งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตเชื้อ รา ไตรโคเดอร์ มาชนิดสด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตเชื้อ รา ไตรโคเดอร์ มาชนิดสด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตเชื้อ รา ไตรโคเดอร์ มาชนิดสด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

2 คณะทำงานการจัดการ ความรู้ในองค์กร อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี 1. นางสุภาพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอโพธาราม ประธาน คณะทำงาน 2. นายวิจิตร กณะโกมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว คณะทำงาน 3. นายปัญญา ลูกรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว คณะทำงาน 4. นายโชคดี ตั้งจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว คณะทำงาน 5. นายสิงห์ สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว คณะทำงาน 6. นายเสรี มุ่งเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว คณะทำงาน 7. นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว คณะทำงาน 8. นางบุญสม งามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว คณะทำงาน 9. นายชวลิต กลิ่นเกษร เจ้าพนักงานการเกษตร 6 คณะทำงาน 10. นายปริญญา ขำเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 คณะทำงาน 11. นางจิตรา ลี้เลอเกียรติ เจ้าพนักงานการเกษตร 6 คณะทำงาน 12. นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3 คณะทำงาน 13. น. ส. จุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร คณะทำงาน 14. นายประชิน สังขานวม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว คณะทำงาน และเลขานุการ

3 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ มาชนิดสด โดย... น. ส. จิรนันท์ วงเต็ม บ้านเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

4 เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คืออะไร ? เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูง เป็นศัตรูต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1. ช่วยลดกิจกรรมของเชื้อโรคพืช 2. ลดปริมาณเชื้อโรคพืช 3. ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต ของพืช 4. ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืช

5 วัสดุอุปกรณ์การทำเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสด

6 การเตรียมเลี้ยงเชื้อ 1. ใช้ปลายข้าว 3 ส่วน : น้ำสะอาด 2 ส่วนหุง ด้วยหม้อหุงข้าว 2. ตักข้าวสุกขณะยังร้อนใส่ถุง 250 กรัม ต่อถุง 3. กดข้าวให้แน่นแผ่แบนรีดอากาศออกแล้ว พับปากถุง 4. เหยาะหัวเชื้อขณะข้าวยังอุ่น ลงในถุง 4-5 ครั้ง 5. รัดยางตรงปลายปากถุงให้แน่น 6. ขยำข้าวในถุงเบาๆเพื่อกระจายผงเชื้อให้ทั่ว

7 7. รวบถุงให้บริเวณปากถุงพองใช้เข็มแทง รอบๆ ประมาณ 20 ครั้ง 8. กดข้าวในถุงให้แน่นให้แผ่กระจายและแบน ราบ แล้วดึงบริเวณกลางถุงขึ้นเพื่อเพิ่ม อากาศ 9. บ่มเชื้อในบริเวณที่รับแสงธรรมชาติ อย่าง น้อย 10 – 12 ช. ม./ วัน 10. เมื่อบ่มเชื้อได้ 2 วัน ให้ขยำข้าวในถุง เบา ๆ แล้วกดข้าวให้ แบนราบเช่นเดิม แล้วดึงกลางถุงให้โป่งขึ้น ด้วย 11. บ่มต่ออีก 4 – 5 วัน จะเห็นเชื้อสีเขียว อย่างหนาแน่น 12. นำไปใช้ทันที หรือเก็บไว้ในตู้เย็นช่อง ธรรมดา การเตรียมเลี้ยงเชื้อ

8 ภาพการเตรียมเลี้ยง เชื้อ

9

10 วิธีการนำเชื้อราไตรโคร เดอร์มาไปใช้ 1. ใช้ผสมกับปุ๋ยหมัก เชื้อ 1 ก. ก.: รำละเอียด 4 ก. ก. : ปุ๋ยหมัก 100 ก. ก.

11 1. ใช้ผสมกับปุ๋ยหมัก

12 2. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาไปกับเรือรดน้ำ หรือ ระบบสปริงเกอร์ 3. ฉีดพ่นที่ส่วนของพืชเพื่อป้องกันโรค ต่าง ๆ อัตราเชื้อ 1 ก. ก. : น้ำ 200 ลิตร

13 การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ มาชนิดสด โดย วิทยากรเกษตรกร น. ส. จิรนันท์ วงเต็ม บรรยายและสาธิต การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ตำบลดอนทราย

14 สรุปข้อดีของการส่งเสริม ให้เกษตรกรผลิตเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสดใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อลดการใช้สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรไม่ทำลายสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ตามจำนวน ความต้องการ เกษตรกรสามารถผลิตไว้ใช้เองได้อย่าง ต่อเนื่อง เน้นการสนับสนุนเกษตรกรทำการเกษตรการ ผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

15 การผลิตเชื้อราไตรโคร เดอร์มา โดยใช้สาร พ. ด.3 โดย... นายแขวง ขาวสะอาด ( หมอดินอำเภอโพ ธาราม ) บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt การผลิตเชื้อ รา ไตรโคเดอร์ มาชนิดสด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google