งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลตำบล คำพราน จุดถ่ายทอดพืช สมุนไพร 109 หมู่ 1 ต. คำ พราน มวกเหล็ ก ลพ บุรี ชัย บาดา ล ซับ สนุ่น ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชสมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายบาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลตำบล คำพราน จุดถ่ายทอดพืช สมุนไพร 109 หมู่ 1 ต. คำ พราน มวกเหล็ ก ลพ บุรี ชัย บาดา ล ซับ สนุ่น ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชสมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายบาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบล คำพราน จุดถ่ายทอดพืช สมุนไพร 109 หมู่ 1 ต. คำ พราน มวกเหล็ ก ลพ บุรี ชัย บาดา ล ซับ สนุ่น ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชสมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายบาง น่วมโพธิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036- 364051 087-7544524 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2 จุดถ่ายทอด พืชผัก 340 หมู่ 9 ต. วังม่วง บ้านมะค่า งาม ตลาด วังม่วง ซับ สนุ่น มวกเหล็ ก ลพ บุรี ชัย บาดาล มวกเหล็ ก ซับสนุ่น ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชผัก วิทยากรประจำจุด นายเริ่ม มีอุสาห์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 340 หมู่ ที่ 9 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

3 วัดหนอง บอน จุดถ่ายทอดไร่นา สวนผสม 99 หมู่ 9 ต. วังม่วง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นายอุดม แตงอ่อน สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 8 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤษภาคม - กันยายน จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

4 อบต. วัง ม่วง วัดหนอง บอน จุดถ่ายทอดพืชอาหาร สัตว์ปรับปรุงดิน 105 หมู่ 9 ต. วังม่วง วัง ม่วง ซับ สนุ่น ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชอาหารสัตว์การ ปรับปรุงดินและพืชไร่ วิทยากรประจำจุด นางสมจิตร จันทร์ น้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 105 หมู่ ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤษภาคม - ตุลาคม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

5 แก่ง คอย มวกเหล็ ก วัง ม่วง หินซ้อน - เขาช่องแคบ จุดถ่ายทอดการเพาะเห็ด โรงเรือน บ้านเลขที่ 23 หมู่ 1 ต. แสลงพัน ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ด โรงเรือน วิทยากรประจำจุด นายสมจิตร แก่น วิจิตร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

6 แก่ง คอย มวกเหล็ ก วัง ม่วง หินซ้อน - เขาช่องแคบ จุดถ่ายทอด เศรษฐกิจ พอเพียง บ้านปึก สำโรง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง วิทยากรประจำจุด นางโสธร เย็น ระยับ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

7 แก่ง คอย มวกเหล็ ก วังม่วง หินซ้อน - เขาช่องแคบ จุดถ่ายทอด การเลี้ยงผึ้ง บ้านปึกสำโรง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง วิทยากรประจำจุด นายสาลี่ การ สมศักดิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 119 หมู่ ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤศจิกายน - ธันวาคม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

8 แก่ง คอย มวกเหล็ ก วังม่วง หินซ้อน - เขาช่อง แคบ จุดถ่ายทอด การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ - ชีวภาพ วิทยากรประจำจุด นายบุญส่ง คุณสมบัติ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบล แสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม - มิถุนายน จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลตำบล คำพราน จุดถ่ายทอดพืช สมุนไพร 109 หมู่ 1 ต. คำ พราน มวกเหล็ ก ลพ บุรี ชัย บาดา ล ซับ สนุ่น ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง พืชสมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายบาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google