งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัด สวัสดิการ ของสหกรณ์. การจัดระบบสวัสดิการ ของสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. สวัสดิการสำหรับ เจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการสำหรับ สมาชิก การจัดระบบ สวัสดิการของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัด สวัสดิการ ของสหกรณ์. การจัดระบบสวัสดิการ ของสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. สวัสดิการสำหรับ เจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการสำหรับ สมาชิก การจัดระบบ สวัสดิการของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัด สวัสดิการ ของสหกรณ์

2 การจัดระบบสวัสดิการ ของสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. สวัสดิการสำหรับ เจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการสำหรับ สมาชิก การจัดระบบ สวัสดิการของ สหกรณ์ 2

3 การจัดสวัสดิการของสหกรณ์ หมายถึง ผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามปกติ ที่คณะกรรมการสวัสดิการของสหกรณ์ จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ให้แก่สมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือชุมชน เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต หรือ เพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหรือที่คณะกรรมการ สวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้น 3 ความหมายของการจัด สวัสดิการ

4 4 โดยความหมายแล้วการจัด สวัสดิการมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงหรือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น การพัฒนาสวัสดิการจึงเป็น เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนในเกือบทุก มิติ วัตถุประสงค์แบ่งเป็น 1. วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ สำหรับเจ้าหน้าที่ 2. วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ สำหรับสมาชิก วัตถุประสงค์ของการจัด สวัสดิการ

5 5 1. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน, การส่งเสริม สุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ( เศรษฐกิจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐาน ) 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง หน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็น การป้องกันความขัดแย้ง วัตถุประสงค์ของการจัด สวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่

6 6 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานดี และ สามารถเพิ่มผลผลิตแก่หน่วยงานให้ สูงขึ้น 5. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการจัดหาคนเข้า ทำงาน 6. เพื่อบำรุงรักษาบุคลากรให้จงรักภักดี ซื่อสัตย์ ต่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการจัด สวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ ( ต่อ )

7 7 1. บรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อดึงดูดสมาชิก และลดอัตราการเข้า - ออกบ่อยของสมาชิก 3. เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ เพิ่มความพึง พอใจและลดโอกาสที่จะ เกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 4. เพื่อเปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์ องค์กรในการสร้าง ชื่อเสียงต่อภายนอก และการได้รับ ความร่วมมือจากสมาชิก วัตถุประสงค์ของการจัด สวัสดิการสำหรับสมาชิก

8 8 1. สวัสดิการที่จัดควรมุ่งตอบสนอง ความต้องการที่แท้จริง ของผู้รับ ควรศึกษาให้ทราบถึง ลักษณะความต้องการ 2. สวัสดิการที่จัดควรมุ่งประโยชน์ต่อ คนทั้งหมดหรือคนส่วน ใหญ่ ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดหรือกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 3. สวัสดิการที่จัดควรมีความยุติธรรม กับทุกฝ่าย ยึดหลัก ความเสมอภาค 4. งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน ต้องมีความคุ้มค่า เหมาะสม และเพียงพอ หลักการจัดสวัสดิการ

9 แหล่งที่มาของเงินสวัสดิการ 1. ภายในสหกรณ์ - จากกำไรสุทธิประจำปี - รายจ่ายที่ตั้งไว้ประจำปี 2. ภายนอกสหกรณ์ - เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงิน ช่วยเหลือหรือเงินอื่นใดที่ได้รับ จากบุคคล องค์กร หรือสถาบัน 3. ตั้งกองทุนเฉพาะโดยเสียค่า บำรุงประจำปี

10 สวัสดี 10


ดาวน์โหลด ppt การจัด สวัสดิการ ของสหกรณ์. การจัดระบบสวัสดิการ ของสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. สวัสดิการสำหรับ เจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการสำหรับ สมาชิก การจัดระบบ สวัสดิการของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google