งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

3 ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถยกระดับ การพัฒนาตนเอง ด้านการจัดทำแผนธุรกิจได้

4 แผนธุรกิจคืออะไร เอกสารที่แสดงถึงความคิดของผู้บริหาร กิจการในเรื่องของ วิธีการในการดำเนินงานของกิจการด้าน ต่างๆ ( การตลาด การผลิต การจัดการ และ การเงิน ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เสมือนเป็นแผนที่ในการเดินทางของ ธุรกิจ

5 ทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ ? ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่จะทำ ได้ชัดเจน เป็นระบบ ลด ข้อผิดพลาด ทำให้คนอื่น ( ผู้ร่วมลงทุน เพื่อนร่วมงาน ผู้สนับสนุน ทุน เป็นต้น ) เข้าใจว่าเรา กำลังจะทำอะไร เป็นแผนที่นำทางในการ ทำงานในอนาคต

6 ทำแผนธุรกิจเพื่ออะไร ได้แนวทางในการบริหารงานให้มี ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นสื่อในการถ่ายทอดแนวความคิดวิธีการ ดำเนินงานแก่ผู้ร่วมงานได้ชัดเจน เป็นเครื่องมือในการควบคุมและประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ประกอบโครงการขอความสนับสนุน ทางด้านเงินทุน

7 องค์ประกอบของแผนธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google