งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดพะเยา. ข้อมูลทั่วไป จ. พะเยา 9 อำเภ อ 68 ตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดพะเยา. ข้อมูลทั่วไป จ. พะเยา 9 อำเภ อ 68 ตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดพะเยา

2 ข้อมูลทั่วไป จ. พะเยา 9 อำเภ อ 68 ตำบล

3 รับนโยบาย, อบรมครู ก. และอบรมทีม SRRT ตำบล

4 การดำเนินการอบรมทีม SRRT ตำบล ปี 2554 อำเภอตำบลทั้งหมดเป้าหมายปี 54 ตำบลที่อบรมปี 54 ร้อยละตำบลที่อบรม 1. เมือง จุน เชียงคำ เชียงม่วน ดอกคำใต้ ปง แม่ใจ ภูซาง ภูกามยาว รวม

5 การประเมินตนเอง (Self assessment) ตามคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง อำเภอ ครั้งที่ 1 ก. พ.54( ร้อยละ ) ครั้งที่ 2 ส. ค.54( ร้อยละ ) เมืองพะเยา จุน 8692 ภูกามยาว 8494 ปง 7896 แม่ใจ 7896 เชียงคำ 7286 เชียงม่วน 7096 ภูซาง 7094 ดอกคำใต้ 6892 * ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80

6 การคัดเลือกตัวแทนอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดพะเยา อำเภอ THE BEST คือ อำเภอ เมืองพะเยา อำเภอ THE MUST คืออำเภอ ดอกคำใต้

7 จุดแข็ง นโยบายชัดเจน มีการ ถ่ายทอดสื่อสารแก่อำเภอ มีมาตรฐานเกณฑ์ประเมิน งบสนับสนุน

8 จุดอ่อน กระบวนการดำเนินงานของอำเภอ ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกประกวด การอบรมทีม SRRT ตำบล ดำเนินการเฉพาะเป้าหมายที่ได้รับ งบประมาณ แบบประเมินมาตรฐาน 5 องค์ประกอบ อำเภอวิเคราะห์และ แยกประเมินเป็นส่วนๆ ไม่เชื่อมโยง กัน ระยะเวลาดำเนินการโครงการสั้น

9 ลำดับโรคและภัยสุขภาพ จ. พะเยา ลำดับที่โรคขนาด ความ รุนแรง ความยาก ง่าย ความ ร่วมมือ คะแนน ผลบวก คะแนน ผลคูณ 1 การติดเชื้อHIV/ โรคเอดส์ โรควัณโรค โรคหลอดเลือด สมอง โรคไข้เลือดออก โรคสำคัญตามนโยบายกระทรวง สาธารณสุข

10 ลำดับโรคและภัยสุขภาพ จ. พะเยา โรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ลำดับโรคขนาดความรุนแรงความยากง่ายความร่วมมือคะแนนผลบวกคะแนนผลคูณ 1ไข้หวัดใหญ่ อุบัติเหตุทางถนน โรคอาหารเป็นพิษ โรคเลปโตสไปโรซิส โรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมยาสูบ การควบคุมแอลกอฮอล์ โรคหนอนพยาธิ โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพ การป้องกันเด็กจมน้ำ โรคเท้าช้าง อหิวาตกโรค มาลาเรีย โรคติดต่อด้วยวัคซีน โรคเรื้อน122278

11 1. การติดเชื้อ HIV/ โรคเอดส์ 2. โรควัณโรค 3. โรคหลอดเลือดสมอง 4. โรคไข้เลือดออก 5. โรคอาหารเป็นพิษ 5 ลำดับแรกของโรคและภัย สุขภาพ จ. พะเยา

12 สถานการณ์เอดส์ จ. พะเยา มีผู้ป่วยรายแรกใน จ. พะเยา เมื่อปี 2532 ข้อมูล ณ กันยายน 2553 จ. พะเยา มี รายงานผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น 17,029 ราย ชาย 10,623 ราย หญิง 6,406 ราย เสียชีวิตแล้ว 7,512 ราย อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงสุด 3 ลำดับ แรก คือ อ. เชียงคำ 3,742 ราย อ. เมือง 3,676 ราย อ. ดอกคำใต้ 2,467 ราย ข้อมูลเฝ้าระวังการติดเชื้อ ปี หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ ร้อยละ ผู้บริจาคโลหิต ติดเชื้อร้อยละ หญิงบริการ ติดเชื้อร้อยละ 9.09

13 อัตราป่วยต่อแสนของวัณโรค จ. พะเยา ปี สถานการณ์โรควัณโรค จ. พะเยา

14 สถานการณ์ข้อมูลโรคหลอด เลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง อัตราตายเพิ่มจาก 4.72 ต่อประชากรแสนคนในปี 2548 เป็น 7.81 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2550 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศประมาณ 2 เท่า โรคหลอดเลือดสมอง อัตราตายเพิ่มจาก ต่อประชากรแสนคนในปี 2548 เป็น ต่อประชากรแสนคนในปี 2550 โรคเบาหวาน อัตราตายเท่ากับ ต่อประชากรแสนคนในปี 2549 เป็น ในปี 2550

15 อัตราตายด้วยโรคความดัน โลหิตสูง จังหวัดพะเยา มีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2547 และสูงกว่าอัตรา ตายของประเทศ

16 อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพะเยา

17 อัตราป่วย ต่อแสน ไม่มี ผู้ป่วย > 100 ปี 2553  มีผู้ป่วย 1,345 ราย อัตราป่วย / แสน ( เกินเกณฑ์ปกติ 5.5 เท่า )  มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย  มีผู้ป่วยใน 60 ตำบล จากทั้งหมด 68 ตำบล เป็นร้อยละ 88 ของพื้นที่ ภาพแสดง ตำบลพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำแนกตามอัตราป่วย

18 วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง การระบาด ไข้เลือดออก ปี 2554 รายตำบล โดยใช้เกณฑ์ พื้นที่เกิดโรค ซ้ำซาก ย้อนหลัง 5 ปี ( ปี ) อัตราป่วย ย้อนหลัง 5 ปี ( ปี ) การระบาดปี 2553 โอกาส เสี่ยง ปานกลาง สูง สูง มาก ภาพแสดงตำบลในจังหวัดพะเยา ที่มีความเสี่ยงต่อการ ระบาดไข้เลือดออก ปี 2554

19 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 จ. พะเยา มิ. ย.52- ต. ค. 53

20 สถานการณ์อาหารเป็นพิษ จังหวัดพะเยา ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

21 สถานการณ์อาหารเป็นพิษ - ข่าวจาก หนังสือพิมพ์

22 ความต้องการสนับสนุน คน : ทีมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนา เงิน : งบประมาณการดำเนินการ ประชุม อบรม พัฒนาทีม SRRT ตำบล กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ : สื่อสุขศึกษา คู่มือการ ดำเนินการ วัสดุ - อุปกรณ์ในการ เตรียมความพร้อมรับโรคและภัย สุขภาพ ลักษณะของกล่องชุด อุปกรณ์ฯ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดพะเยา. ข้อมูลทั่วไป จ. พะเยา 9 อำเภ อ 68 ตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google