งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินภาวะการใช้ยา Ceftazidime และ Imipenem ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินภาวะการใช้ยา Ceftazidime และ Imipenem ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประเมินภาวะการใช้ยา Ceftazidime และ Imipenem ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก

3 หลักการและเหตุผล กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการ ประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาลในกลุ่มยาที่ มีราคาแพงและเสี่ยงต่อการเกิดอาการอันไม่ พึงประสงค์สูง โดยที่ยาเหล่านี้มีขอบเขตการ กำจัดเชื้อกว้าง ถ้าเชื้อดื้อต่อยาจะหายาอื่น รักษาได้ยาก ในการสั่งยาต้องใช้ใบควบคุม การสั่งยาประกอบทุกครั้ง จึงต้องมีการ ประเมินผลและติดตามการใช้ยาเหล่านี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการ ประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาลในกลุ่มยาที่ มีราคาแพงและเสี่ยงต่อการเกิดอาการอันไม่ พึงประสงค์สูง โดยที่ยาเหล่านี้มีขอบเขตการ กำจัดเชื้อกว้าง ถ้าเชื้อดื้อต่อยาจะหายาอื่น รักษาได้ยาก ในการสั่งยาต้องใช้ใบควบคุม การสั่งยาประกอบทุกครั้ง จึงต้องมีการ ประเมินผลและติดตามการใช้ยาเหล่านี้

4 ทบทวนวรรณกรรม ลักษณะการสั่งใช้ยา ceftazidime ของ รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช การประเมินการใช้ยา cephalosporins รุ่น 3 ในผู้ป่วย รพ.น่าน การประเมินการใช้ยา ceftazidime ในผู้ป่วย รพ. อุดรธานี การประเมินการใช้ยา ceftazidime ใน รพ. มะการักษ์ การศึกษาพฤติกรรมของแพทย์ในการสั่งใช้ ยากลุ่ม cephalosporins ใน รพ. อุตรดิตถ์ การประเมินการใช้ยา Cefotaxime ใน โรงพยาบาลโพธาราม-นนทบุรี

5 วัตถุประสงค์ ประเมินการใช้ยา ceftazidime และ imipenem ในด้าน นำผล c/s มา ประกอบการสั่งยา ขนาดยา ผลการรักษา ปริมาณยาที่ไม่ก่อ ประโยชน์ในการ รักษา

6 วิธีการศึกษา Study design : Prospective descriptive study เก็บข้อมูล : 11- 26 กค. 43 วิเคราะห์ข้อมูล : ร้อยละ

7 ผลการศึกษา (CEFTAZIDIME)

8 ผลการศึกษา(IMIPENEM)

9 ประเภทของInappropriate Indication

10 วิจารณ์การศึกษา ไม่ส่ง C/S ก่อนให้ยา: แพทย์ใช้ประสบการณ์ ในการสั่ง ไม่ส่ง C/S ยืนยัน: ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ข้อบ่งใช้ไม่ตรงตามเกณฑ์: แพทย์อาศัย ประสบการณ์และอาการทางคลินิก ขนาดยาไม่ตรงตามเกณฑ์:ให้ตามเกณฑ์แล้ว Pt.ไม่ดีขึ้น ปริมาณยาที่ไม่ก่อประโยชน์ในการรักษา: อาการคงเดิม,เสียชีวิต

11 สรุปผลการศึกษา (CEFTAZIDIME) ถูกต้องและเหมาะสมตามเกณฑ์ 55.14% แพทย์ให้ความสำคัญกับข้อบ่งใช้และขนาด ยาที่ถูกต้อง แพทย์ยังไม่ให้ความสำคัญกับการส่ง C/S สำหรับ specific therapy มีปัญหาในการปรับเปลี่ยนขนาดยาใน Pt. ไต ผิดปกติ

12 สรุปผลการศึกษา (IMIPENEM) ถูกต้องและเหมาะสมตามเกณฑ์ 36.6% แพทย์ให้ความสำคัญกับข้อบ่งใช้และขนาด ยาที่ถูกต้อง แพทย์ไม่เห็นความสำคัญในการส่ง C/S หลัง ให้ยาใน empiric therapy แ แ แ และ C/S เพื่อ ยืนยันใน specific therapy แพทย์ไม่ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนขนาด ยาในผู้ป่วยไตผิดปกติ

13 ข้อเสนอแนะ แพทย์ควรให้ความสำคัญการส่ง C/S มากขึ้น จะทำให้การสั่งใช้ยาได้เกิดประโยชน์สูงสุด แพทย์ควรให้ความสำคัญการส่ง C/S มากขึ้น จะทำให้การสั่งใช้ยาได้เกิดประโยชน์สูงสุด แพทย์ควรมีการสั่งใช้ยา Ceftazidime และ Imipenem ด้วยความระมัดระวังเนื่องจาก ยามีราคาแพง และ หากเกิดการดื้อยาจะทำ ให้มีปัญหาในการหายาตัวอื่นมารักษามากขึ้น แพทย์ควรมีการสั่งใช้ยา Ceftazidime และ Imipenem ด้วยความระมัดระวังเนื่องจาก ยามีราคาแพง และ หากเกิดการดื้อยาจะทำ ให้มีปัญหาในการหายาตัวอื่นมารักษามากขึ้น แพทย์ควรมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาให้กับ ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติทุกราย แพทย์ควรมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาให้กับ ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติทุกราย

14 ข้อเสนอแนะ ควรให้เวลาในการวิจัยมากขึ้น จะทำให้ทาง ผู้วิจัยสามารถที่จะทำการศึกษาวิจัยได้ใน 3 ระยะ : pre-intervention, intervention, post-intervention ควรให้เวลาในการวิจัยมากขึ้น จะทำให้ทาง ผู้วิจัยสามารถที่จะทำการศึกษาวิจัยได้ใน 3 ระยะ : pre-intervention, intervention, post-intervention ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ขึ้นมาใช้ซึ่งเป็นของทางโรงพยาบาลพุทธชิน ราชเอง ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ขึ้นมาใช้ซึ่งเป็นของทางโรงพยาบาลพุทธชิน ราชเอง


ดาวน์โหลด ppt การประเมินภาวะการใช้ยา Ceftazidime และ Imipenem ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google