งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 24/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 24/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 24/1

2 การบันทึกข้อมูลเป้าหมาย การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ : กปภ. เขต ความถี่ : รายปี หรือเมื่อมีการปรับปรุง ข้อมูล วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ที่สังกัดใน กปภ. เขตนั้น 24/2

3 กระบวนการบันทึกข้อมูล เป้าหมายการดำเนินงาน กปภ. เขต รายปี ข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน นำเข้าข้อมูลเป้าหมายรายปี ข้อมูลด้านเป้าหมาย การดำเนินงาน ส่วนกลาง ประมวลผลเป้าหมายรายเดือน กำหนดเกณฑ์วัดการดำเนินงาน 24/3

4 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน 1: เลือก เงื่อนไขในการ นำเข้าข้อมูล 2: เลือก template ไฟล์ที่ใช้สำหรับ การนำเข้าข้อมูล 3: กดปุ่ม “ ประมวลผล ” ถ้า ต้องการนำข้อมูลเป้า รายปีเข้าระบบ 24/4

5 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : นำเข้าข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงาน 1: ตัวอย่าง template ที่ใช้ สำหรับโหลด เป้าหมายรายปี 24/5

6 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเกณฑ์วัดการดำเนินงาน 1: กดปุ่ม “ แก้ไข ” เพื่อเข้า ไปกำหนดค่า เกณฑ์ของทั้ง เขต 24/6

7 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเกณฑ์วัดการดำเนินงาน 1: กรอกข้อมูลค่า interval ของทั้ง เขตตามหัวข้อ เป้าหมายการ ดำเนินงาน 2: กดปุ่ม “ บันทึก ” เพื่อทำ การบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการ คำนวณค่า interval และค่า เกณฑ์ในราย ประปาให้ 24/7

8 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเกณฑ์วัดการดำเนินงาน 1: ค่า interval และ ค่าเกณฑ์ ของ กปภ. สาขา หลังจากมีการ กำหนดค่าให้กับทั้ง เขต แล้ว 24/8

9 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเป้าหมายรายเดือน 1: กดปุ่ม “ แก้ไข ” เพื่อเข้า ไปเลือกวิธีการ ประมวผล เป้าหมายราย เดือน 24/9

10 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเป้าหมายรายเดือน 1: เลือก ว่า ต้องการจะ คำนวณเป้าหมาย แบบใด 2: กดปุ่ม “ บันทึก ” เพื่อทำ การบันทึกข้อมูล และระบบจะทำ การประมวผล เป้าหมายราย เดือนในระดับ กปภ. สาขาให้ 24/10

11 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเป้าหมายรายเดือน 1: แสดงข้อมูล เป้าหมายราย เดือนในระดับ กปภ. สาขา 2: เลือก “ แก้ไข ” เพื่อแสดง รายละเอียด เป้าหมาย ในแต่ละเดือน 24/11

12 การบันทึกข้อมูลเป้าหมายการ ดำเนินงาน หน้าจอ : บันทึกข้อมูลเป้าหมายรายเดือน 1: แสดง รายละเอียด เป้าหมายในแต่ ละเดือนตาม วิธีการคำนวณที่ ได้เลือกไว้ 24/12

13 รายงานของระบบเป้าหมาย การดำเนินงาน รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ. เขต ประกอบ ไปด้วย 2 รายงาน ดังนี้ 1. รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน ( ทั้งปี ) 2. รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน ( ในแต่ละเดือน ) รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ. เขต ประกอบ ไปด้วย 2 รายงาน ดังนี้ 1. รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน ( ทั้งปี ) 2. รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน ( ในแต่ละเดือน ) 24/13

14 รายงานของระบบเป้าหมาย การดำเนินงาน หน้าจอ : รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน ( ทั้งปี ) 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน 1: เลือก เงื่อนไขที่ ต้องการเรียกดู รายงาน 24/14

15 รายงานของระบบเป้าหมาย การดำเนินงาน หน้าจอ : รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน ( ทั้งปี ) 24/15

16 รายงานของระบบเป้าหมาย การดำเนินงาน หน้าจอ : รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน ( ในแต่ละเดือน ) 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน 1: เลือก เงื่อนไขที่ ต้องการเรียกดู รายงาน 24/16

17 รายงานของระบบเป้าหมาย การดำเนินงาน หน้าจอ : รายงานเป้าหมายการดำเนินงาน ( ในแต่ละเดือน ) 24/17


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 24/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google