งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) จึงได้เริ่ม ดำเนินงานโครงการ เมื่อปี 2550 โดยดำเนินให้สอดคล้องกับพระ ปณิธาน ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) จึงได้เริ่ม ดำเนินงานโครงการ เมื่อปี 2550 โดยดำเนินให้สอดคล้องกับพระ ปณิธาน ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) จึงได้เริ่ม ดำเนินงานโครงการ เมื่อปี 2550 โดยดำเนินให้สอดคล้องกับพระ ปณิธาน ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ และให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ ถูกต้อง โดย ส. ป. ก. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม เกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อขยายผลสร้างความ เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เสริม อาชีพและรายได้ ในครัวเรือนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม กุฎราชกุมาร ความเป็นมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม - มกุฎราชกุมาร ทรงมีปณิธานแน่วแน่ในการ ดำเนินงานตามโครงการ “ สายใยรักจากแม่สู่ลูก ” เพื่อปลุกจิตสำนึกของ สังคมไทยให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการมีส่วนร่วม ในการดูแลบุตรธิดา ด้วยการเตรียมตัวที่ดีตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ การดูแล อย่างถูกวิธีเมื่อแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลอย่างเหมาะสม ตามสภาวะครอบครัว เพื่อให้เด็กได้เจริญวัยอย่างมีคุณภาพ และทรง เปิดตัวโครงการ “ สายใยรักจากแม่สู่ลูก ” เมื่อวันคล้ายวันประสูติของพระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2548 โดยทรงเน้นในเรื่องของแม่และเด็ก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็น เป้าหมายหลักของโครงการฯ พร้อมขยายผลโครงการ “ สายใยรักจากแม่ สู่ลูก ” สู่คุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน ระหว่างปี 2548-2550 มี การบูรณาการภารกิจจากหน่วย งาน 3 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ปี 2551 - ปัจจุบัน ได้ขยายกิจกรรมโครงการ ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือ ของภาคีเครือข่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 11 องค์กรหลัก เพื่อ เป็นกรอบการดำเนินงานโครงการ ตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้ทรง งานในโครงการฯ ตามที่ทรงมี ปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ โดยเสด็จไปทรงงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมแม่และเด็กในพื้นที่ต่างจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร ทิศทางการดำเนินงาน / การมี ส่วนร่วมของ ส. ป. ก.

2 - ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทั้งในและนอก การเกษตร แก่ผู้นำ สตรีแม่บ้าน และวิสาหกิจชุมชนในเขต ปฏิรูปที่ดิน - ส่งเสริมพัฒนาบทบาทผู้นำสตรี แม่บ้านให้มีความเข้มแข็ง โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ใน การประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกการเกษตรให้เกิด ความมั่นคงในการดำรง ชีพ ทำให้สถาบันครอบครัวมีความ รักความผูกพัน ไม่ละ ทิ้งที่ดินทำกิน - เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้นำสตรีแม่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีบทบาท เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ - เพื่อส่งเสริมและขยายผลการ รวมกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจ ชุมชนและยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูป ที่ดิน องค์ความรู้การจัดการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรและ ลูกหลานในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 70 จังหวัด  พัฒนาบทบาทผู้นำสตรีกลุ่ม แม่บ้านวิสาหกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 293 ราย  ครอบครัว 3 วัย ไม้ 3 ระดับ จำนวน 30 จังหวัด เกษตรกร 1,214 ราย 1,522 ไร่ ผลการดำเนินงาน ปี 2550 - 2554

3 ผลที่ได้รับ / คาดว่าจะได้รับ - กลุ่มสตรีแม่บ้านที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ ทั้งในและนอกการเกษตรมี ความมั่นคงในการ ดำรงชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ไม่ละทิ้งที่ดินทำกิน ทำให้สถาบันครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน - กลุ่มสตรีแม่บ้าน ที่ได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาสามารถ รวมกลุ่มพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และ อยู่ได้อย่างยั่งยืน  พัฒนาองค์ความรู้ กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชนใน เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 180 ราย หลักสูตรเศรษฐกิจ พอเพียงใน ครัวเรือน (6 จังหวัด : จังหวัดตรัง จังหวัด ลำพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด อำนาจเจริญ จังหวัด อุดรธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนดำเนินงาน ปี 2555 งบประมาณ 656,300 บาท


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) จึงได้เริ่ม ดำเนินงานโครงการ เมื่อปี 2550 โดยดำเนินให้สอดคล้องกับพระ ปณิธาน ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google