งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบเป้าหมาย การดำเนินงาน

2 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. เขต ความถี่ : รายปี หรือเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ที่สังกัดใน กปภ.เขตนั้น

3 กระบวนการบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
รายปี ข้อมูลด้านเป้าหมายการดำเนินงาน นำเข้าข้อมูลเป้าหมายรายปี ข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน ประมวลผลเป้าหมายรายเดือน กำหนดเกณฑ์วัดการดำเนินงาน กปภ.เขต ส่วนกลาง

4 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน 1: เลือกเงื่อนไขในการนำเข้าข้อมูล 2: เลือก template ไฟล์ที่ใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูล 3: กดปุ่ม “ประมวลผล” ถ้าต้องการนำข้อมูลเป้ารายปีเข้าระบบ

5 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน 1: ตัวอย่าง template ที่ใช้สำหรับโหลดเป้าหมายรายปี

6 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเกณฑ์วัดการดำเนินงาน 1: กดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเข้าไปกำหนดค่าเกณฑ์ของทั้งเขต

7 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเกณฑ์วัดการดำเนินงาน 2: กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการคำนวณค่า interval และค่าเกณฑ์ในรายประปาให้ 1: กรอกข้อมูลค่า interval ของทั้งเขตตามหัวข้อเป้าหมายการดำเนินงาน

8 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเกณฑ์วัดการดำเนินงาน 1: ค่า interval และค่าเกณฑ์ ของ กปภ.สาขา หลังจากมีการกำหนดค่าให้กับทั้งเขต แล้ว

9 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเป้าหมายรายเดือน 1: กดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเข้าไปเลือกวิธีการประมวผลเป้าหมายรายเดือน

10 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเป้าหมายรายเดือน 1: เลือก ว่าต้องการจะคำนวณเป้าหมายแบบใด 2:กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล และระบบจะทำการประมวผลเป้าหมายรายเดือนในระดับ กปภ.สาขาให้

11 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเป้าหมายรายเดือน 2: เลือก “แก้ไข” เพื่อแสดงรายละเอียดเป้าหมาย ในแต่ละเดือน 1: แสดงข้อมูลเป้าหมายรายเดือนในระดับ กปภ.สาขา

12 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเป้าหมายรายเดือน 1: แสดงรายละเอียด เป้าหมายในแต่ละเดือนตามวิธีการคำนวณที่ได้เลือกไว้

13 รายงานของระบบเป้าหมายการดำเนินงาน
รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ.เขต ประกอบไปด้วย 2 รายงาน ดังนี้ รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน(ทั้งปี) รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน(ในแต่ละเดือน)

14 รายงานของระบบเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน(ทั้งปี) 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

15 รายงานของระบบเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน(ทั้งปี)

16 รายงานของระบบเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน(ในแต่ละเดือน) 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

17 รายงานของระบบเป้าหมายการดำเนินงาน
หน้าจอ : รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน(ในแต่ละเดือน)


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google