งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสงยาง อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสงยาง อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสงยาง อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ การส่งเสริมปลูกพืชฤดู แล้ง การส่งเสริมปลูกพืชฤดู แล้ง ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุม คณะกรรมการศูนย์ การประชุม คณะกรรมการศูนย์

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน บ้านสงยาง ชื่อกิจกรรม ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ 8 ต. สงยาง อ. มหาชนะชัย ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว ขั้นตอนและวิธีการ การประชุมชี้แจง แผนโครงการต่อสมาชิกผู้ผลิต การปลูก โดยการทำนาดำ การตัดพันธุ์ปน การ เก็บเกี่ยวระยะเหมาะสม เก็บเกี่ยวข้าว ด้วยมือ การนวดด้วยเครื่องนวดข้าว เฉพาะ การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ การบรรจุกระสอบ ขั้นตอนและวิธีการ การประชุมชี้แจง แผนโครงการต่อสมาชิกผู้ผลิต การปลูก โดยการทำนาดำ การตัดพันธุ์ปน การ เก็บเกี่ยวระยะเหมาะสม เก็บเกี่ยวข้าว ด้วยมือ การนวดด้วยเครื่องนวดข้าว เฉพาะ การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ การบรรจุกระสอบการเก็บรักษา

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน ซำ สถานที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 3 บ้านซำ ต. สงยาง อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางบุญ โฮม ชัยสิงห์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร แปรรูปผลิตผลการเกษตร

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่กลุ่มที่ สนใจ การตลาด และสถานที่ศึกษาดู งาน การถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่กลุ่มที่ สนใจ การตลาด และสถานที่ศึกษาดู งาน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปข้าว นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปข้าว

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสงยาง อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google