งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ระบบข้อมูล สุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน (The situation of Health Information system of the Elders : Lampoon Province)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ระบบข้อมูล สุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน (The situation of Health Information system of the Elders : Lampoon Province)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ระบบข้อมูล สุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน (The situation of Health Information system of the Elders : Lampoon Province)

2 ที่มาของปัญหา จังหวัดลำพูน หรือเดิมเรียกว่า " นครหริภุญไชย " มีอายุการก่อสร้างเมืองเป็นเวลา 1300 ปีเศษ เป็นแหล่งรวม ประเพณีวัฒนธรรม ล้านนา โบราณสถานอันเก่าแก่ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม มีทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีลำไย และกระเทียม อีกทั้งยังมี ความสามารถในการผลิตหัตถกรรมที่ต้องใช้ ศิลปะและฝีมือที่ปราณีต ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ จังหวัดลำพูน ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ....

3 ที่มาของปัญหา จังหวัดลำพูนแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ 1. อำเภอเมืองลำพูน 2. อำเภอป่าซาง 3. อำเภอบ้านโฮ่ง 4. อำเภอแม่ทา 5. อำเภอลี้ 6. อำเภอทุ่งหัวช้าง 7. อำเภอบ้านธิ 8. กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง 51 ตำบล 542 หมู่บ้าน

4 การ สาธารณสุข หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล 7 แห่ง สถานีอนามัยขนาดใหญ่ 14 แห่ง สถานีอนามัยทั่วไป 57 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห่ง โรงพยาบาล 3 แห่ง คลินิก 62 แห่ง สถานพยาบาลผด. 44 แห่ง / เวชกรรม 6 แห่ง

5 จังหวัดชายหญิงรวมผู้สูงอา ยุ ลำพูน 197,719207,438405,15713.7 % ลำปาง 380,361390,252770,61311.8 % เชียงใ หม่ 817,524846,8751,664,39912.8 % สถิติประชากรผู้สูงอายุ ภาคเหนือ 3 จังหวัด กะเหรี่ยง 6. 54 %

6 ข้อมูลสุขภาพ ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การบริการสุขภาพ สวัสดิการ และสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ กรอบแนวคิด

7 ปัญหาและความต้องการของระบบข้อมูลสุขภาพ ประเภท ของข้อมูล ประเภท ของข้อมูล แหล่งที่มา ของข้อมูล แหล่งที่มา ของข้อมูล การจัดเก็บ การใช้ข้อมูล การไหลเวียน ของข้อมูล การไหลเวียน ของข้อมูล Scope ของการศึกษา

8 วิธีการศึกษา หน่วยงานด้านสุขภาพ - สาธารณสุขอำเภอแม่ทา - ศูนย์สุขภาพชุมชน ร. พ. แม่ ทา - ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบล ทาปลาดุก / ทาป่าสัก หน่วยงานการปกครอง - องค์การบริหารส่วนตำบล ทาสบเส้า - ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านทา ล่องเรือ อ. แม่ทา - ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านจำตา เหิน อ. แม่ทา ระดมสมอง สัมภาษณ์ ดูงาน ทบทวนเอกสาร Key Informants

9 ผลการศึกษา : ภาวะ สุขภาพ ประเภท ของข้อมูล แหล่งที่มาการจัดเก็บ การไหลเวียน ของข้อมูล การใช้ข้อมูล เอกส าร

10 http://i.lamphun.go.th/45manage

11 ข้อเสนอแนะจากภาคี จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะผู้สูงอายุ โดยมีการจัดทำดัชนีชี้วัดที่ไม่มากเกินไป


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ระบบข้อมูล สุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน (The situation of Health Information system of the Elders : Lampoon Province)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google