งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีชีวิตอยู่รอดและการก่อโรคของ Rhizoctonia solani (Khun)ใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ Survival and Pathogenicity of Rhizoctonia solani(Khun) in Bio- Extract Fertilizer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีชีวิตอยู่รอดและการก่อโรคของ Rhizoctonia solani (Khun)ใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ Survival and Pathogenicity of Rhizoctonia solani(Khun) in Bio- Extract Fertilizer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีชีวิตอยู่รอดและการก่อโรคของ Rhizoctonia solani (Khun)ใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ Survival and Pathogenicity of Rhizoctonia solani(Khun) in Bio- Extract Fertilizer

2 - เศษพืช : ผักหรือเศษผัก ผลไม้ หรือ เปลือกผลไม้ วัชพืช สมุนไพร - เศษพืช : ผักหรือเศษผัก ผลไม้ หรือ เปลือกผลไม้ วัชพืช สมุนไพร - สัตว์ : ปลา หอย - สัตว์ : ปลา หอย : หมักเป็นเวลาประมาณ 7-10 วัน : หมักเป็นเวลาประมาณ 7-10 วัน ปุ๋ยหมัก

3 1. หมักแบบต้องการออกซิเจน (หมักแบบเปิดฝา) (หมักแบบเปิดฝา) 2. หมักแบบไม่ต้องการออกซิเจน (หมักแบบปิดฝา) (หมักแบบปิดฝา) การหมัก มี 2 แบบ

4 สารประกอบที่พบจากการวิเคราะห์ปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ 1. ธาตุอาหาร : N, P, K,Ca, Mg และธาตุ อาหารอื่นๆ 2. สารควบคุม : Auxins, Gibberellins, Cytokinins 3. สารกำจัดแมลงและโรคพืช : Benzylalcohol, 2- phenyl ethanol 2- phenyl ethanol 4. จุลินทรีย์ : Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptomyces sp., Pediococus sp. Streptomyces sp., Pediococus sp.

5 ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใน การควบคุมการเกิดโรค การควบคุมการเกิดโรค : Phytophthora palmivora - ยับยั้งการเจริญของเส้นใย - การสร้างและการงอก zoospore : Collectotrichum gloeosporioides

6 เหตุผล - พบจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในน้ำหมัก เช่น Bacillus sp., Pseudomonas sp., Streptococcus sp. และยีสต์ - พบจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในน้ำหมัก เช่น Bacillus sp., Pseudomonas sp., Streptococcus sp. และยีสต์ - สาร benzene diol, ethyl palmitate และbenzene ethanol - สาร benzene diol, ethyl palmitate และbenzene ethanol

7 ส่งเสริมการเจริญของเชื้อโรค ? - บางสูตรส่งเสริมการเจริญของ - บางสูตรส่งเสริมการเจริญของ P. palmivora ดีกว่าชุด เปรียบเทียบ (น้ำ) P. palmivora ดีกว่าชุด เปรียบเทียบ (น้ำ) เหตุผล : หมักไม่สมบูรณ์ เหตุผล : หมักไม่สมบูรณ์

8 คำถาม ? หากนำพืชที่เป็นโรคหรือเหลือตกค้างในแปลง เกษตรกร เมื่อนำมาผลิตปุ๋ยน้ำหมัก จะยังมีเชื้อสาเหตุ โรคหรือไม่ และหากนำไปใช้กับพืชที่ไม่เป็นโรค พืชจะ เป็นโรคหรือไม่ ? หากนำพืชที่เป็นโรคหรือเหลือตกค้างในแปลง เกษตรกร เมื่อนำมาผลิตปุ๋ยน้ำหมัก จะยังมีเชื้อสาเหตุ โรคหรือไม่ และหากนำไปใช้กับพืชที่ไม่เป็นโรค พืชจะ เป็นโรคหรือไม่ ? รูปที่1 อาการโรคใบติดที่พบในธรรมชาติ ที่นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ

9 วิธีการทดลอง 1. ทดสอบคุณสมบัติการเป็นอาหารจำเพาะต่อ เชื้อ R. solani 1. ทดสอบคุณสมบัติการเป็นอาหารจำเพาะต่อ เชื้อ R. solaniการแยกเชื้อบริสุทธิ์การเตรียมอาหารจำเพาะ การทดสอบการเป็นอาหารจำเพาะต่อเชื้อ R. solani

10 2. การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ผัก : กากน้ำตาล : น้ำ = 4 :1:1 ผสม พด. 2 25 กรัม รูปที่2 ถังน้ำหมัก รูปที่2 ถังน้ำหมัก

11 3. การตรวจหาเชื้อ R. solaniใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ นำน้ำหมักปริมาตร 100 มล. ดูดน้ำหมัก+น้ำกลั่น 9 มล. เจือจางแบบลำดับขั้นถึง 10 -5 ดูดน้ำหมัก 0.1 ไมโครลิตร หยดลงบนอาหารจำเพาะและเกลี่ยผิวหน้าอาหาร บ่มไว้อุณหภูมิห้องประมาณ 3-4 วัน

12 4. การทดสอบความสามารถในการ ก่อโรคของเชื้อ R. solani เพาะกล้าผักกวางตุ้งในกระถาง เพาะกล้าผักกวางตุ้งในกระถาง นำน้ำหมักผสมน้ำปริมาตร 50 มิลลิลิตร ฉีดพ่นบนใบกวางตุ้ง คลุมถุงพลาสติกใสทิ้งไว้ 1 วัน

13 ผลการทดลอง 1. ทดสอบคุณสมบัติการเป็นอาหารจำเพาะต่อเชื้อ 1. ทดสอบคุณสมบัติการเป็นอาหารจำเพาะต่อเชื้อ R. Solani R. Solani รูปที่3 ลักษณะโคโลนีบนอาหารจำเพาะ หลังจากเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 7 วัน ก. โคโลนีสีขาว ฟู ก. โคโลนีสีขาว ฟู ข. เส้นใยมีลักษณะตั้งฉาก ข. เส้นใยมีลักษณะตั้งฉาก ก ข

14 2. การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  ได้น้ำหมักสีน้ำตาลเข้มและข้น  ค่า pH อยู่ระหว่าง 5-7  อุณหภูมิประมาณ 27-29 °ซ.

15 3. ตรวจหาเชื้อ R. solani ในปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพในแต่ละสัปดาห์ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1234567 10 2 โคโลนี/มิลลิลิตร สัปดาห์ รูปที่4 ปริมาณเชื้อที่ตรวจพบในแต่ละสัปดาห์

16 4. การทดสอบความสามารถในการก่อโรค ของเชื้อ R. solani ที่มีชีวิตอยู่รอดใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ รูปที่5 ลักษณะอาการของผักกวางตุ้ง รูปที่5 ลักษณะอาการของผักกวางตุ้งหลังจากฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพ ที่หมักไว้ 1 สัปดาห์

17 สรุป : สามารถตรวจพบเชื้อR. solani ที่หมักจากใบกวางตุ้ง ที่เป็นโรคใบติด ในสัปดาห์ที่ 1-7 : สามารถตรวจพบเชื้อR. solani ที่หมักจากใบกวางตุ้ง ที่เป็นโรคใบติด ในสัปดาห์ที่ 1-7 : ปริมาณR. solani เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสัปดาห์ที่ 1–5 และลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ 6 และไม่พบเชื้อ ในสัปดาห์ที่ 7 : ปริมาณR. solani เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสัปดาห์ที่ 1–5 และลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ 6 และไม่พบเชื้อ ในสัปดาห์ที่ 7 : เมื่อนำไปฉีดพ่นบนใบกวางตุ้งยังคงก่อให้เกิดโรคใบ ติดได้ : เมื่อนำไปฉีดพ่นบนใบกวางตุ้งยังคงก่อให้เกิดโรคใบ ติดได้

18 โดย... นางสาวพนิดา แซ่เฉีย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสมอใจ ชื่นจิตต์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt การมีชีวิตอยู่รอดและการก่อโรคของ Rhizoctonia solani (Khun)ใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ Survival and Pathogenicity of Rhizoctonia solani(Khun) in Bio- Extract Fertilizer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google