งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล 2. โครงการตามแผนการตรวจราชการปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล 2. โครงการตามแผนการตรวจราชการปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล 2. โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง 3. โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4. โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

2 1. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยฯ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของครม.) (สบท.) 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย (สบท.) ระบบติดตามงาน ผตร. 2 โครงการตามนโยบายรัฐบาล

3 ตัวชี้วัด............................................................................................................................................................................................................................................................................... ตัวชี้วัด............................................................................................................................................................................................................................................................................... โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เจ้าภาพ กบส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ( อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้า ครม. ) เป้าหมายผลงาน จำนวน% % เป้าหมาย (ราย)010000 งบดำเนินงาน010000 1 3 2 4 5 6 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 3

4 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับอุทกภัยปี 53 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 733 ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับอุทกภัยปี 53 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 733 ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 ติดตามและรายงานผล 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย 1 ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 4 เจ้าภาพ กบส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1. สมาชิกได้รับความช่วยเหลือ (ราย) 733100733100 2.งบประมาณ (ลบ.) 5.0851005.085100 กิจกรรมที่ 1

5 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ได้รับอุทกภัยปี 54 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน..................ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ได้รับอุทกภัยปี 54 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน..................ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 5 เจ้าภาพ กบส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ 4 สนง.สกจ. ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับความช่วยเหลือ 3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อแจ้ง สนง.สกจ. 2 ตรวจสอบข้อมูล กับประกาศจังหวัดพื้นที่ประสบภัย 1 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ติดตามและรายงานผล 5 6 7 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1. สมาชิกได้รับความช่วยเหลือ (ราย) 0000 2.งบประมาณ (ลบ.) 0000 ( อยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้า ครม. )

6 ระบบติดตามงาน ผตร. 6 โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ( สพส.) 2. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงาน ทดแทนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ( สสส.) 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (สสส.)

7 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ 170 แห่ง 2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกรพัฒนามีปริมาณ ธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ 170 แห่ง 2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกรพัฒนามีปริมาณ ธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 7 เจ้าภาพ กพส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา ติดตามและประเมินผล จัดเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้าง เครือข่ายและสรุปผลการจัดเสวนา 1 3 2 5 4 ส่งเสริมการขยายธุรกิจและเชื่อมโยง เครือข่าย กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริม (แห่ง) 17010014384.12 2.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 9210096104 3.งบประมาณ (บาท) 90,86010043,73548.13 กิจกรรมที่ 2 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56

8 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกได้รับการฝึกอบรมและนำแนวทางเพิ่ม ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ร้อยละ 80 2. นิคมฯ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการใน พื้นที่ ร้อยละ 70 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกได้รับการฝึกอบรมและนำแนวทางเพิ่ม ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ร้อยละ 80 2. นิคมฯ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการใน พื้นที่ ร้อยละ 70 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและ พืชพลังงานทดแทน แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด 1 จัดฝึกอบรม และขับเคลื่อน แผนปฏิบัติงาน 3 กำหนดแผนปฏิบัติงาน 2 ติดตามประเมินผล 4 เจ้าภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 8 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.สมาชิกที่ได้รับการอบรมนำไปใช้ 80% (ราย) 0000 2.หน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการขับเคลื่อน (หน่วยงาน) 0000 3.งบประมาณ (บาท) 0000 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 ( ไม่มีแผน )

9 ตัวชี้วัด 1.ร้อย ละของประชาชน / เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ตัวชี้วัด 1.ร้อย ละของประชาชน / เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดทำแผนที่พื้นที่ โครงการ 1 จัดฝึกอบรมและประเมินผล 3 จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2 ติดตามประเมินผล 4 เจ้าภาพ กจส., สนง. สกจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 9 กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน% % 1.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ (ราย)5510055100 2.งบประมาณ (บาท)36,10010023,50065 ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 56 กิจกรรมที่ 1งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล 2. โครงการตามแผนการตรวจราชการปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google