งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน โครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าว ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน โครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าว ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน โครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าว ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน

2 วิสัยทัศน์ของจังหวัด สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

3 ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน นายเนตร สมบัติ นายมานิตย์ รีอินทร์ นายศิริพงษ์ เจริญ ทรัพย์ นางคมคาย อินพ่วง นายมานพ อินพ่วง น. ส. เกศรินทร์ ถาคำติ๊บ นายสมบัติ ทนงจิตร ไพศาล นางหทัยกาญจน์ ไชยวงศ์ คำ นายไพโรจน์ วงศ์ใหญ่ น. ส. จันทนา มนตรี วิวัฒน์ นายปฏิพัทธ์ ใจปิน นายบุญเรียม เอี่ยม สะอาด นายสว่าง สุก จันทร์ นายคมสัน ชัยกิจ นางปริญญา แก้วแสง อินทร์ นายประยุทธ คงนาน นางยุพิน บุญสุข น. ส. วิลัย หมัดจันทร์ น. ส. กิ่งกาญจน์ เกียรติ อนันต์ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นางทองดี หมื่นวงษ์ เทพ นางยุพาภรณ์ นาคแท้ นายสำราญ อินเชื้อ นายณัฐดนัย รักสกุล นางอุไร อรุณชัย นายนิพนธ์ เขตวิทย์ จังหวัดสุโขทัย

4 ผลสัมฤ ทธิ์ ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพ ชีวิต และความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 บาท / ไร่ ผลผลิต ได้ผลผลิตข้าวที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

5 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ดำเนินโครงการตาม ปฏิทินปฏิบัติงาน จัดทำเวที ชุมชน ประชุม ชี้แจง วิเครา ะห์ วางแผนการ ดำเนินงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติ ประเมิน ผล ทำ SWOT

6 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ การเมือง - ตอบสนองนโยบายของ กระทรวง - ได้รับการสนับสนุนงบจาก อ. ป. ท. เศรษฐกิจ - ลดต้นทุนการผลิต นำไปสู่การขจัดปัญหา ความยากจน สังคมเกษตร - เกษตรมีการรวมกลุ่ม ด้านการผลิตและระดม เงินทุน เทคโนโลยี - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์หน่วยงาน - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อบริหาร จัดการด้าน การเกษตร

7 ปัจจัย นำเข้า ทรัพยากร มนุษย์ วัตถุ ดิบ เทคโนโลยี การผลิต - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประม าณ - อบรมและศึกษาดูงาน เกษตรกร 25 คน 25,000 บาท - เมล็ดพันธุ์ 52,500 บาท / พื้นที่ 250 ไร่ - วัสดุเสริมการผลิตสารชีว ภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพ 20,000 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,500 บาท - วิทยากรเกษตรกร ทั้งในและนอกหมู่บ้าน - เมล็ดพันธุ์ - พืช สมุนไพร - ปุ๋ยชีวภาพ - สารชีว ภัณฑ์

8 อ. ชัยวัฒน์ พลับอิน วิทยากร สุรมินทร์ หล้าบุญมา ผู้ ช่วยฯ

9 ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน ขอกราบขอบพระคุณ ทุกๆท่าน


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน โครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าว ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google