งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่..../…...... วัน................ ที่................ พ. ศ...... ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่..../…...... วัน................ ที่................ พ. ศ...... ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่..../… วัน ที่ พ. ศ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตัวอย่าง

2 2 การเสนอนำหลักสูตร..( ระบุชื่อหลักสูตร ) ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555) หรือ ( หลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2555)

3 3 1. หลักการของการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 2. สาระสำคัญของหลักสูตรที่ต้องมีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็น ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็น ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้อมูลที่จะนำเสนอเพื่อประกอบการ พิจารณา ดังนี้ 4. ปรัชญาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร 4. ปรัชญาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร

4 หลักการของการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ตัวอย่าง เช่น 1.) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ. ศ ) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา ( มคอ. 1) 3.) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานของ สภาวิชาชีพหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

5 สาระสำคัญของหลักสูตรที่ต้องมีตาม นโยบาย ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตัวอย่างเช่น 1.) เพื่อให้สอดคล้องตามเอกลักษณ์ และอัต ลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยนครพนม 2.) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย นครพนม พ. ศ

6 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือ การพัฒนาที่จำเป็น ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน หลักสูตร ควรระบุ การเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ ภายนอก การเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยเขียนให้ สะท้อนต่อสถานการณ์ปัจจุบันทันสมัยและมีความ ชัดเจน

7 7 การเปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่าง หลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง หลักสูตรเดิมหลักสูตร ปรับปรุง เหตุผลและความ จำเป็น

8 ปรัชญาและความสำคัญของ หลักสูตร ควรระบุ ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการ อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐาน วิชาการ / วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มี คุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร )

9 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรระบุ วัตถุประสงค์ต้องครอบคลุมมาตรฐานผลการ เรียนรู้ตามกรอบ TQF

10 โครงสร้างหลักสูตร

11 แผนการจัดการเรียนการสอน และแผนการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน

12 12 กองส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน สำนกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย นครพนม


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่..../…...... วัน................ ที่................ พ. ศ...... ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google