งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 1 โรคพยาธิตัวกลม เป็นปัญหาในลูกสัตว์ ( อายุน้อยกว่า 6 เดือน ) เช่น – พยาธิเส้นด้าย – พยาธิไส้เดือน ( ลูกกระบือ ) – พยาธิปากขอ เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 1 โรคพยาธิตัวกลม เป็นปัญหาในลูกสัตว์ ( อายุน้อยกว่า 6 เดือน ) เช่น – พยาธิเส้นด้าย – พยาธิไส้เดือน ( ลูกกระบือ ) – พยาธิปากขอ เป็นต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 1 โรคพยาธิตัวกลม เป็นปัญหาในลูกสัตว์ ( อายุน้อยกว่า 6 เดือน ) เช่น – พยาธิเส้นด้าย – พยาธิไส้เดือน ( ลูกกระบือ ) – พยาธิปากขอ เป็นต้น ส่วนใหญ่ติดจากการกินพยาธิตัวอ่อนที่อยู่ใน ทุ่งหญ้า นอกจากนี้ตัวอ่อนพยาธิตัวกลมบาง ชนิดสามารถไชเข้าทางผิวหนัง หรือบางชนิด อาจติดผ่านทางรกและน้ำนมแม่สัตว์

3 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 2 การรักษา ใช้ยากลุ่ม Benzimidazoles เช่น Fenbendazole, Oxfendazole หรือ ยา Levamisole หรือ Ivermectin เป็นต้น ยาที่แนะนำให้ใช้โดยกรมปศุสัตว์คือยาที่ ราคาถูกมาก แต่สามารถใช้ยาถ่ายพยาธิตัว กลมทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดได้ โปรแกรมการถ่ายพยาธิตัวกลมในลูกโค ( กรมปศุ สัตว์ ) ช่วงอายุ 3 อาทิตย์แรกให้ถ่ายพยาธิไส้เดือนด้วย ยา Piperazine หรือ Pyrantel tartrate ส่วนในลูกกระบือให้ถ่ายพยาธิ หลังจากคลอด 2 อาทิตย์ ช่วงอายุ 10 อาทิตย์ให้ถ่ายพยาธิซ้ำอีกครั้งด้วยยา Thiabendazole

4 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 3 การควบคุมและป้องกันโรค 1. ถ่ายพยาธิลูกสัตว์ก่อนปล่อยลงแปลงหญ้า อย่างน้อย 2 อาทิตย์และถ่ายตามโปรแกรมที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือ ปีละอย่างน้อย 2 ครั้งในโคที่โตเต็มที่ 2. กำจัดอุจจาระและของเสีย ในฟาร์มไม่ให้เป็น แหล่งเพาะพันธุ์โรค 3. กำจัดพาหะนำโรค 4. ดูแลไม่ให้สัตว์ขาดอาหาร

5 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 4 โรคพยาธิตัวตืด ส่วนพยาธิตัวตืด (Moniezia spp.) อาจเป็นปัญหาในบางพื้นที่ที่มี ไรในทุ่งหญ้าเป็นพาหะนำโรค แต่จะเป็นปัญหาน้อยกว่าพยาธิที่ดูดเลือด ยกเว้นแต่ การมีพยาธิจำนวนมากและเป็นพยาธิที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ทางเดินอาหารอุดตันได้ อาจทราบได้จากการ ที่พบตัวพยาธิหรือปล้องสุกของพยาธิปนออกมากับ อุจจาระ การรักษาใช้ยาในกลุ่ม Benzimidazoles เช่น Albendazole, Oxfendazole เป็นต้น ยานี้ สามารถใช้ถ่ายพยาธิได้ทั้งพยาธิตัวกลมและ พยาธิตัวตืด ที่มาภาพ Taira et al., 1995 A Color Atlas of Clinical Helminthology of Domestic Animals.

6 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 5 เชื้อบิด คือพยาธิชนิดโปรโตซัว มักเป็นใน ลูกสัตว์อายุหลายอาทิตย์จนถึงหลายเดือน ระบาดมากในฤดูฝน เกิดจากการกินเชื้อที่อยู่ ในดิน ทำให้เกิด อาการท้องเสียเป็น มูกเลือด มีกลิ่นคาวจัด สัตว์จะแสดงอาการปวด ท้องยืนโก่งหลัง อาการ จะรุนแรงมากในลูกสัตว์ ทำให้ถึง ตายได้ การรักษา ให้ยา Sulfadimethoxine กิน ขนาด 100, 50, 50 mg/kg BW กิน ติดต่อกัน 3 วัน เชื้อ Eimeria zuernii และ Eimeria bovis ( ใหญ่สุด )

7 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 6 โรคพยาธิใบไม้ในตับ ระบาดวิทยา เป็นพยาธิที่สำคัญในโค กระบือ อายุมากกว่า 8 เดือน รวมทั้ง แพะ แกะ ( หรือหลังจากสัตว์ กินหญ้าประมาณ 3 เดือน ) และมีการระบาด ในพื้นที่ที่มีหนองน้ำ โดยมีหอยชนิดหนึ่งเป็น พาหะนำโรค ในประเทศไทยมีการระบาดทุกภาค เฉลี่ย ประมาณ 10 % (0-80%) การติดต่อ โดยการกินระยะติดต่อ (metacercaria) ซึ่ง อยู่ที่หญ้า

8 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 7 การตรวจอุจจาระ พบ ไข่พยาธิใบไม้ใน ตับ (40X) ฝา ปิด โค > 8 เดือน จะ ป่วยเป็นโรค ซึ่ง บางตัวจะแสดง อาการท้องเสีย และเหนื่อยง่าย อาการของโรคพยาธิ ใบไม้ในตับ

9 8 พื้นที่ที่มีการระบาดจะมีน้ำท่วมขังเป็น ประจำและเป็นเวลานาน

10 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 9

11 10 ระยะตัวอ่อนของพยาธิ ~ 6-8 wk ระยะตัวแก่ของพยาธิ ~ 8-12 wk วิการพยาธิ ใบไม้ในตับโค (Fasciola gigantica) ที่มาภาพ Taira et al., 1995 A Color Atlas of Clinical Helminthology of Domestic Animals.

12 โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 11 การรักษา มีทั้งการให้ยากิน เช่น Albendazole Triclabendazole และ ยาฉีดเช่น Nitroxynil แต่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะจะ ให้ในโครีดนม จะต้องให้ยาตาม โปรแกรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การควบคุมโรค 1. กำจัดอุจจาระไม่ให้มีไข่พยาธิลงไปในน้ำ 2. ถมแหล่งที่ลุ่มขังน้ำ 3. ไม่เลี้ยงสัตว์ให้กินหญ้าบริเวณแหล่งน้ำที่มีการ ระบาดของโรค 4. กำจัดหอย : ทางตรงคือ กำจัดพืชน้ำในคลอง ส่วนทางอ้อม เช่น เลี้ยงเป็ด


ดาวน์โหลด ppt โรคขาดอาหารและ / พยาธิ 1 โรคพยาธิตัวกลม เป็นปัญหาในลูกสัตว์ ( อายุน้อยกว่า 6 เดือน ) เช่น – พยาธิเส้นด้าย – พยาธิไส้เดือน ( ลูกกระบือ ) – พยาธิปากขอ เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google