งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 16_ ปี 2551 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 16_ ปี 2551 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 16_ ปี 2551 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก

2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 16 ( ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม - 19 เมษายน 2551 ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก * ขาดข้อมูลจังหวัดหนองคาย เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน

3 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) ภาพรวม ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2545-2549 จำแนกราย เดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม - 19 เมษายน 2551 ( wks.16_51 ) จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก อัตราป่วย 2.56 ต่อแสนประชากร

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด ร้อยเอ็ด จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม - 19 เมษายน 2551 (wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

5 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด มหาสารคาม จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ มกราคม -19 เมษายน 2551 (Wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

6 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด ขอนแก่น จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม - 19 เมษายน 2551( wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดเลย จำแนกรายเดือน ปี 2551 และ วันที่ 1 มกราคม -19 เมษายน 2551 (wks. 16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองคาย จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม - 19 เมษายน 2551 (wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 (wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัด หนองบัวลำภู จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม - 19 เมษายน 2551 (wks.16 _51 ) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

11 อัตราป่วยมาลาเรียในประเทศไทย ปี พ. ศ. 2550 จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักระบาดวิทยา จัดทำโดยกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก

12 อัตราป่วยมาลาเรียในประเทศไทย ปีพ. ศ. 2551 จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2551) เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักระบาดวิทยา จัดทำโดยกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก

13 อัตราป่วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ปี 2551 ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2551 ) ที่มา : สำนักระบาดวิทยา จัดทำโดย : กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก ต่อประชากรแสน คน


ดาวน์โหลด ppt อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 16_ ปี 2551 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google