งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชสมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายบาง น่วมโพธิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม มวกเหล็ก จุดถ่ายทอดพืชสมุนไพร 109 หมู่ 1 ต.คำพราน ซับสนุ่น ลพบุรี เทศบาลตำบลคำพราน ชัยบาดาล

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชผัก วิทยากรประจำจุด นายเริ่ม มีอุสาห์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ลพบุรี มวกเหล็ก ชัยบาดาล มวกเหล็ก บ้านมะค่างาม จุดถ่ายทอดพืชผัก 340 หมู่ 9 ต.วังม่วง ซับสนุ่น ซับสนุ่น ตลาดวังม่วง

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นายอุดม แตงอ่อน สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 8 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤษภาคม - กันยายน จุดถ่ายทอดไร่นาสวนผสม 99 หมู่ 9 ต.วังม่วง วัดหนองบอน

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชอาหารสัตว์การปรับปรุงดินและพืชไร่ วิทยากรประจำจุด นางสมจิตร จันทร์น้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤษภาคม - ตุลาคม อบต.วังม่วง วัดหนองบอน วังม่วง จุดถ่ายทอดพืชอาหารสัตว์ปรับปรุงดิน 105 หมู่ 9 ต.วังม่วง ซับสนุ่น

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดโรงเรือน วิทยากรประจำจุด นายสมจิตร แก่นวิจิตร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม หินซ้อน-เขาช่องแคบ จุดถ่ายทอดการเพาะเห็ดโรงเรือน บ้านเลขที่ 23 หมู่ 1 ต.แสลงพัน วังม่วง แก่งคอย มวกเหล็ก

6 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นางโสธร เย็นระยับ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม บ้านปึกสำโรง หินซ้อน-เขาช่องแคบ จุดถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียง วังม่วง แก่งคอย มวกเหล็ก

7 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง วิทยากรประจำจุด นายสาลี่ การสมศักดิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤศจิกายน - ธันวาคม บ้านปึกสำโรง หินซ้อน-เขาช่องแคบ จุดถ่ายทอด การเลี้ยงผึ้ง วังม่วง แก่งคอย มวกเหล็ก

8 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ วิทยากรประจำจุด นายบุญส่ง คุณสมบัติ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม - มิถุนายน จุดถ่ายทอด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หินซ้อน-เขาช่องแคบ วังม่วง แก่งคอย มวกเหล็ก


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google