งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางหลักกรมควบคุมโรค ปี 2553 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ของกรมควบคุมโรค วันที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางหลักกรมควบคุมโรค ปี 2553 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ของกรมควบคุมโรค วันที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางหลักกรมควบคุมโรค ปี 2553 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ของกรมควบคุมโรค วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

2 2 การนำองค์กร

3 3 วิสัยทัศน์  เป็นผู้นำด้านวิชาการ เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศ และระดับนานาชาติ ที่มา : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติการปี 2548 เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2547 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ และประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อเห็นชอบทิศทางการดำเนินงานกรมฯ สำหรับจัดทำ กรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2552

4 4 พันธกิจ 1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ พัฒนา คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2.พัฒนาการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนวิชาการเชิงคุณภาพ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดมาตรฐาน มาตรการ เทคโนโลยีการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ข่าวกรองโรค การจัดการความรู้ และกลไก ความร่วมมือ ความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ ภัยสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 4.ประเมินสถานการณ์โรค / ความเสี่ยงภัยสุขภาพเชิงรุก และประเมินผล การดำเนินงานตามมาตรฐาน เป้าหมายการให้บริการรวมทั้งกำกับ คุณภาพ กลยุทธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มี ลำดับภาระโรคสูง ที่มา : ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกลยุทธ์ฯ (Forum) พิจารณากรอบวงเงินคำของบประมาณ 2552 ภายใต้โครงสร้างแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ และประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อเห็นชอบทิศทางการดำเนินงานกรมฯ สำหรับจัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

5 5 ค่านิยม กรมควบคุมโรค ปี 2552 - 2555 S : Service Mind M : Mastery A : Accountability / Transparency R: Relationship T: Teamwork A: Achievement Motivation I: Integrity ประสิทธิภาพการพัฒนาภาคี เครือข่ายและคุณภาพการ บริหารจัดการ (Efficiency of Partnership Development and Improvement of Quality Management) SMART PLUS ที่มา : ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานข้าราชการ เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี และประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกลยุทธ์ฯ (Forum) ผู้บริหารกรมฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

6 6 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) กรมควบคุมโรค 1.ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม *สร้างกลไกหรือนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในระดับมาตรฐานสากล 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านองค์การ *จัดระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน *ทีมงานมืออาชีพ *พัฒนาจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม SMART PLUS RTRT S A M A I

7 7 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค 1.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง และภาระโรค 2.พัฒนาข่าวกรอง การป้องกัน ควบคุมโรค และเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3.พัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มา : ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 และอยู่ระหว่างการจัดทำคำอธิบายเพิ่มเติม

8 8 เป้าประสงค์หรือเป้าหมายการให้บริการกรมควบคุมโรค 1.หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและศักยภาพในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 2.หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวัง ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการ จัดการป้องกันลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 3.หน่วยงานมีผู้เชี่ยวชาญและศักยภาพในการประเมินผล สถานการณ์ ความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพและให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายได้ (มีขึ้นเพื่อรองรับงบ Mega Projects โครงการ ลงทุนด้านสุขภาพ) ที่มา : ประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อเห็นชอบทิศทางการดำเนินงานกรมฯ สำหรับจัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

9 9 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมควบคุมโรค และหน่วยงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กรมควบคุมโรค และหน่วยงาน

10 10 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค 1. รับผิดชอบในอาชีพ 2. พัฒนาตนเอง 3. สร้างมนุษยสัมพันธ์ 4. เป็นเลิศทางวิชาการป้องกันและควบคุมโรค ที่มา : ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2549

11 11 ข้อ 5. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯหน่วยนับเป้าหมาย 52-55 5253545 1) อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 424344 2) อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง ร้อยละ 2222 3) อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.76 4) อัตราการได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยง ต่อสุขภาพจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 203040 5) อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (success rate) ร้อยละ 8590 6) อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 20 ของ ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20 7) อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ต่อ ประชากร แสนคน 213209205

12 12 เป้าหมายการให้บริการกรมฯหน่วย นับ เป้าหมาย 52-55 52535455 1. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการ ป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตัวชี้วัด: - ร้อยละของหน่วยงานและเครือข่าย เป้าหมายมีการดำเนินงานเฝ้าระวัง จัดการ ป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพได้ตามแนวทาง/ มาตรฐานที่กรม กำหนด ร้อยละ50607080 2. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ตัวชี้วัด: - ร้อยละของหน่วยงานและเครือข่าย เป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/ มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด ร้อยละ80828687 เป้าหมายการให้บริการกรมควบคุมโรคและตัวชี้วัด

13 13 Highlight ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 1. โครงการตามพระราชดำริ 2. สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 3. การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ( เฉพาะประเด็น ) 4. การลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ - เอดส์ - วัณโรค - ไข้เลือดออก - อาหารเป็นพิษ 5. การลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับพื้นที่ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมความ พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 7. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์และ ยาสูบ 8. การพัฒนาองค์กร

14 14 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางหลักกรมควบคุมโรค ปี 2553 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ของกรมควบคุมโรค วันที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google