งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเงิน

2 ระบบการเงิน (financial system)
เปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิตของร่างกายที่สูบฉีดโลหิต ไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อให้การทำงานของอวัยวะแต่ละส่วนเป็นปกติ ระบบการเงินจะเกี่ยวกับสภาพคล่องในการดำเนินงาน โดยที่การจัดการทางการเงินจะมีหน้าที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

3 1.  การพยากรณ์ ( forecast ) การศึกษา การวิเคราะห์ การคาดการณ์ การกำหนดทางเลือก และการวางแผนทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนักการเงินสามารถใช้หลักการทางสถิติ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ การพยากรทางการเงินจะอาศัย ข้อมูลจากทั้งภายใน และภายนอกองค์การ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้บริหารในการตัดสินใจ 2. การจัดการด้านการเงิน (financial management) เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น รายรับ และรายจ่าย การหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อที่จะเพิ่มทุนขององค์การ โดยวิธีการทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การออกหุ้น หรือตราสารทางการเงินอื่น เป็นต้น 3. การควบคุมทางการเงิน (financial control) เพื่อติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสม ในการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม่ ตลอดจนวางแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุง ให้การดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยที่การตรวจสอบและการควบคุมทางการเงิน จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การควบคุมภายใน ( Internal control ) และ การควบคุมภายนอก (External control )

4 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial information system)
เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สำหรับสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเงินขององค์การ จั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมทางด้านการเงิน เพื่อให้การจัดการทางการเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่แหล่งข้อมูลสำคัญในการบริหารขององค์การ มีดังต่อไปนี้

5 1. ข้อมูลจากการดำเนินงาน (Operating data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการเงินขององค์กร ข้อมูลจากการพยากรณ์ (Forecasting data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและประมวลผล เช่นการประมาณค่าใช้จ่าย และยอดขายที่ได้รับจากแผนการตลาด โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองพยากรณ์ โดยที่ข้อมูลจากการพยากรณ์ถูกใช้ประกอบการวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ และการตัดสินใจลงทุน กลยุทธ์องค์การ (Corporate strategy) เป็นเครื่องกำหนดและแสดงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยที่กลยุทธ์จะเป็นแผนหลัก ที่แผนปฏิบัติการอื่น ต้องถูกจัดให้สอดคล้องและส่งเสริมความสำเร็จของกลยุทธ์

6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในฝ่ายการเงิน
ได้แก่ Microsoft Word ใช้ในการ -จัดทำเป็นเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณเรื่องต่างๆขององค์กร -จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมแต่ละครั้ง

7 Microsoft Excel ใช้ในการ Microsoft PowerPoint ใช้ในการ
- คำนวณเงินที่ได้รับ หรือ จ่าย ในเรื่องต่างๆขององค์กร และ Microsoft PowerPoint ใช้ในการ - นำเสนอเกี่ยวกับผล รายรับ รายจ่าย ขององค์กร ในการประชุมองค์กรแต่ละครั้ง

8 จบบริบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt การเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google