งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื้อราบิว เวอเรีย Beauveria bassiana ยันต์ยงศ์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื้อราบิว เวอเรีย Beauveria bassiana ยันต์ยงศ์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชื้อราบิว เวอเรีย Beauveria bassiana ยันต์ยงศ์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท

2 บิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ สามารถทำลายแมลงหรือทำให้ เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด ลักษณะของเส้นใย และสปอร์มี สีขาวหรือสีครีมซีด จัดเป็นเชื้อ ประเภท Saprophyte อาศัย และกินเศษซากที่ผุพัง เชื้อราบิว เวอเรีย

3 คุณสมบั ติ เชื้อ ราฯ สัมผัสตัว แมลง งอกเข้าสู่ตัว แมลง แมลง อ่อนแอ ป่วย ตา ย สภาพแว ดล้อม เหมาะสม เจริญ เพิ่ม ปริมาณ ผลิต เอนไซม์ที่เป็น พิษ

4 สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม อุณหภูมิ 20-27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 เปอเซนต์ขึ้นไป ตายภายใน 4-14 วัน

5 เชื้อราเข้าสู่ แมลงอย่างไร สปอร์งอก (germ tube) แทงทะลุ ผ่านผนัง หรือช่องว่างบนลำตัว โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อของแมลง ที่มีผนังบาง เส้นใยของเชื้อราจะ เข้าสู่เนื้อเยื่อของแมลง โดยอาศัย น้ำย่อยต่าง ๆ - ไลเปส (Lipase) - โปรติเนส (Proteinase) - ไคติเนส (Chitinase)

6 การออกฤทธิ์ ทำลายแมลง เพิ่มปริมาณ และ สร้างเส้นใย ผลิตเอ็นไซม์ ที่เป็นพิษ เป็นอัมพาต และตาย พัฒนาเส้นใยแล้วแทง ออกมานอกตัวแมลง

7 อาการของ แมลงที่ติดเชื้อ 1. เบื่ออาหาร กิน อาหารน้อยลง อ่อนแอ และไม่ เคลื่อนไหว 2. ผนังลำตัวตรงที่เชื้อ ทำลายปรากฏจุดสีดำ 3. มีเส้นใยและผงสีขาว ปกคลุมลำตัว

8 ศัตรูพืชที่ ควบคุม เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล หนอนผีเสื้อ ศัตรูพืชต่าง ๆ หนอนห่อ ใบข้าว เพลี้ยจั๊กจั่น ต่างๆ เพลี้ยไฟ ไรแดง ด้วง งวง เพลี้ย อ่อน

9 การผลิตเพื่อ นำไปใช้ เชื้อสดบน เมล็ดธัญพืช – ข้าวโพด - ข้าว ฟ่าง - ข้าวเปลื อก ผลิตภั ณฑ์ - ผง สปอร์ แห้ง

10 การ นำไปใ ช้ เชื้อสด 1-2 ก. ก./ น้ำ 20 ลิตร เชื้อสด + น้ำ 5 ลิตร ก่อน คนให้สปอร์หลุด กรอง แล้วนำไปผสม น้ำอีก 15 ลิตร ผสมสารจับใบ แล้ว คนให้เข้ากัน นำไปฉีด พ่น

11 หลักกา รใช้ พ่นให้ถูกตัว แมลง พ่นเวลาเย็น แดดอ่อน พ่นเวลาแมลง ออกหากิน ให้น้ำแปลงพืช ก่อน 1 ช. ม. สำรวจ / พ่นซ้ำ 5-7 วัน

12 ความรุนแรงใน การทำลาย ปริมาณสปอร์ที่ ถูกตัวแมลง สภาพแวดล้อม ขณะที่ใช้ ปริมาณของเชื้อที่เจริญ ออกมาภายนอก ถ้าอุณหภูมิ 37 องศา เซลเซียสขึ้นไปและความชื้น สัมพัทธ์น้อยกว่า 15 เปอ เซ็นต์ เชื้อจะไม่เจริญ

13 การเก็บ รักษา เก็บในร่ม อุณหภูมิปกติ นาน 20-30 วัน เก็บในอุณหภูมิปกติ 7- 10 องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน เก็บนาน เส้นใยจะ อัดกันแน่น ไม่เก็บในที่ชื้นแฉะ หรือน้ำขัง

14 ข้อควร ระวัง เชื้อราบิวเวอเรีย ทำให้เกิด โรคกับแมลงได้อย่าง กว้างขวาง รวมทั้งแมลงศัตรู ธรรมชาติด้วย กรณีต้องใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติ ควรทิ้งระยะเวลา ห่างกัน อย่างน้อย 7-10 วัน

15 สวั สดี จบไม่ บริบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt เชื้อราบิว เวอเรีย Beauveria bassiana ยันต์ยงศ์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google