งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารชี้แจงโครงการพัฒนา โปรแกรม ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร - วันที่ 21 เมษายน 2551 ณ. โรงแกรมที. เค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารชี้แจงโครงการพัฒนา โปรแกรม ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร - วันที่ 21 เมษายน 2551 ณ. โรงแกรมที. เค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารชี้แจงโครงการพัฒนา โปรแกรม ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร - วันที่ 21 เมษายน 2551 ณ. โรงแกรมที. เค พาเลส

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ “ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ บริหารจัดการข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเพื่อใช้ ในการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นรายเกษตรกร “

3 แนวทางการดำเนินงาน ผู้นำเข้าข้อมูล คือผู้ใช้ระดับ - อำเภอ - เขต - ศูนย์

4 แนวทางการดำเนินงาน ผู้เรียกดูข้อมูล คือผู้ใช้ระดับ – ผู้ดูแลระบบ – ส่วนกลาง เขต ศูนย์ – จังหวัด – อำเภอ

5 การใช้งานโปรแกรม เรียกใช้งานโปรแกรม Online ผ่าน ทาง http://rbm.do ae.go.th

6 โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล ปี 2551 มีโครงการที่ต้องนำเข้าข้อมูล จำนวน 18 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ( โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร ) 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกร ( กิจกรรม 3.3.3 พัฒนาการ ดำเนินงานเครือข่ายองค์กร ) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกร 4. โครงการ สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ และพัฒนายุวเกษตรกร ( สร้าง เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ )

7 โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล ( ต่อ ) 5. โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ 6. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 7. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 8. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 9. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร 10. โครงการพัฒนาที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา

8 โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล ( ต่อ ) 11. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 12. โครงการหลวงและขยายผล โครงการหลวง 13. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน 14. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ** * กสก 14. เกษตรกร 1 รายสามารถเข้าได้หลายครั้ง

9 โปรแกรมส่วนนำเข้า ข้อมูล โปรแกรมส่วนนำเข้า ข้อมูล ( ต่อ ) 15. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ( ควบคุมแมลงวันผลไม้ใน พื้นที่เฉพาะเพื่อการ ส่งออก ) 16. โครงการผลักดันการส่งออก กล้วยไม้ 17. โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน 18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรเฉพาะด้าน

10 การตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล จุดที่ 1 และ 2 *List เลือกจังหวัด และ อำเภอ default ข้อมูลตามผู้บันทึก

11 การตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล จุดที่ 3 * ต้องเลือกอย่างน้อย 1 รายการ

12 การตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล จุดที่ 4 * ต้องเลือกอย่างน้อย 1 รายการ, ถ้าเลือกหลัง ต้องเลือกก่อน

13 การตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล จุด ที่ 5 ขั้นตอนก่อนการบันทึกข้อมูล เพื่อจัดเก็บ ลงฐานข้อมูลจะมี การตรวจสอบ ที่มาข้อข้อมูลก่อน หากไม่ มีไม่สามารถบันทึก ลงฐานข้อมูลได้

14 โปรแกรมส่วนเรียกดูข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ - รายงาน - สืบค้น ทั้งสองส่วนจะพัฒนาเรื่องความ ถูกต้อง และ ความรวดเร็ว ในการประมวลผล

15 โปรแกรมส่วนเรียกดู รายงาน เพิ่มมิติในการออกรายงานดั้งนี้ – ทั้งประเทศ – เขต – ศูนย์ – จังหวัด – อำเภอ – ตำบล


ดาวน์โหลด ppt เอกสารชี้แจงโครงการพัฒนา โปรแกรม ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร - วันที่ 21 เมษายน 2551 ณ. โรงแกรมที. เค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google