย) 733 100 2.งบประมาณ (ลบ.) 5.085 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 4

5 ( อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้า ครม. )
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 เจ้าภาพ กบส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ได้รับอุทกภัยปี 54 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 4 สนง.สกจ. ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับความช่วยเหลือ 3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อแจ้ง สนง.สกจ. 2 ตรวจสอบข้อมูล กับประกาศจังหวัดพื้นที่ประสบภัย 1 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ติดตามและรายงานผล 5 6 7 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ( อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้า ครม. ) กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1. สมาชิกได้รับความช่วยเหลือ (ราย) 2.งบประมาณ (ลบ.) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 5

6 โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556
โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สพส.) 2. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (สสส.) 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (สสส.) ระบบติดตามงาน ผตร. 6

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เจ้าภาพ กพส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 170 แห่ง 2.จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกรพัฒนามีปริมาณ ธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา ติดตามและประเมินผล จัดเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายและสรุปผลการจัดเสวนา 1 3 2 5 4 ส่งเสริมการขยายธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริม (แห่ง) 170 100 143 84.12 2.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 92 96 104 3.งบประมาณ (บาท) 90,860 43,735 48.13 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 7

8 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน
เจ้าภาพ ตัวชี้วัด 1. สมาชิกได้รับการฝึกอบรมและนำแนวทางเพิ่มศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ร้อยละ 80 2. นิคมฯ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่ ร้อยละ 70 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 ( ไม่มีแผน) แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด 1 จัดฝึกอบรม และขับเคลื่อน แผนปฏิบัติงาน 3 กำหนดแผนปฏิบัติงาน 2 ติดตามประเมินผล 4 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.สมาชิกที่ได้รับการอบรมนำไปใช้ 80% (ราย) 2.หน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการขับเคลื่อน (หน่วยงาน) 3.งบประมาณ (บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 8

9 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
เจ้าภาพ กจส., สนง.สกจ.กาฬสินธุ์ ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของประชาชน/เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดทำแผนที่พื้นที่โครงการ 1 จัดฝึกอบรมและประเมินผล 3 จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2 ติดตามประเมินผล 4 กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % 1.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ (ราย) 55 100 2.งบประมาณ (บาท) 36,100 23,500 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 9


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google