งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 2 Analyzing The Business Case. 2 Phase 1 การวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกในวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยจะเริ่มต้นจากวิธีการที่นักวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 2 Analyzing The Business Case. 2 Phase 1 การวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกในวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยจะเริ่มต้นจากวิธีการที่นักวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 2 Analyzing The Business Case

2 2 Phase 1 การวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกในวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยจะเริ่มต้นจากวิธีการที่นักวิเคราะห์ ระบบจะทำการประเมินระบบใหม่และศึกษา ความเป็นไปได้ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้อง พิจารณาถึงแผนทางด้านกลยุทธ์, วัตถุประสงค์ ขององค์กรและสารสนเทศที่ต้องการ โดยทำ การสำรวจความต้องการเบื้องต้นซึ่งต้อง ทำการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านการ ปฏิบัติงาน, เทคนิค, เศรษฐกิจและระยะเวลา

3 3 สรุปการวางแผนระบบ (System Planning) ทำความเข้าใจในการดำเนินงาน ของธุรกิจ สำรวจความต้องการ เบื้องต้น + ประเมินความ ต้องการ ประเมินความ เป็นไปได้ +

4 4 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายของ องค์กรในระยะยาว, กลยุทธ์ และ resource โดย ผู้บริหารระดับสูงจะใช้หลักของ SWOT Analysis ซึ่ง ประกอบไปด้วย

5 5 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) S – Strengths จุดแข็ง W – Weakness จุดอ่อน O – Opportunities โอกาส T – Threats การคุกคาม

6 6 พันธกิจหลัก Tactical Plan Day to Day Operations Customer Employee Supplier Stockholder Member of Community เพื่อนำมากำหนด เป็นพันธกิจหลักที่จะนำไปสู่ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดผลของการดำเนินธุรกิจที่เกิด ประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ต้องพิจารณา ถึง จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ค่านิยม

7 7 ตัวอย่างพันธกิจหลัก

8 8 การจัดทำโครงการระบบสารสนเทศ เริ่มต้นจากความต้องการระบบ (Systems request) ซึ่ง สาเหตุในการจัดทำโครงการมี ดังนี้

9 9 การจัดทำโครงการระบบสารสนเทศ – เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ – เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น – เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เพียงพอ – เพื่อให้มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น password,Encryption and biometric devices – ลดค่าใช้จ่าย

10 10 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำ ระบบใหม่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

11 11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำ ระบบใหม่ ปัจจัยภายใน (Internal Factors) แผนเชิงกลยุทธ์ ทำหน้าที่ในการกำหนด ทิศทางขององค์กร นโยบายของผู้บริหารระดับสูง ความต้องการของผู้ใช้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาของระบบที่มีอยู่

12 12 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำ ระบบใหม่ ปัจจัยภายนอก (External Factors) เทคโนโลยี ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า การแข่งขัน เศรษฐกิจ รัฐบาล เช่นในเรื่องของการปรับอัตรา ภาษี

13 13 การประเมินความต้องการระบบ โดยใช้แบบฟอร์มคำขอใช้ระบบงาน (System Request Form) ซึ่งโดยทั่วไปในหลายองค์กรจะมี คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานทำการ พิจารณาแบบคำขอตามลำดับความสำคัญโดย จะพิจารณาจากหลายๆด้านเช่น ความเป็นไปได้

14 14 ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ แบ่งเป็น

15 15 ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ แบ่งเป็น 1. ความเป็นไปได้ในด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ของระบบใหม่ 2. ความเป็นไปได้ในด้านเทคนิค ( Technical Feasibility) พิจารณาในด้าน resource ที่จะต้องใช้ ในการพัฒนาระบบใหม่

16 16 ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ( ต่อ ) 3. ความเป็นไปได้ในด้านเศรษฐกิจ ( Economic Feasibility) พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะ ได้รับ โดยปกติวัดได้จาก total cost of ownership (TCO) – ค่าใช้จ่ายในการดูแลและ จัดหา ซึ่งผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับมี 2 แบบ คือ ผลประโยชน์เชิงรูปธรรม (Tangible benefits) ผลประโยชน์เชิงนามธรรม (Intangible benefits)

17 17 ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ( ต่อ ) ผลประโยชน์เชิงรูปธรรม (Tangible benefits) ผลประโยชน์ที่สามารถวัดเป็นจำนวนเงิน ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม รายได้ เป็นต้น ผลประโยชน์เชิงนามธรรม (Intangible benefits) ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถมองเห็นเป็นตัว เงินได้อย่างชัดเจน เช่น ภาพลักษณ์ของ องค์กร

18 18 ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ( ต่อ ) 4. Schedule Feasibility พิจารณาถึงระยะเวลาในการพัฒนาที่สามารถยอมรับได้

19 19 การประเมินความเป็นไปได้ ขั้นตอนที่ 1 กำจัดความต้องการที่ไม่ สามารถกระทำได้ ขั้นตอนที่ 2 จัดความต้องการตามลำดับ ความสำคัญ โดย พิจารณาจากให้ผลประโยชน์ สูงสุด, ค่าใช้จ่ายต่ำ สุด และใช้เวลาในการพัฒนาที่สั้น ที่สุด

20 20 การสำรวจความต้องการเบื้องต้น นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำการรวบรวม ข้อมูลต่อไปนี้ ปัญหา / โอกาส ขอบเขตของงาน ข้อจำกัด ผลที่จะได้รับ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รายงานผลการสำรวจ ความต้องการ

21 21

22 22 ขั้นตอนในการสำรวจความต้องการ เบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจกับปัญหาหรือ โอกาส ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบเขตและ ข้อจำกัดของงาน

23 23 ขั้นตอนในการสำรวจความต้องการ เบื้องต้น ขั้นตอนในการสำรวจความต้องการ เบื้องต้น ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง Organization Chart การสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร การสังเกต แบบสำรวจ

24 24 ขั้นตอนในการสำรวจความต้องการ เบื้องต้น ขั้นตอนในการสำรวจความต้องการ เบื้องต้น ( ต่อ ) การสัมภาษณ์ มีกระบวนการดังต่อไปนี้ กำหนดผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ กำหนดวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ กำหนดคำถาม เตรียมสัมภาษณ์ เริ่มการสัมภาษณ์ บันทึกการสัมภาษณ์ ประเมินผลการสัมภาษณ์

25 25 ขั้นตอนในการสำรวจความต้องการ เบื้องต้น ขั้นตอนในการสำรวจความต้องการ เบื้องต้น ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเป็นไปได้ กำหนดประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนที่ 5 ประมาณระยะเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 นำเสนอผลการสำรวจความ ต้องการและโครงการ ต่อผู้บริหาร


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 2 Analyzing The Business Case. 2 Phase 1 การวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกในวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยจะเริ่มต้นจากวิธีการที่นักวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google