งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา การดำเนินงานวิจัย พัฒนาและบริการวิชาการด้าน ไวรัสวิทยา โดยมุ่งเน้นศึกษาไวรัสที่เป็นปัญหาทางด้าน สาธารณสุขของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา การดำเนินงานวิจัย พัฒนาและบริการวิชาการด้าน ไวรัสวิทยา โดยมุ่งเน้นศึกษาไวรัสที่เป็นปัญหาทางด้าน สาธารณสุขของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา การดำเนินงานวิจัย พัฒนาและบริการวิชาการด้าน ไวรัสวิทยา โดยมุ่งเน้นศึกษาไวรัสที่เป็นปัญหาทางด้าน สาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ HIV, Hepatitis viruses, Influenza virus, Dengue virus, Chikungunya virus, Rotavirus, Hand foot mouth disease, viruses, Herpesviridae เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโดยการเพาะเลี้ยง เทคนิคทาง ภูมิคุ้มกัน และทิศทางอณูชีวโมเลกุล พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยและ ชันสูตรโรคติดเชื้อไวรัส

2 วัตถุประสงค์ 1. เป็นห้องวิจัยด้านไวรัสวิทยาที่อาจารย์ นักวิจัยที่ ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องสามารถมาใช้เป็นสถานที่ทำวิจัยได้ 2. เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในด้านไวรัสวิทยา ในทุกระดับ ได้แก่ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำงายวิจัยของบัณฑิตศึกษา 3. เพื่อให้บริการการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส โดยการเพาะเลี้ยง เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน และเทคนิคทางอณู ชีวโมเลกุล 4. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางไวรัสวิทยาที่สามารถ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตลอดจนการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่สาธารณะ 5. เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาครัฐบาล เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

3 โครงการวิจัยที่รองรับ รองรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส โรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาทาง สาธารณสุขของประเทศไทย ได้แก่ HIV, Hepatitis viruses, Influenza virus, Dengue virus, Chikungunya virus, Rotavirus, Hand foot mouth disease, viruses, Herpesviridae เป็นต้น โดยใช้เทคนิคการเพาะเชื้อ เทคนิค ทางภูมิคุ้มกัน และเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา การดำเนินงานวิจัย พัฒนาและบริการวิชาการด้าน ไวรัสวิทยา โดยมุ่งเน้นศึกษาไวรัสที่เป็นปัญหาทางด้าน สาธารณสุขของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google