งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีชีวิตอยู่รอดและการก่อโรคของ Rhizoctonia solani (Khun)ใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ Survival and Pathogenicity of Rhizoctonia solani(Khun) in Bio- Extract Fertilizer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีชีวิตอยู่รอดและการก่อโรคของ Rhizoctonia solani (Khun)ใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ Survival and Pathogenicity of Rhizoctonia solani(Khun) in Bio- Extract Fertilizer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีชีวิตอยู่รอดและการก่อโรคของ Rhizoctonia solani (Khun)ใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ Survival and Pathogenicity of Rhizoctonia solani(Khun) in Bio- Extract Fertilizer

2 - เศษพืช : ผักหรือเศษผัก ผลไม้ หรือ เปลือกผลไม้ วัชพืช สมุนไพร - เศษพืช : ผักหรือเศษผัก ผลไม้ หรือ เปลือกผลไม้ วัชพืช สมุนไพร - สัตว์ : ปลา หอย - สัตว์ : ปลา หอย : หมักเป็นเวลาประมาณ 7-10 วัน : หมักเป็นเวลาประมาณ 7-10 วัน ปุ๋ยหมัก

3 1. หมักแบบต้องการออกซิเจน (หมักแบบเปิดฝา) (หมักแบบเปิดฝา) 2. หมักแบบไม่ต้องการออกซิเจน (หมักแบบปิดฝา) (หมักแบบปิดฝา) การหมัก มี 2 แบบ

4 สารประกอบที่พบจากการวิเคราะห์ปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ 1. ธาตุอาหาร : N, P, K,Ca, Mg และธาตุ อาหารอื่นๆ 2. สารควบคุม : Auxins, Gibberellins, Cytokinins 3. สารกำจัดแมลงและโรคพืช : Benzylalcohol, 2- phenyl ethanol 2- phenyl ethanol 4. จุลินทรีย์ : Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptomyces sp., Pediococus sp. Streptomyces sp., Pediococus sp.

5 ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใน การควบคุมการเกิดโรค การควบคุมการเกิดโรค : Phytophthora palmivora - ยับยั้งการเจริญของเส้นใย - การสร้างและการงอก zoospore : Collectotrichum gloeosporioides

6 เหตุผล - พบจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในน้ำหมัก เช่น Bacillus sp., Pseudomonas sp., Streptococcus sp. และยีสต์ - พบจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในน้ำหมัก เช่น Bacillus sp., Pseudomonas sp., Streptococcus sp. และยีสต์ - สาร benzene diol, ethyl palmitate และbenzene ethanol - สาร benzene diol, ethyl palmitate และbenzene ethanol

7 ส่งเสริมการเจริญของเชื้อโรค ? - บางสูตรส่งเสริมการเจริญของ - บางสูตรส่งเสริมการเจริญของ P. palmivora ดีกว่าชุด เปรียบเทียบ (น้ำ) P. palmivora ดีกว่าชุด เปรียบเทียบ (น้ำ) เหตุผล : หมักไม่สมบูรณ์ เหตุผล : หมักไม่สมบูรณ์

8 คำถาม ? หากนำพืชที่เป็นโรคหรือเหลือตกค้างในแปลง เกษตรกร เมื่อนำมาผลิตปุ๋ยน้ำหมัก จะยังมีเชื้อสาเหตุ โรคหรือไม่ และหากนำไปใช้กับพืชที่ไม่เป็นโรค พืชจะ เป็นโรคหรือไม่ ? หากนำพืชที่เป็นโรคหรือเหลือตกค้างในแปลง เกษตรกร เมื่อนำมาผลิตปุ๋ยน้ำหมัก จะยังมีเชื้อสาเหตุ โรคหรือไม่ และหากนำไปใช้กับพืชที่ไม่เป็นโรค พืชจะ เป็นโรคหรือไม่ ? รูปที่1 อาการโรคใบติดที่พบในธรรมชาติ ที่นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ

9 วิธีการทดลอง 1. ทดสอบคุณสมบัติการเป็นอาหารจำเพาะต่อ เชื้อ R. solani 1. ทดสอบคุณสมบัติการเป็นอาหารจำเพาะต่อ เชื้อ R. solaniการแยกเชื้อบริสุทธิ์การเตรียมอาหารจำเพาะ การทดสอบการเป็นอาหารจำเพาะต่อเชื้อ R. solani

10 2. การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ผัก : กากน้ำตาล : น้ำ = 4 :1:1 ผสม พด กรัม รูปที่2 ถังน้ำหมัก รูปที่2 ถังน้ำหมัก

11 3. การตรวจหาเชื้อ R. solaniใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ นำน้ำหมักปริมาตร 100 มล. ดูดน้ำหมัก+น้ำกลั่น 9 มล. เจือจางแบบลำดับขั้นถึง ดูดน้ำหมัก 0.1 ไมโครลิตร หยดลงบนอาหารจำเพาะและเกลี่ยผิวหน้าอาหาร บ่มไว้อุณหภูมิห้องประมาณ 3-4 วัน

12 4. การทดสอบความสามารถในการ ก่อโรคของเชื้อ R. solani เพาะกล้าผักกวางตุ้งในกระถาง เพาะกล้าผักกวางตุ้งในกระถาง นำน้ำหมักผสมน้ำปริมาตร 50 มิลลิลิตร ฉีดพ่นบนใบกวางตุ้ง คลุมถุงพลาสติกใสทิ้งไว้ 1 วัน

13 ผลการทดลอง 1. ทดสอบคุณสมบัติการเป็นอาหารจำเพาะต่อเชื้อ 1. ทดสอบคุณสมบัติการเป็นอาหารจำเพาะต่อเชื้อ R. Solani R. Solani รูปที่3 ลักษณะโคโลนีบนอาหารจำเพาะ หลังจากเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 7 วัน ก. โคโลนีสีขาว ฟู ก. โคโลนีสีขาว ฟู ข. เส้นใยมีลักษณะตั้งฉาก ข. เส้นใยมีลักษณะตั้งฉาก ก ข

14 2. การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  ได้น้ำหมักสีน้ำตาลเข้มและข้น  ค่า pH อยู่ระหว่าง 5-7  อุณหภูมิประมาณ °ซ.

15 3. ตรวจหาเชื้อ R. solani ในปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพในแต่ละสัปดาห์ โคโลนี/มิลลิลิตร สัปดาห์ รูปที่4 ปริมาณเชื้อที่ตรวจพบในแต่ละสัปดาห์

16 4. การทดสอบความสามารถในการก่อโรค ของเชื้อ R. solani ที่มีชีวิตอยู่รอดใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ รูปที่5 ลักษณะอาการของผักกวางตุ้ง รูปที่5 ลักษณะอาการของผักกวางตุ้งหลังจากฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพ ที่หมักไว้ 1 สัปดาห์

17 สรุป : สามารถตรวจพบเชื้อR. solani ที่หมักจากใบกวางตุ้ง ที่เป็นโรคใบติด ในสัปดาห์ที่ 1-7 : สามารถตรวจพบเชื้อR. solani ที่หมักจากใบกวางตุ้ง ที่เป็นโรคใบติด ในสัปดาห์ที่ 1-7 : ปริมาณR. solani เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสัปดาห์ที่ 1–5 และลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ 6 และไม่พบเชื้อ ในสัปดาห์ที่ 7 : ปริมาณR. solani เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสัปดาห์ที่ 1–5 และลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ 6 และไม่พบเชื้อ ในสัปดาห์ที่ 7 : เมื่อนำไปฉีดพ่นบนใบกวางตุ้งยังคงก่อให้เกิดโรคใบ ติดได้ : เมื่อนำไปฉีดพ่นบนใบกวางตุ้งยังคงก่อให้เกิดโรคใบ ติดได้

18 โดย... นางสาวพนิดา แซ่เฉีย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสมอใจ ชื่นจิตต์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt การมีชีวิตอยู่รอดและการก่อโรคของ Rhizoctonia solani (Khun)ใน ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ Survival and Pathogenicity of Rhizoctonia solani(Khun) in Bio- Extract Fertilizer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google