งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร พอเพียง ตามแนวทางโรงเรียน เกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร พอเพียง ตามแนวทางโรงเรียน เกษตรกร ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลท่าอุแท ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลท่าอุแท

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร พอเพียง ชื่อกิจกรรม การทำปุ๋ยหมัก สถานที่ตั้ง 212/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่า อุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก กระสอบ ขั้นตอนและวิธีการ นำเศษพืช เช่น ขุย ปาล์มน้ำมัน ขุยมะพร้าว อย่างละ 500 กิโลกรัม ทำเป็นกองเป็นชั้น จำนวน 3 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยเศษพืช ตาม ด้วยมูลสัตว์ จำนวน 200 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย จำนวน 2 กิโลกรัม และละลาย สารเร่ง พด.1 จำนวน 1 ซอง

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ ในน้ำ 20 ลิตร นาน 15 นาที การ กองปุ๋ยหมักแต่ละชั้น ทำการย่ำให้ แน่นพร้อมกับรดน้ำให้ชุ่มชั้นบนสุด ใช้มูลสัตว์ปิดทับหนาประมาณ 1 นิ้ว เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น และเป็นแหล่งอาหารให้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ เมื่อได้ปุ๋ยหมักที่ผ่าน กระบวนการย่อยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก่อนนำไปบรรจุกระสอบ จะทำการ รดหรือฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ใน อัตราส่วน 1:50 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพความอุดมสมบูรณ์ ให้กับปุ๋ยหมัก

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง 127 หมู่ 11 ตำบลท่า อุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางน้อย นา ทอง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร เศรษฐกิจพอเพียง, การปลูก ผักปลอดสารพิษ และ การเลี้ยง สุกร เศรษฐกิจพอเพียง, การปลูก ผักปลอดสารพิษ และ การเลี้ยง สุกร

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง, ปาล์มน้ำมัน เศรษฐกิจพอเพียง, ปาล์มน้ำมัน และการปลูกผักปลอด สารพิษ และการปลูกผักปลอด สารพิษ

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปน้ำนม ข้าวโพด หมู่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปน้ำนม ข้าวโพด หมู่ 3 ตำบลท่าอุแท ตำบลท่าอุแท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก รักสิ่งแวดล้อม หมู่ 8 ตำบลท่าอุแท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก รักสิ่งแวดล้อม หมู่ 8 ตำบลท่าอุแท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโค ( สปก.) หมู่ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโค ( สปก.) หมู่ 8 ตำบลท่าอุแท ตำบลท่าอุแท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านมะขาม หมู่ 3 ตำบลท่าอุแท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านมะขาม หมู่ 3 ตำบลท่าอุแท

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google