งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม อินทนนท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม อินทนนท์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม อินทนนท์

2 สมาชิกกลุ่ม ผส.ชป. 1,2,3,4 ชคป. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน
ชคป. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร ผคญ. 2 สำนัก/กอง/กลุ่ม สพบ., สวพ., สอบ., กพร.

3 โครงการชลประทานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา
RID - CEO

4 เรื่องที่จะนำเสนอ 1) บทบาท หน้าที่ ของหัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดในฐานะ CEO กรมชลประทาน 2) การมอบอำนาจด้านการบริหารบุคคล งบประมาณ พัสดุ การสั่งการ การอนุมัติ / อนุญาต

5 1. บทบาท หน้าที่ของหัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดในฐานะ CEO กรมชลประทาน

6 1.1 การวางแผน บทบาท / อำนาจหน้าที่ 1.เป็นผู้แทนกรมชลประทาน
2.ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาและจัดการน้ำเชิงบูรณาการ 3.มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ สั่งการ ในพื้นที่ รับผิดชอบ 4.ประสานงานและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานของกรมฯ

7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ร่วมวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ 2.ร่วมวางแผนป้องกัน / บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 3.วางแผนปรับปรุง ซ่อมแซมระบบชลประทาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8 1.2 การประสานงานส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาท / อำนาจหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมชลประทานในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

9 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินงาน

10 1.3 กระบวนการมีส่วนร่วม บทบาท / อำนาจหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานที่จังหวัดแต่งตั้งในฐานะผู้แทนกรมชลประทาน

11 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 2. รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

12 1.4 ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ติดตาม เร่งรัดงานชลประทานทุก ๆ ด้าน
1.4 ติดตาม ประเมินผล และรายงาน บทบาท / อำนาจหน้าที่ ติดตาม เร่งรัดงานชลประทานทุก ๆ ด้าน

13 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.เร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 2.ศึกษาปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข 3.ติดตาม ประเมินผล 4.รายงาน

14 การจัดทำระบบฐานข้อมูล(GIS)
1.5 อื่นๆ การจัดทำระบบฐานข้อมูล(GIS) การจัดทำระบบฐานข้อมูล(GIS)ที่จำเป็นสำหรับการชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลดังกล่าวที่มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับจังหวัดได้

15 2. การมอบอำนาจด้านการบริหารบุคคล งบประมาณ พัสดุ การสั่งการ
การอนุมัติ / อนุญาต

16 2.1 ด้านบริหารงานบุคคล ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ข.397 / 2545 และ ข.222 / 2546

17 2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ
ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ข.397 / และ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

18 2.3 ด้านการพัสดุ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ข.148/ 2546

19 2.4 อำนาจสั่งการ อนุมัติ / อนุญาต

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม อินทนนท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google