งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง

2 ขอบเขตเนื้อหา กรอบการวัดและประเมิน พัฒนาการ วิธีการวัดพัฒนาการ ขั้นตอนการประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน

3 กรอบการวัดและประเมิน พัฒนาการ ตรวจสอบความก้าวหน้าของ ผู้เรียนใน 4 ด้าน ผลการเรียนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การคิดวิเคราะห์ อ่านและ เขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 วิธีการวัดพัฒนาการ วิธีการวัดพัฒนาการจาก ความแตกต่างระหว่าง คะแนน คะแนนพัฒนาการ = X2 – X1 เมื่อ X2 คือ คะแนนจากการ วัดครั้งหลัง X1 คือ คะแนนจากการ วัดครั้งแรก

5 จุดเด่น ง่าย ใช้การวัดเพียง 2 ครั้ง จุดอ่อน คะแนนพัฒนาการไม่ เป็นอิสระจากคะแนนเริ่มต้น ผู้เรียนที่มีความสามารถสูง ไม่สามารถทำคะแนนหลัง เรียนให้มากกว่าคะแนนเต็มได้

6 วิธีการวัดพัฒนาการสัมพัทธ์ คะแนนพัฒนาการ = 100(X2 – X1)/Y-X1 เมื่อ X2 คือ คะแนนจากการวัด ครั้งหลัง X1 คือ คะแนนจากการวัด ครั้งแรก Y คือ คะแนนเต็มในการ วัด

7 จุดเด่น คำนวณง่าย สามารถนำคะแนนพัฒนาการมา เปรียบเทียบกันได้ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจากการวัด ครั้งแรกสูงจะมีพัฒนาการ สูงกว่าผู้เรียนที่มีคะแนนจากการ วัดครั้งแรกต่ำ ถึงแม้จะมีผลตาง ระหว่างคะแนนจากการวัดก่อน และหลังเรียนเท่ากัน

8 ตัวอย่าง ครูดำเนินการสอบวิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยคูทำ การสอบช่วงเปิดภาคเรียน ( ก่อน เรียน ) และก่อนปิดภาคเรียน ( หลัง เรียน ) ด้วยแบบทดสอบชุดเดิม ผล การวัดพบว่า เด็กชายสุชาติ ได้คะแนนสอบ ก่อนเรียน 8 คะแนน ได้คะแนนสอบหลังเรียน 18 คะแนน เด็กหญิงสุภา ได้คะแนนสอบ ก่อนเรียน 12 คะแนน ได้คะแนนสอบหลังเรียน 22 คะแนน

9 ขั้นตอนการประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน กำหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

10 กำหนดสัดส่วนของคะแนน พัฒนาการกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวัด แบบทดสอบ แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน แบบรายงานตนเอง ฯลฯ

11 กำหนดวิธีการวัด วัดก่อนและหลังเรียนด้วยเครื่องมือ เดิมหรือคู่ขนาน กำหนดผู้ให้ข้อมูล ครู นักเรียน เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ กำหนดวิธีการหาคะแนน พัฒนาการ วิธีวัดจากความแตกต่าง วิธีวัดพัฒนาการสัมพัทธ์

12 กำหนดเกณฑ์การตัดสินผล กลุ่มสาระ กำหนดระดับผลการเรียนตาม ช่วงคะแนน เช่น 80-100 = 4 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการ ผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์

13 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำหนดเกณฑ์ในการวินิจฉัย พฤติกรรม เช่น 80 คะแนนขึ้นไป มีพฤติกรรมดี เยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการ ผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น คะแนน 60 ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt การวัดและประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google