งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 1 สื่อสาร ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนา “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 1 สื่อสาร ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนา “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 1 สื่อสาร ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนา “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ” ให้กับ จังหวัด 2 วิเคราะห์ความต้องการและสนับสนุนวิชาการ วิทยากร ให้แก่จังหวัด อำเภอ ตำบลในเขต ฯ 4,5 3 เป็นที่ปรึกษา นิเทศ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และตำบลในเขต ฯ 4,5 4 รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินฯ เพื่อ 1 ประกวด ยกย่อง เชิดชู ส่งให้กรม ควบคุมโรค 2

3 3

4 ผู้รับผิดชอบหลัก ; เจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยา ประจำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 1 สื่อสาร ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติ “ อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ” ให้กับ หน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2 พัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข้งแบบยั่งยืน 3 จัดอบรม SRRT ระดับตำบลในพื้นที่ 4

5 ผู้รับผิดชอบหลัก ; เจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยา ประจำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 4 เป็นพี่เลี้ยงแก่เครือข่ายระดับอำเภอและตำบล ให้มีกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event based surveillance) อย่างต่อเนื่อง 5 เป็นที่ปรึกษา นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ของทีม SRRT ระดับตำบล และการดำเนินงาน พัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ของอำเภอ 6 รวบนวมและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ของอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ตาม ตัวชี้วัดให้ สคร. 4 5

6 6

7 ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้แทน รพช. / สสอ. ที่ผ่านการ อบรมวิทยากรครูพี่เลี้ยง 1 ร่วมจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล 2 เป็นพี่เลี้ยงแก่เครือข่ายระดับตำบล ให้มี กิจกรรมเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event based surveillance) อย่างต่อเนื่อง 3 พัฒนาทีม SRRT อำเภอของตนเองให้ได้ มาตรฐาน 7

8 ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้แทน รพช. / สสอ. ที่ผ่านการ อบรมวิทยากรครูพี่เลี้ยง 4 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ดำเนินงาน SRRT เครือข่ายระดับตำบลในพื้นที่ 5 นิเทศ ติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ผ่าน การอบรม 6 ดำเนินการตามคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 8

9 ผู้รับผิดชอบหลัก ; เจ้าหน้าที่ รพ. สต. หรือ สอ. ที่ ผ่านการอบรม SRRT ระดับตำบล 1 บันทึกข้อมูลบุคลากรในทีม SRRT เครือข่าย ระดับตำบล ที่ผ่านการอบรมฯ ลงในโปรแกรม สำเร็จรูปของสำนักระบาดวิทยา 2 รับแจ้งข่าวและบันทึกการแจ้งข่าวจาก อสม. อปท. ประชาชน ฯลฯ ลงในสมุดรับแจ้งข่าว 3 บันทึกข้อมูลเหตุการณ์จากการรับแจ้งข่าวใน สมุดทะเบียน ลงในโปรแกรมสำเร็จรูปของ สำนักระบาดวิทยาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 9

10 ผู้รับผิดชอบหลัก ; เจ้าหน้าที่ รพ. สต. หรือ สอ. ที่ ผ่านการอบรม SRRT ระดับตำบล 4 มีแจ้งข่าวหรือเหตุการณ์ผิดปกติ ให้แก่ทีม SRRT ระดับอำเภอ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 5 ร่วมสอบสวนโรคหรือเหตุการณ์ ผิดปกติกับทีม SRRT ระดับ อำเภอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 10

11 11


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 1 สื่อสาร ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนา “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google