งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ เรื่อง การลดต้นทุนตามแนวทาง เศรษฐกิจเพียง การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง ( ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ) ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ เรื่อง การลดต้นทุนตามแนวทาง เศรษฐกิจเพียง การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง ( ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ) ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ เรื่อง การลดต้นทุนตามแนวทาง เศรษฐกิจเพียง การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง ( ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ) ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัด สระบุรี

2 หลักการและเหตุผล เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังม่วง ทำอาชีพการเกษตร ที่หลากหลาย ทั้งการปลูกพืชไร่และเลี้ยงโคนม และ บางครั้งของเหลือจากการเลี้ยงโคนม เกษตรกรจะนำมาทำ น้ำหมัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน และทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ผู้ร่วมดำเนินการ คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานเกษตรอำเภอวัง ม่วง

3 น้ำหมักนมน้ำเหลือง วัสดุ อุปกรณ์ ๑. ถังพลาสติก๑ ใบ ๒. นมน้ำเหลือง๓๐ ลิตร ๓. กากน้ำตาล 3 ลิตร ๔. พ. ด. ๒๑ ถุง วิธีทำ ๑. นำนมน้ำเหลือง จำนวน ๓๐ ลิตร ผสมกากน้ำตาล จำนวน ๓ ลิตร คนให้เข้ากันในถังพลาสติก ๒. พ. ด. ๒ ๑ ถุง ผสมลงในถังหมัก ๓. หมักนมน้ำเหลือง ๒๑ วัน สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้

4 การนำไปใช้ประโยชน์ ๑. ใช้เร่งการเจริญเติบโต อัตรา ๑๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ๒. ใช้น้ำหมัก อัตรา ๔ – ๕ ช้อนแกง ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ เรื่อง การลดต้นทุนตามแนวทาง เศรษฐกิจเพียง การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง ( ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ) ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google