งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 7

2 แบบฟอร์มนำเสนอ

3 กลุ่มที่ 7 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ เป้าประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์กรม ที่บรรลุผล ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ 1. ระบบเตือนภัยและ พยากรณ์น้ำ ล่วงหน้า จ. ชุมพร 2. โครงการ อาสาสมัคร ชลประทาน ความสูญเสียที่ ลดลง อันเนื่องจาก ภัยอันเกิดจากน้ำ ผู้ใช้น้ำได้รับความ พึงพอใจจากการ บริหารน้ำ มีการติดตั้งระบบโทรมาตร และเตือนภัย จากน้ำ ผู้บริหารให้การสนับสนุน ประชาชนมีผู้ประสาน ตลอด 24 ชม. อาสาสมัครชลประทานมี ค่าตอบแทน อาสาสมัครชลประทาน เป็นเกษตรกรไม่ ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริหารกลุ่มมีอิสระ

4 กลุ่มที่ 7 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ เป้าประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์กรม ที่บรรลุผล ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ 3. โครงการสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า สชป.7 มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ ชลประทานเพิ่มขึ้น ใช้ประบวนการมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเห็น ประโยชน์โดยตรง และมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการสนับสนุนข้อมูล วิชาการเป็นที่ปรึกษาของ อบต. ทุกด้าน มีการชี้แจงปัญหาและแนว ทางแก้ไข เกษตรกรเห็นตัวอย่างจาก โครงการเดิม

5 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ สิ่งที่ควรพัฒนาต่อยอด ความสำเร็จ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 1. ระบบเตือนภัยและพยากรณ์น้ำ ล่วงหน้า จ. ชุมพร 2. โครงการอาสาสมัคร ชลประทาน นำข้อมูลจากระบบโทรมาตรทุก ลุ่มน้ำ ไปทำแผนที่น้ำท่วม (Flood Map) อพยพ กรณีน้ำหลาก ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง (1 คน /2,500 ไร่ ครอบคลุม 12 ล้านไร่ ) หาอาสาสมัครชลประทานให้ ครอบคลุม ( ปี 52 มี 75 คน ปี 53 มี 925 คน ) ควรมีทุกตำบล (7,000 ตำบล ) ทำทุกแห่งที่อยู่ในความดูแล อย่างน้อย 1 คน ควรมีอาสาสมัครชลประทาน นอกเขตชลประทาน ในการ พัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มที่ 7

6 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ สิ่งที่ควรพัฒนาต่อยอด ความสำเร็จ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 3. โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สชป.7 พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ ให้มากขึ้น ควรได้รับการสนับสนุน งบประมาณให้มากขึ้น ( คุ้มค่า การลงทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ราษฎรมีรายได้ พัฒนาเกษตร ยั่งยืน สนับสนุนการใช้ประโยชน์ใน พื้นที่ชลประทาน กลุ่มที่ 7

7 แผนงาน / โครงการ ที่ไม่บรรลุ เป้าประสงค์กรม ปัญหาอุปสรรคและ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 1. โครงการแก้ไขการ บุกรุกทางน้ำ ชลประทาน ไม่มีใครเป็นโจทก์ กฎหมายบังคับได้แต่ ไม่มีใครดำเนินคดี ปล่อยละเลยเป็น เวลานาน ไม่ต้องการมีเรื่องกับ เกษตรกร ฝสบ. ในพื้นที่ ตัดสินใจไม่ถูกที่ ดำเนินการอย่างไร บ้างครั้งต้องการความ ร่วมมือ แต่บางครั้ง ต้องฟ้องเมื่อมีการบุก รุก เพิ่มสมรรถนะ เจ้าหน้าที่ จ้างหน่วยงาน ภายนอกมาฟ้องร้อง ให้รางวัลผู้ฟ้อง ตั้งตำรวจชลประทาน ให้เช่า ปักกันหลักเขตให้ ชัดเจน พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ ส่งคืนกรมธนารักษ์ กลุ่มที่ 7

8 แผนงาน / โครงการ ที่ไม่บรรลุ เป้าประสงค์กรม ปัญหาอุปสรรคและ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 2. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เบิกจ่ายงบประมาณ มีรายงานและขั้นตอน มากเกินไป รายงานซ้ำซ้อน มีแบบฟอร์มมากและ ข้อมูลเดิม ลดการรายงานโดยดู Real time จาก GFMIS มาใช้ในการ เร่งรัดการเบิกจ่าย ทำ Indicator ( เขียว – แดง ) โดยดึงข้อมูล จาก GFMIS ติดตามประเมินผล อย่างใกล้ชิด กลุ่มที่ 7

9 กลุ่ม 7 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมฯในปีงบประมาณ 2553 1. แผนงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จัดหาเครื่องจักรกลหนักให้กับโครงการ 1 ชุด มีงบสำรองฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก น้ำ มอบอำนาจการบริหารในสภาวะฉุกเฉินให้ชัดเจน 2. การจัดทำ work flow มาตรฐานและลดขั้นตอน ทุกกระบวนงาน 3. เน้น Team work 4. ทบทวน MTEF ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 5. เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่

10 กลุ่ม 7 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมฯในปีงบประมาณ 2553 6. กำหนด KPI รายตำแหน่ง 7. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ ร่วมสรุป บทเรียนทุก 3 เดือน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ กรมฯ ลงสู่สำนัก / กอง และระดับบุคคล 8. พัฒนาระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความ เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. เพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการมีส่วนร่วมก่อน ก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google