งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ มอบหมายและกำหนดบทบาท หน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน มอบหมายและกำหนดบทบาท หน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน จัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมในการ กำหนดกิจกรรมและ ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมในการ กำหนดกิจกรรมและ ผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดความรู้แก่ เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจ, เป็นแหล่งศึกษาดูงาน การถ่ายทอดความรู้แก่ เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจ, เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การปลูกผักอินทรีย์, การทำ การเกษตรระบบพอเพียง ชื่อกิจกรรม การทำการเกษตร ผสมผสานและเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต. วาเล่ย์ อ. พบ พระ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผักอินทรีย์, เห็ดนางฟ้า, ปลาดุก, น้ำหมักชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ จัดทำเวทีประชาคม และการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม, คัดเลือกพื้นที่กำหนดกิจกรรมและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระดมเงิน หุ้น เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินการ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การปลูกผักอินทรีย์, การ เพาะเห็ดนางฟ้า, การเลี้ยงปลาในกระชัง, การทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลาในกระชัง, การทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง - ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสมศรี จี๋คีรี ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การปลูกผักอินทรีย์, การทำ น้ำหมักชีวภาพ, การเลี้ยงปลาใน กระชังและการเลี้ยงหมูหลุม การปลูกผักอินทรีย์, การทำ น้ำหมักชีวภาพ, การเลี้ยงปลาใน กระชังและการเลี้ยงหมูหลุม

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การปลูกผัก อินทรีย์ การปลูกผัก อินทรีย์ การทำน้ำหมัก ชีวภาพ การทำน้ำหมัก ชีวภาพ การเลี้ยงปลา ในกระชัง การเลี้ยงปลา ในกระชัง การเลี้ยงหมู หลุม การเลี้ยงหมู หลุม

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การทำการเกษตรแบบ พอเพียง การทำการเกษตรแบบ พอเพียง การเกษตรผสมผสาน การเกษตรผสมผสาน การบูรณาการของ หน่วยงานในกระทรวง เกษตรและหน่วยงาน อื่นๆ การบูรณาการของ หน่วยงานในกระทรวง เกษตรและหน่วยงาน อื่นๆ

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google