งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Chromogenic medium ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida spp. จากผิวหนัง สุธารา เฮง เจริญ กลุ่มงานโรค ติดเชื้อสถาบัน โรคผิวหนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Chromogenic medium ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida spp. จากผิวหนัง สุธารา เฮง เจริญ กลุ่มงานโรค ติดเชื้อสถาบัน โรคผิวหนัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Chromogenic medium ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida spp. จากผิวหนัง สุธารา เฮง เจริญ กลุ่มงานโรค ติดเชื้อสถาบัน โรคผิวหนัง

2 ความสำคัญของเชื้อ Candida ก่อให้เกิดโรค Candidiasis เชื้อสาเหตุที่สำคัญได้แก่ Candida albicans

3 วิธีการทดสอบแบบเดิม Germ tube test (GTT) Chlamydoconidia reproduction test (CRT) Sugar assimilation test Sugar fermentation test ใช้เวลานาน ต้นทุนสูง อ่านผลยาก การจำแนก ชนิด

4 เป็นอาหารที่ใช้ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida มีงานวิจัยรองรับ ราคาไม่แพง อ่านผลง่าย ใช้เวลาการทดสอบไม่นาน Chromogenic Candida agar

5 1. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ CCA กับวิธี มาตรฐาน Germ tube test (GTT), Chlamydoconidia reproduction test (CRT), Sugar assimilation test และ Sugar fermentation test วัตถุประสงค์

6 ทดสอบค่าความถูกต้อง ความไว และ ความจำเพาะของการทดสอบ CCA กับ เชื้อที่ได้วินิจฉัยแล้วจากวิธีมาตรฐาน ชนิดของเชื้อ Candida จำนวน ตัวอย่าง (50) ผลการทดสอบโดย CCA สีโคโลนีชนิดของ เชื้อที่ รายงาน C. albicans38 สีเขียว C. albicans C. tropicalis 6 สีน้ำเงิน C. tropicalis C. parapsilosis 6 สีครีมถึง น้ำตาลอ่อน C. spp.

7 ผลลัพธ์ CCA ให้ค่าความถูกต้อง ความไว และความจำเพาะของการทดสอบ เท่ากับ 100% ทุกค่า

8 2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ CCA กับการ ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อพื้นฐาน Sabouraud dextrose agar + Chloramphenicol (SDA1) และ Sabouraud dextrose agar + Chloramphenicol + Cycloheximide (SDA2) ในการลงขุย ผิวหนังโรค Candidiasis ตามวิธีเก็บ มาตรฐาน วัตถุประสงค์

9 เก็บขุยผิวหนังผู้ป่วยโรค Candidiasis โดยใช้ใบมีด (N=5) วิธีดั้งเดิม ลงขุยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (SDA1, SDA2) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน ทำการทดสอบ Germ tube test, Chlamydoconidia reproduction test ใช้เวลา 2 วัน รายงานผล C. albicans ทำการทดสอบอื่น ใช้ เวลา 14 วันรายงานผล C. tropicalis และ C. spp รวมใช้เวลา 5-19 วัน วิธีใหม่ ลงขุยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ CCA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37º C 2-3 วัน รายงานผลเชื้อ Candida จากสีของ colony รวมใช้เวลา 3 วัน

10 ผลลัพธ์ การทดสอบ CCA ได้ผลดี สามารถ ลดเวลาจาก 5-19 วันเป็น 3 วัน และลดต้นทุน

11 3. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ CCA กับ การใช้อาหารเลี้ยงเชื้อพื้นฐาน (SDA1+SDA2) ในการลงขุยผิวหนัง โรค Candidiasis ตามวิธีเก็บมาตรฐาน กับการเก็บโดยใช้ไม้พันสำลี และเทป ใส (Scotch tape) วัตถุประสงค์

12 การทดสอบ CCA ในการเก็บขุยผิวหนัง ผู้ป่วยโรค Candidiasis โดยการใช้เทปใส ไม้พันสำลี เปรียบเทียบ กับการใช้ใบมีด (N=5) ลงขุยบนอาหารเลี้ยง เชื้อ CCA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 0 C 2-3 วัน ลงขุยบนอาหารเลี้ยง เชื้อ CCA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 0 C 2-3 วัน เก็บขุย ผิวหนัง โดยใช้ใบมีด เก็บขุย ผิวหนัง โดยใช้ใบมีด รายงานผลเชื้อ Candida จากสีของ colony เก็บขุย ผิวหนัง โดยใช้ไม้พัน สำลี เก็บขุย ผิวหนัง โดยใช้ไม้พัน สำลี เก็บขุย ผิวหนัง โดยใช้เทป ใส เก็บขุย ผิวหนัง โดยใช้เทป ใส

13 การทดสอบ CCA ได้ผลดีจากการเก็บทั้ง 3 วิธี เก็บขุยผิวหนังโดยใช้ไม้พันสำลี เก็บขุยผิวหนัง โดยใช้ใบมีด เก็บขุยผิวหนัง โดยใช้เทปใส ผลลัพธ์

14 Chromogenic Candida agar สามารถนำมาใช้เป็น อาหารวุ้นแยกชนิดเชื้อ Candida จากผิวหนังได้ดี ต้นทุนไม่แพง อ่านผลง่าย มีความถูกต้องสูง และใช้เวลาการทดสอบไม่ นาน

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Chromogenic medium ในการวินิจฉัยเชื้อ Candida spp. จากผิวหนัง สุธารา เฮง เจริญ กลุ่มงานโรค ติดเชื้อสถาบัน โรคผิวหนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google