งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม. สมาชิกกลุ่ม ผส. ชป. 1,2,3,4 ชคป. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปางพะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม. สมาชิกกลุ่ม ผส. ชป. 1,2,3,4 ชคป. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปางพะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม

2 สมาชิกกลุ่ม ผส. ชป. 1,2,3,4 ชคป. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปางพะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร ผคญ. 2 สำนัก / กอง / กลุ่ม สพบ., สวพ., สอบ., กพร.

3 RID - CEO โครงการชลประทานจังหวัด แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา

4 1) บทบาท หน้าที่ ของ หัวหน้าโครงการ ชลประทานจังหวัดใน ฐานะ CEO กรม ชลประทาน 2) การมอบอำนาจด้าน การบริหารบุคคล งบประมาณ พัสดุ การ สั่งการ การอนุมัติ / อนุญาต เรื่องที่จะ นำเสนอ

5 1. บทบาท หน้าที่ของหัวหน้า โครงการชลประทานจังหวัดใน ฐานะ CEO กรมชลประทาน

6 บทบาท / อำนาจหน้าที่ 1. เป็นผู้แทนกรม ชลประทาน 2. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด แผนพัฒนาและ จัดการน้ำเชิงบูรณาการ 3. มีอำนาจพิจารณา ตัดสินใจ สั่งการ ในพื้นที่ รับผิดชอบ 4. ประสานงานและ ประสานความร่วมมือจาก หน่วยงานของกรมฯ 1.1 การ วางแผน

7 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 1. ร่วมวางแผนการ พัฒนาแหล่งน้ำ 2. ร่วมวางแผนป้องกัน / บรรเทา อุทกภัยและภัยแล้ง 3. วางแผนปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบชลประทาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8 บทบาท / อำนาจหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมชลประทานใน การประสานงานกับหน่วยงาน อื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 1.2 การประสานงานส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

9 1. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ร่วมมือกับส่วนราชการและ หน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10 1.3 กระบวนการมี ส่วนร่วม บทบาท / อำนาจ หน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการและ คณะทำงานที่จังหวัดแต่งตั้ง ในฐานะผู้แทนกรม ชลประทาน

11 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 1. ดำเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย 2. ราย งาน ให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ

12 1.4 ติดตาม ประเมินผล และรายงาน บทบาท / อำนาจหน้าที่ ติดตาม เร่งรัดงานชลประทาน ทุก ๆ ด้าน

13 1. เร่งรัดการปฏิบัติงานตาม แผนที่วางไว้ 2. ศึกษาปัญหา สาเหตุและ แนวทางแก้ไข 3. ติดตาม ประเมินผล 4. รายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

14 1.5 อื่นๆ การจัดทำระบบฐานข้อมูล (GIS) ที่จำเป็นสำหรับการ ชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูล ดังกล่าวที่มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน ระดับจังหวัดได้ การจัดทำระบบฐานข้อมูล (GIS)

15 2. การมอบอำนาจด้านการ บริหารบุคคล งบประมาณ พัสดุ การสั่งการ การอนุมัติ / อนุญาต

16 2.1 ด้านบริหารงาน บุคคล ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ข.397 / 2545 และ ข.222 / 2546

17 2.2 ด้านการบริหาร งบประมาณ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ข.397 / 2545 และ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

18 2.3 ด้านการพัสดุ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ข.148/ 2546

19 2.4 อำนาจสั่งการ อนุมัติ / อนุญาต

20 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม. สมาชิกกลุ่ม ผส. ชป. 1,2,3,4 ชคป. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปางพะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google