งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาม แผนงานโครงการปี 2553 5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาม แผนงานโครงการปี 2553 5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาม แผนงานโครงการปี 2553 5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของ กอง / สำนัก / เขต การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามงาน ที่ได้รับมอบหมาย 2. ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ บทบาท หน้าที ของกอง / สำนัก / เขต การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม ยุทธศาสตร์กรม มิติด้าน ประสิทธิผล มิติด้าน ประสิทธิภาพ มิติด้าน การ พัฒนา องค์กร มิติด้าน คุณภาพ การ ให้บริการ Strategy Map สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 4. ร้อยละของระดับความ พึงพอใจ ของกับผู้รับบริการ การปฏิบัติงานและการ ให้บริการที่ดี การมีขีดความสามารถและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานในระดับสูง 7. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 8. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการประหยัดพลังงาน 6. ระดับความสำเร็จของการประเมิน ความผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากรในกอง / สำนัก / เขต 9. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการระบบควบคุมภายใน 10. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการ จัดการความรู้ 12. ระดับความสำเร็จของการ สื่อสาร ทำความเข้าใจในหน่วยงาน 11. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 13. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ โครงการ / กิจกรรมภายใต้นโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดี 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กองสำนัก เขต 3.2.1 จำนวนครั้งของ การปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวง 2.2 จำนวนเรื่องในการศึกษาวิจัยหรือ ผลงานวิชาการหรือเอกสารคู่มือ คำแนะนำหรือแนวทางการพัฒนาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2.4 จำนวนหรือร้อยละของการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ คำปรึกษาประสานงานและผลักดัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงาน 2.5 ร้อยละหรือระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามภารกิจ พื้นฐาน / งานประจำ 3.2 ร้อยละหรือระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมายอื่นๆ 1.1 โครงการพัฒนาองค์กร เกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 14.3 LD3 14.25 PM1/PM2 14.26 PM3/PM6 14.13 CS1/CS2 14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) ยุทธศาสตร์เขต 2.5.1 ระดับความสำเร็จในการจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) 1) การศึกษาความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการ ดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551-52 2) การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ของกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับเขต ปี 2551 3) การศึกษาความต้องการ ฝึกอบรมของนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรบรรจุใหม่กับการ ปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะ 4) การศึกษาเทคโนโลยีการปลูก พริกในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.5.2 จำนวนข่าววิชาการที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล จำนวน 6 ครั้ง 1.2 โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน 1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน 1.6 โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 1.5 โครงการปรับระบบการผลิต สินค้าเกษตร 1.7 โครงการบริหารจัดการ ศัตรูพืชและการเขตกรรมเพิ่มลด ความเสี่ยงให้กับเกษตรกร 1.3 โครงการศึกษาการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 3.2.2 ระดับ ความสำเร็จของการ จัดงานวันเกษตร อีสาน ปี 2553 3.2.3 จำนวนประเภท ของการประกวด บุคลากรและองค์กร 3. ร้อยละหรือระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานที่ได้รับ มอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2553 3.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรม -


ดาวน์โหลด ppt 1. ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาม แผนงานโครงการปี 2553 5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google