งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อน งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โทร. 02-955-1594,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อน งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โทร. 02-955-1594,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อน งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โทร. 02-955-1594, 089-921-1515 e-mail : yupaintrawech@gmail.com

2 วิสาหกิจชุมชน การขับเคลื่อน งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนองค์ประกอบ  ชุมชน /คนในชุมชน  เป็นผู้ดำเนินการ  หน่วยงานนอกชุมชน  เป็นผู้ส่งเสริม / สนับสนุน / สนับสนุน / อำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวก  นโยบาย/ยุทธศาสตร์/มาตรการจากทุก ระดับ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง

3 หลักการ : หลักการ : ใช้หลัก 4M + 1  MAN  MATERIAL  MONEY  MANAGEMENT +  MIND  MIND

4 4 M + 1 สำหรับวิสาหกิจชุมชน

5  MAN ---ผู้นำ / กรรมการ / สมาชิก  ต้องเข้าใจบทบาท และพร้อม  ต้องเข้าใจบทบาท และพร้อม จะทำงานร่วมกัน จะทำงานร่วมกัน  MATERIAL --- ทรัพยากร ผลผลิต วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์  ส่วนใหญ่จะต้องมีอยู่  ส่วนใหญ่จะต้องมีอยู่ ในชุมชน ในชุมชน

6 MONEY -- เงินทุน เน้นสมาชิกลงทุนร่วมกันใน เบื้องต้นส่วนที่เป็นเงินทุนสมทบจะ ได้มาจาก :  ทุนจาก อบ.ต./เทศบาล/งบพัฒนา จังหวัด ฯลฯ ในลักษณะโครงการที่ ให้ ทุนไปดำเนินการ  ทุนจาก อบ.ต./เทศบาล/งบพัฒนา จังหวัด ฯลฯ ในลักษณะโครงการที่ ให้ ทุนไปดำเนินการ  ลงทุนร่วมกับอบ.ต./เทศบาล ฯลฯ  ลงทุนร่วมกับอบ.ต./เทศบาล ฯลฯ อบ.ต./เทศบาล อาจคิดเป็นหุ้น กองทุนสวัสดิการ ซึ่งอบ.ต./เทศบาล อาจคิดเป็นหุ้น กองทุนสวัสดิการ  กู้ยืมกองทุน/แหล่งทุน/ สถาบัน การเงิน

7 MANAGEMENT - การจัดการ  วิสาหกิจชุมชนเน้นการบริหาร จัดการที่เป็นระบบ  วิสาหกิจชุมชนเน้นการบริหาร จัดการที่เป็นระบบ  การบริหารจัดการที่เป็นระบบ  การบริหารจัดการที่เป็นระบบ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้เป็นหัวใจของวิสาหกิจ ชุมชน MIND – จิตใจ  ทุกอย่างสำคัญที่ใจ  ทุกอย่างสำคัญที่ใจ

8 หน่วยงานนอกชุมชน บทบาท บทบาท (1) สนับสนุน / อำนวยความสะดวก / เชื่อมประสาน (1) สนับสนุน / อำนวยความสะดวก / เชื่อมประสาน  เป็น FACILITATOR  เป็น FACILITATOR  เป็น CATALYST  เป็น NETWORKER  เป็น NETWORKER

9 หน่วยงานภายนอก (2) ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ตาม (2) ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ตาม ภารกิจของหน่วยงาน ภารกิจของหน่วยงาน (3) สนับสนุนปัจจัยดำเนินกิจการ เท่าที่จำเป็น

10 4 M + 1 สำหรับหน่วยงานนอกชุมชน

11 การใช้หลัก 4 M สำหรับหน่วยงาน ภายนอก  MAN -- บุคคลากร  MATERIAL -- เครื่องมือ อุปกรณ์ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน  MONEY -- งบประมาณ  MANAGEMENT -- การบริหารจัดการ +  MIND – จิตใจพร้อมบริการ  MIND – จิตใจพร้อมบริการ

12 เป็นนโยบายสำคัญขององค์กร ทุกระดับ ? ขอบคุณ มาช่วยกันผลักดันให้ “วิสาหกิจชุมชน” เป็นนโยบายสำคัญขององค์กร ทุกระดับ ? ขอบคุณ

13 การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เกษตรที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ฯ  - ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง โดยการประเมิน ศักยภาพ  - ส่งเสริม สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนจัดทำ แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  - สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  - สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิสาหกิจชุมชน อื่น หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อปรับปรุงแผน  -ประสานหน่วยงานภาคีให้ความรู้ตามความต้องการ  -สนับสนุนช่องทางการตลาด เช่น จัดทำโปรแกรม e-catalogue

14 14 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน http://sceb.doae.go.th http:// smce.doae.go.th โทร. / โทรสาร 0-2955-1595 e-mail: sceb10@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อน งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โทร. 02-955-1594,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google