งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec.) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec.) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec.) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

2 การจัดหา ( จัดซื้อ / จัดจ้าง ) ใน 2 ความหมาย Procurement คือ การจัดซื้ออย่างมี กลยุทธ์ / แผน Purchasing คือ การจัดซื้อตามคำ ขอ

3 วัตถุประสงค์หลักของการ จัดหา 1. ซื้อของตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้งาน 2. ส่งมอบของได้ทันเวลาใช้งาน 3. ราคาที่เหมาะสม ( ต้นทุนมี ประสิทธิภาพ )

4 การกำหนดความต้องการ ในการจัดหา อะไร ? (What exactly) เท่าไร ? (How many) เมื่อไร ? (When) ส่งมอบที่ไหน ? (Where to deliver) ตรวจสอบคุณภาพอย่างไร (How to quality test) ข้อกำหนดอื่น ๆ ( ถ้ามี )

5 องค์ประกอบ การ กำหนด Spec. ในหัวข้อ “ คุณภาพ ” ชื่อทางการ ค้า / ยี่ห้อ (Brand) ตาม ตัวอย่าง (Sample) คุณสมบัติทาง เทคนิค (Technical Spec.) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ (Composition Spec.) คุณสมบัติการใช้ งาน (Functional Spec.) การทดสอบการ ใช้งาน Testing

6 จะกำหนดหัวข้อไหน เมื่อไร 1. Brand 1. เมื่อไม่มีการแข่งขัน, ต้องการกลุ่ม Brand 2. ตัวอย่าง 2. เมื่อไม่อาจบรรยาย ออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ต้องใช้การดูจากของจริง 3. เทคนิค 3. เมื่อเราสามารถ ออกแบบความต้องการได้ และต้องการซ่อมแซมได้ เอง มีความต้องการ ซับซ้อน ต้องการป้องกัน ความเสี่ยงจากการ ออกแบบสินค้า

7 จะกำหนดหัวข้อไหน ? เมื่อไร ? 4. ส่วนผสม / ส่วนประกอบ 4. เป็นวัตถุดิบ สารเคมี อาหาร หรือของที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อม และมีผลต่อ การทำงาน 5. คุณสมบัติการใช้งาน 5. เมื่อผู้ขายมี ความสามารถมาก มีนวตกรรมใหม่ที่จำเป็น และเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว 6. การทดสอบ 6. เฉพาะที่จำเป็น

8 ข้อดี / ข้อเสีย การกำหนดหัวข้อ หัวข้อข้อดีข้อเสีย 1. Brand 1. ชัดเจน ตาม ต้องการ 1. ลดการแข่งขัน 2. ผู้ขายมีอำนาจ เหนือกว่า ราคาแพง 2. ตัวอย่าง 1. ได้ของตาม ต้องการ 2. แน่ใจว่าผู้ขาย ผลิตได้ 1. ผู้ขายมี ค่าใช้จ่าย / คู่แข่ง น้อย / ราคา แพง 2. การควบคุมให้ ผู้ขายผลิตและ ส่งของตรงตาม ตัวอย่าง

9 ข้อดี / ข้อเสีย การกำหนดหัวข้อ หัวข้อข้อดีข้อเสีย 3. เทคนิค 1. ชัดเจน สามารถ ตรวจสอบ พิสูจน์ได้ 1. กำหนดยาก ( เชี่ยวชาญ ) 2. เสี่ยงด้าน ประสิทธิภาพไม่ เป็นตามต้องการ 4. ส่วนผสม / ส่วนประกอบ 1. แน่นอน พิสูจน์ได้ 1. กำหนดยาก ( เชี่ยวชาญ ) 2. ตรวจสอบยาก ( ทดสอบพิเศษ )

10 ข้อดี / ข้อเสีย การกำหนดหัวข้อ หัวข้อข้อดีข้อเสีย 5. คุณสมบัติ ทางการใช้งาน เช่น การผลิต, กระบวนการผลิต, ภาวะแวดล้อม, การ ต่อเชื่อมระบบ, การ บำรุงรักษา 1. ผู้ขาย ชำนาญจริง 2. ผู้ซื้อไม่ เสี่ยง 1. ผู้ขายคิดราคายาก ( ผิดได้ ) ตั้งสูงเกิน ( กลัวเสี่ยง ) 2. การเปรียบเทียบจะ ยืดยาวมี รายละเอียดมาก 6. ทดสอบ 1. ชัดเจน พิสูจน์ได้ 1. ยุ่งยาก ใช้เวลา 2. ราคาแพง 3. ความเห็นไม่ ตรงกัน

11 ความท้าทายในการกำหนด Spec. สูงเกินจำเป็น (Over specification) ? ต่ำเกินมาตรฐานอันควร (Under Spec.) ? บ่งชี้ได้ไหมว่า Spec. ตรงไหนที่จะ เอื้ออำนวย ให้เกิดการแข่งขันที่ เป็นธรรม โปร่งใส

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec.) และ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google