งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ประเด็นการนำเสนอ 1. สถานการณ์ / แนว ทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก 2. สถานการณ์ / แนว ทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคคอ ตีบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ประเด็นการนำเสนอ 1. สถานการณ์ / แนว ทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก 2. สถานการณ์ / แนว ทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคคอ ตีบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 2 ประเด็นการนำเสนอ 1. สถานการณ์ / แนว ทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก 2. สถานการณ์ / แนว ทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคคอ ตีบ

4 สถานการณ์ / แนวทางการ ดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

5 จำนวนผู้ป่วย 1,163 ราย อัตราป่วย 80.07 ต่อแสน ประชากร อัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 38 ของ ประเทศ และลำดับที่ 6 ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เสียชีวิต 1 ราย ( ร้อยละ 0.09) แหล่งข้อมูล ศูนย์ระบาดวิทยา สสจ. ศรีสะเกษ (19 ตค. 55) สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ

6 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี 2555 เทียบ กับค่ามัธยฐาน 5 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2550-2554 จ. ศรีสะเกษ จำแนกรายอำเภอ อัตราต่อแสน ประชากร

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2550-2554 จ. ศรีสะเกษ จำแนกรายอำเภอ อัตราต่อแสน ประชากร

9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2550-2554 จ. ศรีสะเกษ จำแนกรายอำเภอ อัตราต่อแสน ประชากร

10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2550-2554 จ. ศรีสะเกษ จำแนกรายอำเภอ อัตราต่อแสน ประชากร

11 10 การดำเนินงานในปี 2555 1. มีการรณรงค์ 2. สุ่มประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายปีละ 2 ครั้ง 3. ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 4. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ ดำเนินงาน ( อปท. สนับสนุนสารเคมี ) 5. RANKING *** ภส./ ขห./ กล./ รษ./ เมืองฯ / กร./ อพ./ พยุห์ / ขข./ นก.*** *** เสียชีวิต 1 ราย ***

12 11 การดำเนินงานในปี 2556 ถือเป็นวาระของ จังหวัดศรีสะเกษ

13 แนวทางการ ดำเนินงานในปี 2556 1. การรณรงค์ 4 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 2-8 ธันวาคม 2555 - ครั้งที่ 2 วันที่ 10-16 มีนาคม 2556 - ครั้งที่ 3 วันที่ 9-15 มิถุนายน 2556 - ครั้งที่ 4 วันที่ 11-17 สิงหาคม 2556 2. ตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น 1 ตำบล /1 อำเภอ 3. ประเมินโครงการ “ ผ้าตาข่าย ลดโรค ไข้เลือดออก ” - รายงานเดือนละ 1 ครั้ง - สุ่มประเมินโดย จังหวัด ( มค./ กค.) 4. นิเทศติดตาม 5. การพัฒนาศักยภาพ / conference case 6. การตรวจเลือดวิเคราะห์

14 สถานการณ์ / แนวทางการ ดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคคอตีบ

15 สถานการณ์โรคคอตีบ ไม่มีผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี 2547-2555 2539 = 1 ราย 2540 = 1 ราย 2543= 1 ราย 2544 = 1 ราย 2546 = 1 ราย

16 ความครอบคลุมการ ได้รับวัคซีน เด็กอายุ 0-5 ปี ร้อยละ 95.16 นักเรียน ป.1 ร้อย ละ 98.82 นักเรียน ป.6 ร้อย ละ 98.49

17 แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคคอตีบ จังหวัดศรีสะเกษ 1. ทบทวนตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับ วัคซีน 2. ทบทวนองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 3. แจ้งผู้บริหารในที่ประชุม คปสจ. 4. ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ / ตำบล 5. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 6. สื่อสารแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ / ภาคีเครือข่าย / ประชาชน 7. พบผู้ป่วยแจ้งจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง / ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ภายใน 3 ชม.

18 แนวทางการ ดำเนินงาน ปี 2556 1. กำหนดเป้าหมายการ ดำเนินงานให้ชัดเจน 2. ตรวจสอบความครอบคลุม การได้รับวัคซีน ในกลุ่มเป้าหมายทุกเดือน 3. บริหารวัคซีน / ระบบลูกโซ่ ความเย็น 4. เฝ้าระวังภาวะ AEFI / ติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มพิเศษ 5. ประเมินมาตรฐานการ ดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง ( ตามแบบฟอร์มกรมควบคุม โรค )

19 ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี


ดาวน์โหลด ppt 2 ประเด็นการนำเสนอ 1. สถานการณ์ / แนว ทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก 2. สถานการณ์ / แนว ทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคคอ ตีบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google