งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่..../…...... วัน................ ที่................ พ. ศ...... ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่..../…...... วัน................ ที่................ พ. ศ...... ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่..../…...... วัน................ ที่................ พ. ศ...... ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตัวอย่าง

2 2 การเสนอนำหลักสูตร..( ระบุชื่อหลักสูตร )...................................... ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555) หรือ ( หลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2555)

3 3 1. หลักการของการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 2. สาระสำคัญของหลักสูตรที่ต้องมีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็น ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็น ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้อมูลที่จะนำเสนอเพื่อประกอบการ พิจารณา ดังนี้ 4. ปรัชญาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร 4. ปรัชญาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร

4 4 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. หลักการของการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ตัวอย่าง เช่น 1.) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2552 2.) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา.......( มคอ. 1) 3.) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานของ สภาวิชาชีพหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

5 5 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. สาระสำคัญของหลักสูตรที่ต้องมีตาม นโยบาย ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตัวอย่างเช่น 1.) เพื่อให้สอดคล้องตามเอกลักษณ์ และอัต ลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยนครพนม 2.) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัย นครพนม พ. ศ........

6 6 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือ การพัฒนาที่จำเป็น ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน หลักสูตร ควรระบุ การเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ ภายนอก การเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยเขียนให้ สะท้อนต่อสถานการณ์ปัจจุบันทันสมัยและมีความ ชัดเจน

7 7 การเปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่าง หลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง หลักสูตรเดิมหลักสูตร ปรับปรุง เหตุผลและความ จำเป็น

8 8 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. ปรัชญาและความสำคัญของ หลักสูตร ควรระบุ ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการ อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐาน วิชาการ / วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มี คุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร )

9 9 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรระบุ วัตถุประสงค์ต้องครอบคลุมมาตรฐานผลการ เรียนรู้ตามกรอบ TQF

10 10 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. โครงสร้างหลักสูตร

11 11 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. แผนการจัดการเรียนการสอน และแผนการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน

12 12 กองส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน สำนกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย นครพนม


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่..../…...... วัน................ ที่................ พ. ศ...... ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google