งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
จังหวัดลำพูน (The situation of Health Information system of the Elders : Lampoon Province)

2 ที่มาของปัญหา จังหวัดลำพูน หรือเดิมเรียกว่า "นครหริภุญไชย" มีอายุการก่อสร้างเมืองเป็นเวลา 1300 ปีเศษ เป็นแหล่งรวม ประเพณีวัฒนธรรม ล้านนา โบราณสถานอันเก่าแก่ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม มีทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีลำไย และกระเทียม อีกทั้งยังมี ความสามารถในการผลิตหัตถกรรมที่ต้องใช้ ศิลปะและฝีมือที่ปราณีต ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ จังหวัดลำพูน ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ ....

3 ที่มาของปัญหา จังหวัดลำพูนแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ
      1. อำเภอเมืองลำพูน       2. อำเภอป่าซาง       3. อำเภอบ้านโฮ่ง       4. อำเภอแม่ทา       5. อำเภอลี้       6. อำเภอทุ่งหัวช้าง       7. อำเภอบ้านธิ       8. กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง            51 ตำบล 542 หมู่บ้าน

4 การสาธารณสุข โรงพยาบาล 7 แห่ง สถานีอนามัยขนาดใหญ่ 14 แห่ง หน่วยงานรัฐ
สถานีอนามัยทั่วไป 57 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห่ง โรงพยาบาล 3 แห่ง หน่วยงานเอกชน คลินิก 62 แห่ง สถานพยาบาลผด. 44 แห่ง/เวชกรรม 6 แห่ง

5 สถิติประชากรผู้สูงอายุ ภาคเหนือ 3 จังหวัด
กะเหรี่ยง % จังหวัด ชาย หญิง รวม ผู้สูงอายุ ลำพูน 197,719 207,438 405,157 13.7 % ลำปาง 380,361 390,252 770,613 11.8 % เชียงใหม่ 817,524 846,875 1,664,399 12.8 %

6 สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
กรอบแนวคิด กรอบแนวคิด ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพ สวัสดิการ และสังคมเศรษฐกิจ การบริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

7 ปัญหาและความต้องการของระบบข้อมูลสุขภาพ
Scope ของการศึกษา ประเภท ของข้อมูล แหล่งที่มา ของข้อมูล การจัดเก็บ การใช้ข้อมูล การไหลเวียน ของข้อมูล ปัญหาและความต้องการของระบบข้อมูลสุขภาพ

8 วิธีการศึกษา หน่วยงานด้านสุขภาพ ระดมสมอง สัมภาษณ์ ดูงาน ทบทวนเอกสาร
Key Informants หน่วยงานด้านสุขภาพ สาธารณสุขอำเภอแม่ทา ศูนย์สุขภาพชุมชน ร.พ.แม่ทา ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลทาปลาดุก / ทาป่าสัก ระดมสมอง สัมภาษณ์ หน่วยงานการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านทาล่องเรือ อ.แม่ทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านจำตาเหิน อ.แม่ทา ดูงาน

9 ผลการศึกษา : ภาวะสุขภาพ
ประเภท ของข้อมูล แหล่งที่มา การจัดเก็บ การใช้ข้อมูล การไหลเวียน ของข้อมูล เอกสาร

10

11 จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะผู้สูงอายุ โดยมีการจัดทำดัชนีชี้วัดที่ไม่มากเกินไป
ข้อเสนอแนะจากภาคี จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะผู้สูงอายุ โดยมีการจัดทำดัชนีชี้วัดที่ไม่มากเกินไป


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google