งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2 ขอบเขตเนื้อหา กรอบการวัดและประเมินพัฒนาการ วิธีการวัดพัฒนาการ
ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน

3 กรอบการวัดและประเมินพัฒนาการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนใน 4 ด้าน ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การคิดวิเคราะห์ อ่านและเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 วิธีการวัดพัฒนาการ วิธีการวัดพัฒนาการจากความแตกต่างระหว่าง คะแนน
วิธีการวัดพัฒนาการจากความแตกต่างระหว่าง คะแนน คะแนนพัฒนาการ = X2 – X1 เมื่อ X2 คือ คะแนนจากการวัดครั้งหลัง X1 คือ คะแนนจากการวัดครั้งแรก

5 จุดเด่น ง่าย ใช้การวัดเพียง 2 ครั้ง
จุดเด่น ง่าย ใช้การวัดเพียง 2 ครั้ง จุดอ่อน คะแนนพัฒนาการไม่เป็นอิสระจากคะแนนเริ่มต้น ผู้เรียนที่มีความสามารถสูงไม่สามารถทำคะแนน หลังเรียนให้มากกว่าคะแนนเต็มได้

6 คะแนนพัฒนาการ = 100(X2 – X1)/Y-X1
วิธีการวัดพัฒนาการสัมพัทธ์ คะแนนพัฒนาการ = 100(X2 – X1)/Y-X1 เมื่อ X2 คือ คะแนนจากการวัดครั้งหลัง X1 คือ คะแนนจากการวัดครั้งแรก Y คือ คะแนนเต็มในการวัด

7 จุดเด่น สามารถนำคะแนนพัฒนาการมาเปรียบเทียบกันได้
คำนวณง่าย สามารถนำคะแนนพัฒนาการมาเปรียบเทียบกันได้ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจากการวัดครั้งแรกสูงจะมีพัฒนาการ สูงกว่าผู้เรียนที่มีคะแนนจากการวัดครั้งแรกต่ำ ถึงแม้จะมี ผลตางระหว่างคะแนนจากการวัดก่อนและหลังเรียนเท่ากัน

8 ตัวอย่าง ครูดำเนินการสอบวิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยคูทำการสอบช่วงเปิดภาคเรียน (ก่อนเรียน) และก่อนปิดภาคเรียน (หลังเรียน) ด้วยแบบทดสอบชุดเดิม ผลการวัดพบว่า เด็กชายสุชาติ ได้คะแนนสอบก่อนเรียน 8 คะแนน ได้คะแนนสอบหลังเรียน 18 คะแนน เด็กหญิงสุภา ได้คะแนนสอบก่อนเรียน 12 คะแนน ได้คะแนนสอบหลังเรียน 22 คะแนน

9 ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
กำหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

10 กำหนดสัดส่วนของคะแนนพัฒนาการกับคะแนนผลสัมฤทธิ์
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวัด แบบทดสอบ แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน แบบรายงานตนเอง ฯลฯ

11 กำหนดวิธีการหาคะแนนพัฒนาการ
กำหนดวิธีการวัด วัดก่อนและหลังเรียนด้วยเครื่องมือเดิมหรือคู่ขนาน กำหนดผู้ให้ข้อมูล ครู นักเรียน เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ กำหนดวิธีการหาคะแนนพัฒนาการ วิธีวัดจากความแตกต่าง วิธีวัดพัฒนาการสัมพัทธ์

12 กำหนดเกณฑ์การตัดสินผล
กลุ่มสาระ กำหนดระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน เช่น = 4 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์

13 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กำหนดเกณฑ์ในการวินิจฉัยพฤติกรรม เช่น 80 คะแนนขึ้นไป มีพฤติกรรมดีเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น คะแนน 60 ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt การวัดและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google