งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาคุณภาพเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอและหน่วยบริการ ปฐมภูมิ งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาคุณภาพเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอและหน่วยบริการ ปฐมภูมิ งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาคุณภาพเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอและหน่วยบริการ ปฐมภูมิ งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 12 ธันวาคม 2556

2 ที่มา 1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 (เฉพาะ Strategic Focus) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มี คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการได้ 2. ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มี มาตรฐานและคุณภาพ เชื่อมโยงบริการ ภายใต้ การจัดการทรัพยากรที่ดี

3 เป้าหมาย เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอและหน่วย บริการปฐมภูมิมีคุณภาพตามพันธกิจเพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์องค์กร โดยมีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ และหน่วยบริการปฐมภูมิของจังหวัด สงขลามีคุณภาพมาตรฐาน เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและร่วมกับ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมืองของจังหวัดสงขลามีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนได้รับการดูแบบองค์รวมในการจัดบริการสุขภาพและสร้าง เสริมสุขภาพ

4 วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการปฐม ภูมิและหน่วยบริการ ปฐมภูมิของจังหวัด สงขลามีคุณภาพ มาตรฐาน 1.พัฒนาและส่งเสริมให้ เครือข่ายบริการปฐมภูมิและ หน่วยบริการ ปฐมภูมิของ จังหวัดสงขลามีการพัฒนา องค์กรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 1.1 พัฒนาทีมพัฒนา คุณภาพระดับอำเภอ /จังหวัด 1.2 เยี่ยมและจัดการเรียนรู้ พัฒนาระดับโซน ระดับ CUP 1.3 ลงเยี่ยมพัฒนาใน CUP และ หน่วยบริการปฐมภูมิ 1.4 ประเมิน CUPและหน่วย บริการปฐมภูมิ ตามที่แสดง ความจำนง 1.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในระดับจังหวัด 1.พัฒนาทีมพัฒนาคุณภาพ ระดับอำเภอ และจัดการเยี่ยม เพื่อร่วมสร้างการเรียนรู้และ พัฒนา 2.ประเมินตนเองและพัฒนา คุณภาพตามโอกาสพัฒนา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และตาม เป้าหมายขององค์กร 3.พัฒนาทีมพัฒนาคุณภาพ ระดับอำเภอ เพื่อเยี่ยมพัฒนา หน่วยบริการปฐมภูมิๆประเมิน ตนเอง พาทำคุณภาพในงาน ประจำ เชื่อมโยงระบบบริการ ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพ

5 วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการปฐม ภูมิและหน่วยบริการ ปฐมภูมิของจังหวัด สงขลามีคุณภาพ มาตรฐาน 2.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับ อำเภอ 2.1 ประขุมผู้บริหารการ พัฒนาพัฒนาทีมพัฒนา คุณภาพระดับอำเภอ /จังหวัด 2.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ งานในสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด(บูรณาการ PCA HA) 2.3 ประชุมพัฒนา 2.3 ลงเยี่ยมพัฒนาอำเภอ/ โซน กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพ

6 วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายบริการ สุขภาพระดับอำเภอ ที่เชื่อมโยงระบบ บริการปฐมภูมิกับ ชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ (DHS) 1.พัฒนาและส่งเสริมให้หน่วย บริการปฐมภูมิเขตเมือง มีการ พัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 1.1 ถ่ายทอดนโยบายและ สนับสนุนให้มีระบบงานที่ ประสานกับทุกภาคส่วน 1.2 ร่วมประชุมกรรมการ ปฐมภูมิเขตเมือง 1.3 จัดการประชุมและลง เยี่ยมพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 1.4 เยี่ยมและจัดการเรียนรู้ ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตเมือง 1.ถ่ายทอดนโยบายและ สนับสนุนให้มีระบบงานที่ ประสานกับทุกภาคส่วน 2.กรรมการฯ ร่วมวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผล 3.CUP สนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนาเชื่อมโยงระบบ บริการปฐมภูมิกับชุมชนและ ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ(DHS) 4.ประเมินตนเองและวางแผน พัฒนาคุณภาพตามโอกาส พัฒนา กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพ

7 วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ประชาชนได้รับการ ดูแบบองค์รวม ใน การจัดบริการ สุขภาพและสร้าง เสริมสุขภาพ 1.พัฒนาและส่งเสริมให้ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการพัฒนานักสุขภาพ ครอบครัว 2.ประสาน หน่วยงานผู้ผลิต ดำเนินการพัฒนาพยาบาล วิชาชีพในหน่วยบริการ ปฐมภูมิได้รับการอบรม หลักสูตรพยาบาลเวช ปฏิบัติ (NP) 1.จัดให้มีการพัฒนานักสุขภาพ ครอบครัว 2.ส่งพยาบาลวิชาชีพในหน่วย บริการปฐมภูมิได้รับการอบรม หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพ

8 วัตถุประสงค์กิจกรรม สสจ.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสริม พลังผู้ปฏิบัติงาน 1.ประชุมเพื่อติดตามและ ร่วมพัฒนา ทุก 2 เดือน 2.จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ ในระดับจังหวัด (มค และ กพ.57) 1.ประชุมเพื่อติดตามและร่วม พัฒนา ทุก 2 เดือน 2.จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในระดับอำเภอ กลวิธี : สนับสนุนพัฒนาคุณภาพ

9 1. ทุกเครือข่ายบริการปฐมภูมิและหน่วยงานปฐมภูมิมีการพัฒนาคุณภาพ ผ่านตามมาตรฐาน PCA (อย่างน้อยขั้น 2) 2. ศสม. มีการพัฒนาคุณภาพและจัดบริการครอบคลุมประชากรใน เขตเมือง 3. OP ในรพ.ระดับ A S M1 M2 F1 F2 อย่างน้อยลดจากปี 2555 (มากกว่า 5 %) 4. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในพื้นที่ที่รับผิดชอบลงทะเบียนรับ การรักษาที่ ศสม./รพ.สต. มากกว่าร้อยละ ๕๐ 5.ทุกอำเภอมีระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอที่เชื่อมโยงระบบ บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ(DHS) 6.หน่วยบริการปฐมภูมิมีนักสุขภาพประจำครอบครัวที่ผ่านการอบรมและ ให้การดูแลประชาชนแบบองค์รวม 7. หน่วยบริการปฐมภูมิมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมพยาบาล เวชปฏิบัติ ผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาคุณภาพเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอและหน่วยบริการ ปฐมภูมิ งานพัฒนาคุณภาพบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบุคลากร และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google