งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

2 โครงการ งบประมาณ ( ล้านบาท ) ส่วนกล าง เขตจังหวัดรวม 1. พัฒนาอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน 3.84-19.3223.16 2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ 0.402.3814.5317.31 3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกร 5.995.368.3719.72 4. เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป ผลผลิต --3.74 5. สายใยรักแห่งครอบครัวฯ 3.70-2.406.10 รวม 13.937.7448.3670.03

3 ส่วนกลาง / เขต :1,100 บาท / คน / วัน จังหวัด :400 บาท / คน / วัน อำเภอ :200 บาท / คน / วัน

4 1. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน กิจกรรม : การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน จำนวน 75,181 ราย

5 2. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ กิจกรรม : การอบรมหลักสูตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 7,700 ราย

6 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกร กิจกรรม : 3.1 เวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร ระดับจังหวัด จำนวน 1,925 ราย 3.2 เวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตร ระดับประเทศ จำนวน 100 ราย

7 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกร ( ต่อ ) กิจกรรม : 3.3 สมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับประเทศ จำนวน 1,030 ราย 3.4 การอบรมถ่ายทอดความรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรระดับจังหวัด จำนวน 4,410 ราย

8 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกร ( ต่อ ) กิจกรรม : 3.5 โครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่ม จำนวน 13,230 ราย 3.6 การสัมมนาเพิ่มสมรรถนะที่ ปรึกษา กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 89 ราย 3.7 ชุมนุมยุวเกษตรกรระดับเขต จำนวน 750 ราย

9 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป ผลผลิตเกษตร กิจกรรม : 4.1 การอบรมหลักสูตรพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล จำนวน 1,760 ราย 4.2 การอบรมหลักสูตรการ พัฒนาการผลิตและ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม จำนวน 2,880 ราย

10 5. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ กิจกรรม : การอบรมการทำเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 4,000 ราย การอบรมการทำเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 4,000 ราย


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google