งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของชุมชน ต่อโรงเรียน. บทบาทในการกำหนดเป้าหมาย และทิศทางของโรงเรียน ความจำเป็นในการกำหนด ทิศทางและเป้าหมายของ โรงเรียน * บทบาทของชุมชน ระดับชาติและระดับท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของชุมชน ต่อโรงเรียน. บทบาทในการกำหนดเป้าหมาย และทิศทางของโรงเรียน ความจำเป็นในการกำหนด ทิศทางและเป้าหมายของ โรงเรียน * บทบาทของชุมชน ระดับชาติและระดับท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของชุมชน ต่อโรงเรียน

2 บทบาทในการกำหนดเป้าหมาย และทิศทางของโรงเรียน ความจำเป็นในการกำหนด ทิศทางและเป้าหมายของ โรงเรียน * บทบาทของชุมชน ระดับชาติและระดับท้องถิ่น

3 * โรงเรียนเป็นสถาบันของ ชุมชน * สะดวกแก่ความร่วมมือ

4 ระดับการมีส่วนร่วมในการ กำหนดทิศทาง กำหนดการเลือกและ ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินงาน แบ่งหมาดหมู่ ตีความข้อมูล และนำเสนอแนะการเลือก เก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ

5 การมีส่วนร่วมตัดสินใจใน แนวนโยบายของโรงเรียน การมีส่วนร่วมอย่างไม่ เป็นทางการ การมีส่วนร่วมอย่างเป็น ทางการ

6 อิทธิพลของกลุ่มอิทธิพลที่มีต่อ โรงเรียน กลุ่มศาสนา กลุ่มธุรกิจการค้า กลุ่มการเมือง

7 บทบาทในการสนับสนุนภารกิจ หลักของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ ของเด็กให้ดีขึ้นในทุกด้าน (The whole man) คุณธรรม ความรู้ สุขภาพอนามัย และการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ภารกิจหลักของโรงเรียน คือการเรียนการสอน

8 บทบาทของผู้ปกครองต่อการ เรียนการสอน ให้การศึกษาในเชิงการเรียนรู้ชีวิต ทั้งภายในครอบครัวและภายนอก เพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ จากโรงเรียน

9 การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่โรงเรียน ทำให้ทราบว่าโรงเรียนจัด การศึกษาได้ผลหรือไม่ได้ผล บุคคลที่ให้ข้อมูลป้อนกลับได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ

10 โรงเรียนเรียกร้องจากเด็ก มากไปโดยไม่สนใจสงคมภายนอก ชุมชนคำนึงถึงผลประโยชน์ ไม่ไว้วางใจครู สร้างทัศนคติ ไม่ดีต่อชุมชน สร้างทัศนคติ ไม่ดีต่อโรงเรียน ปัญหา ในการ อบรม เด็ก

11 บทบาทในการให้บริการ ทรัพยากรแก่โรงเรียน ข้อจำกัดของโรงเรียนและความ พร้อมของชุมชน รูปแบบและการดำเนินงานใน การให้บริการของชุมชน

12 ข้อจำกัดของโรงเรียนและ ความพร้อมของชุมชน ขาดทรัพยากร ขาดบุคลากร ขาดเงิน ข้อจำกัดของโรงเรียน

13 ทางด้านอาชีพ ทางด้านความเชื่อ ประเพณี ศาสนา ความพร้อมของชุมชน

14 ปัญหาในการสนับสนุนทรัพยากร โรงเรีย น ชุม ชน เดิ ม โรงเรีย น ชุม ชน ให ม่

15 รูปแบบและการดำเนินงานในการ ให้บริการของชุมชน ทรัพยากรรูปแบบและการ ดำเนินการ ทรัพยากร มนุษย์ ที่ปรึกษา วิทยากร ช่วยสอนประจำ

16 ทรัพยากรรูปแบบและการ ดำเนินการ ทรัพยากร การเงิน บริจาคให้เปล่า สมทบเฉพาะเรื่อง ตั้งกองทุน

17 ทรัพยากรรูปแบบและการ ดำเนินการ ทรัพยากร อุปกรณ์ นิทรรศการให้รู้ทั่วกัน แลกเปลี่ยน ยืมเป็นครั้งคราว บริจาคเฉพาะสั่ง

18 ทรัพยากรรูปแบบและการ ดำเนินการ ทรัพยากร วัสดุ ขอบริจาค ขายราคาถูก ให้เด็กฝึก

19 ทรัพยากรรูปแบบและการ ดำเนินการ ทรัพยากร อาคาร สถานที่ บริการให้ฝึก ให้ยืมใช้

20 ทรัพยากรรูปแบบและการ ดำเนินการ ทรัพยากร ธรรมชาติ ประกอบการศึกษา เรียนรู้จากของจริง เรียนรู้ธรรมชาติและ สภาพแวดล้อมของ ชุมชน

21 ทรัพยากรรูปแบบและการ ดำเนินการ ทรัพยากร ด้าน เทคโนโลยี ความรู้จากสถาน ประกอบการ เทคโนโลยีพื้นบ้าน


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของชุมชน ต่อโรงเรียน. บทบาทในการกำหนดเป้าหมาย และทิศทางของโรงเรียน ความจำเป็นในการกำหนด ทิศทางและเป้าหมายของ โรงเรียน * บทบาทของชุมชน ระดับชาติและระดับท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google