งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Chromogenic medium ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida spp. จากผิวหนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Chromogenic medium ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida spp. จากผิวหนัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Chromogenic medium ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida spp. จากผิวหนัง
สุธารา เฮงเจริญ กลุ่มงานโรคติดเชื้อสถาบันโรคผิวหนัง

2 ความสำคัญของเชื้อ Candida
ก่อให้เกิดโรค Candidiasis เชื้อสาเหตุที่สำคัญได้แก่ Candida albicans

3 การจำแนกชนิด วิธีการทดสอบแบบเดิม Germ tube test (GTT)
Chlamydoconidia reproduction test (CRT) Sugar assimilation test Sugar fermentation test ใช้เวลานาน ต้นทุนสูง อ่านผลยาก การจำแนกชนิด

4 Chromogenic Candida agar
มีงานวิจัยรองรับ ราคาไม่แพง อ่านผลง่าย ใช้เวลาการทดสอบไม่นาน

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ CCA กับวิธีมาตรฐาน Germ tube
test (GTT), Chlamydoconidia reproduction test (CRT), Sugar assimilation test และ Sugar fermentation test

6 ชนิดของเชื้อที่รายงาน
ทดสอบค่าความถูกต้อง ความไว และความจำเพาะของการทดสอบ CCA กับเชื้อที่ได้วินิจฉัยแล้วจากวิธีมาตรฐาน ชนิดของเชื้อ Candida จำนวน ตัวอย่าง (50) ผลการทดสอบโดย CCA สีโคโลนี ชนิดของเชื้อที่รายงาน C. albicans 38 สีเขียว C. tropicalis 6 สีน้ำเงิน C. parapsilosis สีครีมถึงน้ำตาลอ่อน C. spp.

7 ผลลัพธ์ CCA ให้ค่าความถูกต้อง ความไว และความจำเพาะของการทดสอบ เท่ากับ 100% ทุกค่า

8 วัตถุประสงค์ 2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ CCA กับการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อพื้นฐาน Sabouraud dextrose agar + Chloramphenicol (SDA1) และ Sabouraud dextrose agar + Chloramphenicol + Cycloheximide (SDA2) ในการลงขุยผิวหนังโรค Candidiasis ตามวิธีเก็บมาตรฐาน

9 เก็บขุยผิวหนังผู้ป่วยโรค Candidiasis โดยใช้ใบมีด (N=5) วิธีดั้งเดิม
ลงขุยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (SDA1, SDA2) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน ทำการทดสอบ Germ tube test, Chlamydoconidia reproduction test ใช้เวลา 2 วัน รายงานผล C. albicans ทำการทดสอบอื่น ใช้เวลา 14 วันรายงานผล C. tropicalis และ C. spp รวมใช้เวลา 5-19 วัน วิธีใหม่ CCA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37º C 2-3 วัน รายงานผลเชื้อ Candida จากสีของ colony รวมใช้เวลา 3 วัน

10 การทดสอบ CCA ได้ผลดี สามารถลดเวลาจาก 5-19 วันเป็น 3 วัน และลดต้นทุน
ผลลัพธ์ การทดสอบ CCA ได้ผลดี สามารถลดเวลาจาก 5-19 วันเป็น 3 วัน และลดต้นทุน

11 วัตถุประสงค์ 3. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ CCA กับการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ พื้นฐาน (SDA1+SDA2) ในการลงขุยผิวหนังโรค Candidiasis ตามวิธีเก็บมาตรฐานกับการเก็บโดยใช้ไม้พัน สำลี และเทปใส (Scotch tape)

12 การทดสอบ CCA ในการเก็บขุยผิวหนังผู้ป่วยโรค Candidiasis
โดยใช้ใบมีด รายงานผลเชื้อ Candida จากสีของ colony โดยใช้ไม้พันสำลี โดยใช้เทปใส

13 การทดสอบ CCA ได้ผลดีจากการเก็บทั้ง 3 วิธี
ผลลัพธ์ เก็บขุยผิวหนังโดยใช้ไม้พันสำลี เก็บขุยผิวหนัง โดยใช้เทปใส เก็บขุยผิวหนัง โดยใช้ใบมีด การทดสอบ CCA ได้ผลดีจากการเก็บทั้ง 3 วิธี

14 Chromogenic Candida agar สามารถนำมาใช้เป็นอาหารวุ้นแยกชนิดเชื้อ
และใช้เวลาการทดสอบไม่นาน

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Chromogenic medium ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida spp. จากผิวหนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google