งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเงิ น. ระบบการเงิน (financial system) เปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิตของ ร่างกายที่สูบฉีดโลหิต ไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อให้การทำงานของอวัยวะแต่ละส่วนเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเงิ น. ระบบการเงิน (financial system) เปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิตของ ร่างกายที่สูบฉีดโลหิต ไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อให้การทำงานของอวัยวะแต่ละส่วนเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเงิ น

2 ระบบการเงิน (financial system) เปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิตของ ร่างกายที่สูบฉีดโลหิต ไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อให้การทำงานของอวัยวะแต่ละส่วนเป็น ปกติ ระบบการเงินจะเกี่ยวกับสภาพคล่องใน การดำเนินงาน โดยที่การจัดการทางการเงิน จะมีหน้าที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

3 1. การพยากรณ์ ( forecast ) การศึกษา การวิเคราะห์ การคาดการณ์ การกำหนดทางเลือก และการวางแผนทางด้าน การเงินของธุรกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรทางการเงินให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยนักการเงินสามารถใช้หลักการทางสถิติ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ การพยากรทาง การเงินจะอาศัย ข้อมูลจากทั้งภายใน และภายนอกองค์การ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้บริหารในการตัดสินใจ 2. การจัดการด้านการเงิน (financial management) เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น รายรับ และรายจ่าย การหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อที่จะ เพิ่มทุนขององค์การ โดยวิธีการทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การ ออกหุ้น หรือตราสารทางการเงินอื่น เป็นต้น 3. การควบคุมทางการเงิน (financial control) เพื่อ ติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสม ในการ ดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม่ ตลอดจนวาง แนวทางแก้ไข หรือปรับปรุง ให้การดำเนินงานทางการเงินของ ธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยที่การตรวจสอบและการควบคุมทาง การเงิน จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การควบคุมภายใน ( Internal control ) และ การควบคุมภายนอก (External control )

4 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial information system) เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สำหรับสนับสนุน กิจกรรมทางด้านการเงินขององค์การ จั้งแต่การ วางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมทางด้าน การเงิน เพื่อให้การจัดการทางการเงินเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่แหล่งข้อมูลสำคัญในการ บริหารขององค์การ มีดังต่อไปนี้

5 1. ข้อมูลจากการดำเนินงาน (Operating data) เป็น ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ ในการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการเงินของ องค์กร 2. ข้อมูลจากการพยากรณ์ (Forecasting data) เป็น ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและประมวลผล เช่นการ ประมาณค่าใช้จ่าย และยอดขายที่ได้รับจากแผนการ ตลาด โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองพยากรณ์ โดยที่ ข้อมูลจากการพยากรณ์ถูกใช้ประกอบการวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ และการตัดสินใจลงทุน 3. กลยุทธ์องค์การ (Corporate strategy) เป็นเครื่อง กำหนดและแสดงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนว ทางการประกอบธุรกิจในอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ โดยที่กลยุทธ์จะเป็นแผนหลัก ที่ แผนปฏิบัติการอื่น ต้องถูกจัดให้สอดคล้องและส่งเสริม ความสำเร็จของกลยุทธ์

6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ในฝ่ายการเงิน ได้แก่ Microsoft Word ใช้ใน การ - จัดทำเป็นเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณเรื่องต่างๆขององค์กร - จัดทำเป็นเอกสาร ประกอบการประชุมแต่ละครั้ง

7 Microsoft Excel ใช้ในการ - คำนวณเงินที่ได้รับ หรือ จ่าย ในเรื่องต่างๆขององค์กร และ Microsoft PowerPoint ใช้ในการ - นำเสนอเกี่ยวกับผล รายรับ รายจ่าย ขององค์กร ในการประชุม องค์กรแต่ละครั้ง

8 จบบริบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt การเงิ น. ระบบการเงิน (financial system) เปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิตของ ร่างกายที่สูบฉีดโลหิต ไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อให้การทำงานของอวัยวะแต่ละส่วนเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google