งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละระดับ ในการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”

2 ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 1 สื่อสาร ชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนา “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน” ให้กับจังหวัด 2 วิเคราะห์ความต้องการและสนับสนุนวิชาการ วิทยากร ให้แก่จังหวัด อำเภอ ตำบลในเขตฯ 4,5 3 เป็นที่ปรึกษา นิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และตำบลในเขตฯ 4,5 4 รายงานผลการดำเนินงาน ผลการประเมินฯ เพื่อ1ประกวด ยกย่อง เชิดชู ส่งให้กรมควบคุมโรค

3 ตัวชี้วัด ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
เกณฑ์ 1 ร้อยละ ของจังหวัดมีระบบบริหารจัดการและสนับสนุนมาตรฐานที่กำหนด เพื่อพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 100 2 ร้อยละ ของอำเภอที่เป็น “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะที่กำหนด 50 3 ร้อยละของจังหวัดที่มี “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะที่กำหนดอย่างน้อย 1 อำเภอ

4 ระดับจังหวัด : สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผู้รับผิดชอบหลัก ; เจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยาประจำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 1 สื่อสาร ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติ“อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน” ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 พัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข้งแบบยั่งยืน 3 จัดอบรม SRRT ระดับตำบลในพื้นที่

5 ระดับจังหวัด : สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบหลัก ; เจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยาประจำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 4 เป็นพี่เลี้ยงแก่เครือข่ายระดับอำเภอและตำบล ให้มีกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event based surveillance) อย่างต่อเนื่อง 5 เป็นที่ปรึกษา นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของทีม SRRT ระดับตำบล และการดำเนินงานพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของอำเภอ 6 รวบนวมและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ของอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดให้ สคร. 4

6 ตัวชี้วัด ระดับจังหวัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เกณฑ์ 1 ร้อยละของอำเภอที่เป็นอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ตามคุณลักษณะที่กำหนด 50 2 เครือข่ายระดับตำบล ได้รับการอบรม 90 3 รพ.สต. ที่ผ่านการอบรมได้รับแจ้งและตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ เดือนละ 1 เหตุการณ์ 4 รพ.สต. ที่ผ่านการอบรม ประสานและร่วมการสอบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

7 ระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้แทน รพช. / สสอ. ที่ผ่านการอบรมวิทยากรครูพี่เลี้ยง 1 ร่วมจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล 2 เป็นพี่เลี้ยงแก่เครือข่ายระดับตำบล ให้มีกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event based surveillance) อย่างต่อเนื่อง 3 พัฒนาทีม SRRT อำเภอของตนเองให้ได้มาตรฐาน

8 ระดับอำเภอ (ต่อ) ผู้รับผิดชอบหลัก ; ผู้แทน รพช. / สสอ. ที่ผ่านการอบรมวิทยากรครูพี่เลี้ยง 4 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ดำเนินงาน SRRT เครือข่ายระดับตำบลในพื้นที่ 5 นิเทศ ติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ผ่านการอบรม 6 ดำเนินการตามคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

9 ระดับตำบล ผู้รับผิดชอบหลัก ; เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ สอ. ที่ผ่านการอบรม SRRT ระดับตำบล 1 บันทึกข้อมูลบุคลากรในทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล ที่ผ่านการอบรมฯ ลงในโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักระบาดวิทยา 2 รับแจ้งข่าวและบันทึกการแจ้งข่าวจาก อสม.อปท. ประชาชน ฯลฯ ลงในสมุดรับแจ้งข่าว 3 บันทึกข้อมูลเหตุการณ์จากการรับแจ้งข่าวในสมุดทะเบียน ลงในโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักระบาดวิทยาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

10 ระดับตำบล (ต่อ) ผู้รับผิดชอบหลัก ; เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ สอ. ที่ผ่านการอบรม SRRT ระดับตำบล 4 มีแจ้งข่าวหรือเหตุการณ์ผิดปกติให้แก่ทีม SRRT ระดับอำเภออย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน 5 ร่วมสอบสวนโรคหรือเหตุการณ์ผิดปกติกับทีม SRRT ระดับอำเภอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

11 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google