งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2  บทนำ - วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา การดำเนินงาน  การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครปฐม  การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม  ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ  เครื่องมือและข้อมูลสำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำ (2) เนื้อหาการนำเสนอ

3 (3)

4  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย  จ.กาญจนบุรี  จ.สุพรรณบุรี  จ.นครปฐม  จ.ราชบุรี  จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรสงคราม  จ.เพชรบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ (4) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

5 5 นครปฐม ระบบแหล่งน้ำ สมุทรสงคราม

6 (6) โครงสร้างของคณะทำงาน จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม

7 (7)

8 (8) จังหวัดนครปฐม

9 สภาพพื้นที่  ตั้งอยู่ในภาคกลาง ห่างจาก กทม. ประมาณ 60 กม.  มีขนาดประมาณ 2,168 ตร.กม.  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน  โครงข่ายถนนครอบคลุมทั้งจังหวัด  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับ การทำนา  เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 7 แห่ง (9)  ประชากร ~ 830,970 คน (ปี 2550)  ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เขตเทศบาลนครนครปฐม  แนวถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี  เขต อ.สามพราน (อุตสาหกรรม)  รายได้เฉลี่ย139,858 บาท/คน/ปี (อยู่ ในลำดับที่ 13 ของประเทศ)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เท่ากับ 133,992 ล้านบาท (มูลค่าจาก ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม~50%)  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ พระปฐม เจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ ตลาดน้ำ ดอนหวาย เป็นต้น เศรษฐกิจ-สังคม

10 (10) ความต้องการน้ำ

11 (11) ความต้องการน้ำ อุปโภค-บริโภคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม

12 (12)

13 (13) กิจกรรมระดับจังหวัด

14 (14) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนน้ำจังหวัด

15 การประชุมวิชาการ ”ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด” (15)

16  5 พื้นที่ ได้แก่  เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน  ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน  ตำบลบางช้าง อำเภอสาม พราน  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง นครปฐม (16) พื้นที่ตำบลนำร่อง

17 กิจกรรมระดับตำบล (17)

18 การวิเคราะห์ SWOT ด้านน้ำของตำบล (18)

19 (19) ตัวอย่าง SWOT ด้านน้ำของ ต.บางหลวง

20 (20) ตัวอย่างโครงการด้านน้ำของ ต.บางหลวง

21 (21) ตัวอย่างโครงการด้านน้ำของ ต.บางหลวง  โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ จุดทิ้งน้ำเสีย  สำรวจข้อมูลแนวท่อน้ำทิ้งและจุด ทิ้งน้ำเสียด้วย GPS  ใช้เป็นแนวทางการจัดสร้างระบบ ท่อรวบรวมน้ำทิ้งจากชุมชนและ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม  โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ ระบบประปา  สำรวจข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งระบบ ผลิตประปาและแนวท่อประปา  ใช้เป็นข้อมูลช่วยในการบริหาร จัดการ ซ่อมบำรุงระบบและ วางแผนขยายพื้นที่การให้บริการ น้ำประปาในอนาคต

22 ขั้นตอนสร้างการมีส่วนร่วม (22)

23 ผลจากการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (เวทีถอดบทเรียน) (23)  การสร้างความเข้าใจบทบาทของผู้ร่วมโครงการวิจัย  พัฒนา ศักยภาพผู้ร่วมวิจัยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะมองสถานการณ์ให้รอบด้าน จนเห็นภาพความเชื่อมโยงของปัญหาในพื้นที่  การวิเคราะห์ SWOT  ชี้ประเด็นด้านน้ำในพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้น  การจัดเวทีเครือข่ายสัญจร   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน  ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของข้อมูลในพื้นที่  เจ้าของพื้นที่มีความรู้สึกที่ดีที่มีบุคคลภายนอกพื้นที่ร่วมให้ความสำคัญใน การมองภาพสถานการณ์และปัญหาด้านน้ำในพื้นที่ของตนเอง  แต่ละพื้นที่มีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาแผนการ จัดการน้ำ และมีแรงขับเคลื่อนในการผลักดันจากแผนสู่การปฏิบัติงาน

24  ประเด็นยุทธศาสตร์มี 4 ประเด็น 1. การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ 3. การป้องกันและบรรเทาพิบัติภัย 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ (24) แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครปฐม

25 (25) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

26  กลุ่มที่ 1 โครงการศึกษาหรือทำข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (เชิงข้อมูล) มีจำนวน 5 โครงการ  กลุ่มที่ 2 โครงการที่รู้จุดปัญหาอยู่แล้ว สามารถแก้ไขได้เมื่อมี งบประมาณ (เชิงเทคนิค) มีจำนวน 15 โครงการ  กลุ่มที่ 3 โครงการที่ต้องอาศัยกระบวนการทางสังคม และทำ อย่างต่อเนื่องตลอดไป (เชิงสังคม) มีจำนวน 32 โครงการ (26) กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


ดาวน์โหลด ppt (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google