งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556

2 2

3 “เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมโรค” พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1. พัฒนา “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 2. พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายระดับตำบล เพื่อการเตรียมความพร้อมและ ตอบโต้รับมือต่อโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาการพยากรณ์โรค 4. การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC (IHR2005, Joint Outbreak Investigation, HR) โรคติดต่อ 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ พัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย 6. เร่งรัดผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ ประสบความสำเร็จมากกว่า ร้อยละ 88 7. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุก ในอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง 8. ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก 9. พัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานเร่งรัดกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า ปี2555 (ชุมชนปลอดพิษสุนัขบ้า) 10. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ แผนวาระแห่งชาติด้านวัคซีน โรคไม่ติดต่อ และ ปัจจัยเสี่ยง 11. พัฒนามาตรการการควบคุม แอลกอฮอล์ระดับชาติ 12. พัฒนานโยบาย/กฏหมายและ ดำเนินการเฝ้าระวังยาสูบระดับชาติ (ชุมชนปลอดเหล้า,บุหรี่) 13. สื่อสาร รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) (ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค) โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม วัยทำงาน ลดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 14. พัฒนาเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส 15. พัฒนางานอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการ-ขนาดใหญ่ ในโรงพยาบาล ในบางอาชีพแท๊กซี่ แผนการดำเนินงาน คร. ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555-6 3

4 แนวทางการดำเนินงาน / กิจกรรม ปี 2556 ( กรม คร.) ด้านนโยบาย ผลักดันเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่า ราชการจังหวัด พัฒนากลไกความร่วมมือฯ ส่วนกลาง : กรม ปกครองส่วนท้องถิ่น / สคร. : ผู้ว่าฯ เชิดชู ให้รางวัล : ศึกษาดูงานภายใน / ต่างประเทศ สัมมนาเครือข่ายกลุ่มงานควบคุมโรค กำหนดเป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง 3 – 5 ปี

5 ด้านวิชาการ อบรม SRRT ตำบล ที่เหลือ พัฒนาเกณฑ์และวิธีประเมินคุณลักษณะ “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” เชิง คุณภาพ ประเมิน เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาอำเภอฯ ตาม คุณลักษณะที่กำหนด สนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน ควบคุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ติดตามและประเมินรับรองมาตรฐาน แนวทางการดำเนินงาน / กิจกรรม ปี 2556 ( กรม คร. ต่อ )

6 ตัวชี้วัดสำคัญ ของงานอำเภอ เข้มแข็งแบบยั่งยืน 2555 ตัวชี้วัด 0303 ร้อยละ 50 ของอำเภอเป็นอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามลักษณะที่กำหนด ตัวชี้วัด..... ร้อยละของทีม SRRT ตำบลมีรายงานการ เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ผ่านระบบ Online ของสำนัก ระบาดวิทยา ( รายเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ) สำนักตรวจราชการเขต 10 กระทรวง สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

7 ทิศทางดำเนินงานอำเภอเข้มแข็ง จ. อุดรธานี ปี 2556 ผลักดันเป็นตัวชี้วัด กพร. ประเมินจังหวัด (MOU สธ, มท แล้ว ) เน้นให้อำเภอดำเนินการอย่างจริงจังตาม ตัวชี้วัด และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ( เอกสาร รายงานตรวจสอบยืนยันได้ ) สนับสนุนความเข้มแข็งของ ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับจังหวัด

8 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ ร้อยละของการบันทึกเหตุการณ์ ผิดปกติ (Events) online / รพ. สต./ เดือน ( ย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวัน ประเมิน ) ตัวชี้วัดสำคัญงานอำเภอเข้มแข็ง จ. อุดรธานี ปี 2556

9 อำเภอเข้มแข็งโรคตามนโยบายและโรคตาม พื้นที่ จ. อุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google