งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและแนวปฏิบัติในการ บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและแนวปฏิบัติในการ บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและแนวปฏิบัติในการ บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 หลักการหลักการ มหาวิทยาลัยใน กำกับ ของรัฐ เน้น การบริหารจัดการ ที่มีความ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดย ให้การดำเนินการต่างๆ สิ้นสุดใน ระดับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ภายใต้การกำกับดูแลของสภา มหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุม จากหน่วยงานภายนอกเท่าที่ จำเป็น เป็นรูปแบบของการ กระจายอำนาจสูงสุด

3 ผลที่คาดหวัง 1. สามารถพัฒนาองค์กรและ ระบบงานที่ เหมาะสมกับกิจการของ มหาวิทยาลัย 2. ลดระเบียบข้อบังคับที่ผูก รัดมัดตัว ไม่เหมาะสมกับการบริหาร มหาวิทยาลัย 3. ลดขั้นตอนการทำงาน

4 ผลที่คาดหวัง ( ต่อ ) 4. สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และประหยัด 5. การบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพก่อให้เกิด คุณภาพและช่วยให้ มหาวิทยาลัยกระทำ ภารกิจบรรลุความเป็นเลิศ ทางวิชาการ ได้สะดวกขึ้น

5 การจัดโครงสร้างองค์กร 1. เอื้อต่อพันธกิจของ มหาวิทยาลัย 2. จัดโครงสร้างองค์กรใน แนวราบ 3. กระจายอำนาจให้หน่วย ปฏิบัติ 4. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ ตามความเหมาะสม

6 จัดระบบและวางระเบียบ การเงินและทรัพย์สิน จัดระบบและวางระเบียบ การเงินและทรัพย์สิน จัดระบบบริหารงานบุคคล จัดระบบบริหารงานบุคคล จัดระบบงานวิชาการ จัดระบบงานวิชาการ จัดระบบและวางระเบียบการ บริหารทั่วไป จัดระบบและวางระเบียบการ บริหารทั่วไป การจัดระบบบริหารงาน ภายใน ให้สิ้นสุดระดับสภา มหาวิทยาลัย “ สามารถจัดระบบบริหารทุกด้านที่ เป็นของตนเอง ”

7 ความสัมพันธ์ภายนอกความสัมพันธ์ภายนอก ครม. รัฐมนตรีว่ากา ร ศธ. มหาวิท ยาลัย สำนัก งบประมาณ กระทรว ง การคลัง สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน นโยบายและแผน งบประมาณ มาตรฐานการศึกษา การแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและศาสตราจารย์ ตรวจสอบภายหลัง - ผู้สอบบัญชี เบิกงบประมาณ เงินอุดหนุนตามงวดเงิน การจัดสรรเงิน อุดหนุนทั่วไป

8 การบริหารงานวิชาการ หลักการ 1. จัดระบบบริหารงานวิชาการใน รูปคณะกรรมการ 2. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ บริหารงานวิชาการ 3. กระจายอำนาจในการตัดสินใจ ไปสู่หน่วยปฏิบัติ ตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม

9 องค์กรและกลไกการ บริหารงานวิชาการ สำนักวิชา คณะกรรมการ ประจำสำนักวิชา ศูนย์ / สถาบัน คณะกรรมการ ประจำศูนย์ / สถาบัน สภามหาวิทยาลัยสภาวิชาการ

10 หลักการ 1. หน่วยประสาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 2. จัดระบบบริหารงานในรูป คณะกรรมการ ( รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กำกับดูแล ) ( รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กำกับดูแล ) 3. ถือเป็นภาระงานประเภท หนึ่งของคณาจารย์ การบริหารงานวิจัย

11 1. ทุนอุดหนุนการวิจัย 2. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ 3. เงินสนับสนุนการนำเสนอ ผลการวิจัย 4. เงินอุดหนุนหน่วยวิจัย / ศูนย์วิจัยเพื่อความ เป็นเลิศ เป็นเลิศ การสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย

12 1. งบประมาณของมหาวิทยาลัย 2. เงินอุดหนุนการวิจัยจาก หน่วยงานภายนอก จัดเก็บค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 10 จัดเก็บค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 10 งบประมาณเพื่อการวิจัย

13 หลักการ 1. หน่วยประสาน : ศูนย์บริการ วิชาการ 2. บริหารงานในรูป คณะกรรมการ ( รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กำกับดูแล ) ( รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กำกับดูแล ) 3. ถือเป็นภาระงานประเภท หนึ่งของคณาจารย์ การบริหารงานบริการ วิชาการ

14 1. งานตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัย 2. งานที่หน่วยงานภายนอกให้ ช่วยดำเนินการ 3. งานที่มหาวิทยาลัยจัดหา / ดำเนินการเอง ลักษณะงานบริการวิชาการ

15 1. งบประมาณของมหาวิทยาลัย 2. งบประมาณที่หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณ มาให้ / ค่าลงทะเบียนของผู้รับบริการ จัดเก็บค่าบริหารจัดการร้อย ละ 10 - 25 จัดเก็บค่าบริหารจัดการร้อย ละ 10 - 25 งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและแนวปฏิบัติในการ บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google