งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์

2 การจัดระบบสวัสดิการของสหกรณ์
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. สวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการสำหรับสมาชิก 2 2

3 ความหมายของการจัดสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการของสหกรณ์ หมายถึง ผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามปกติ ที่คณะกรรมการ สวัสดิการของสหกรณ์จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือชุมชน เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต หรือเพื่อประโยชน์ แก่การสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือที่คณะกรรมการ สวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ
โดยความหมายแล้วการจัดสวัสดิการมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงหรือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาสวัสดิการจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนในเกือบทุกมิติ วัตถุประสงค์แบ่งเป็น 1. วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ 2. วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก 4 4

5 วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่
1. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน , การส่งเสริม สุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน(เศรษฐกิจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน) 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็น การป้องกันความขัดแย้ง 5 5

6 วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่
(ต่อ) 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดี และ สามารถเพิ่มผลผลิตแก่หน่วยงานให้สูงขึ้น 5. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการจัดหาคนเข้าทำงาน 6. เพื่อบำรุงรักษาบุคลากรให้จงรักภักดี ซื่อสัตย์ ต่อหน่วยงาน 6 6

7 วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก
1. บรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อดึงดูดสมาชิก และลดอัตราการเข้า-ออกบ่อยของสมาชิก 3. เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ เพิ่มความพึงพอใจและลดโอกาสที่จะ เกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 4. เพื่อเปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์องค์กรในการสร้าง ชื่อเสียงต่อภายนอก และการได้รับความร่วมมือจากสมาชิก 7 7

8 หลักการจัดสวัสดิการ 1. สวัสดิการที่จัดควรมุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริง ของผู้รับ ควรศึกษาให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ 2. สวัสดิการที่จัดควรมุ่งประโยชน์ต่อคนทั้งหมดหรือคน ส่วน ใหญ่ ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 3. สวัสดิการที่จัดควรมีความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ยึดหลัก ความเสมอภาค 4. งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนต้องมีความคุ้มค่า เหมาะสม และเพียงพอ 8 8

9 แหล่งที่มาของเงินสวัสดิการ
1. ภายในสหกรณ์ - จากกำไรสุทธิประจำปี - รายจ่ายที่ตั้งไว้ประจำปี 2. ภายนอกสหกรณ์ - เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์กร หรือสถาบัน 3. ตั้งกองทุนเฉพาะโดยเสียค่าบำรุงประจำปี

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google